Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 103
                                               

Долни Раброец

Долни Раброец - археолошко наоѓалиште во дебарското село Рајчица. Претставува средновековнацрква и некропола. Се наоѓа јужно од селото, на 500 м кон езерото, каде се пронајдени остатоци од објект граден од кршен камен и варов малтер, од кој темел ...

                                               

Драгобрашко Градиште (Драгобраште)

Драгобрашко Градиште - археолошко наоѓалиште во близина на виничкото село Драгобраште - градиште од римското време. Јужно од селото на левиот брег од Селешка Река на површина од 150 × 100 м видливи се остатоци од повеќе објекти како и фрагменти о ...

                                               

Драки (Љубинци)

Драки - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Љубинци. Наоѓалиштето претставува некропола од доцна антика На простор од 1.5 хектар обработливи ниви, К. Стефановски откопал 2 гроба што биле изѕидани од тули. Во гробовите се откриени керам ...

                                               

Драндовица (Косово Дабје)

Драндовица - археолошко наоѓалиште во околината на местото Косово Дабје кај градот Делчево. Наоѓалиштето претставува црква од старохристијанско време. Под маалото Косово Дабје се гледаат грамади од градежен материјал и остатоци од мала црква.

                                               

Друмот I (Стојаково)

Друмот I - археолошко наоѓалиште во богданското село Стојаково. Претставува археолошки наод - мост од римско време. На 1.5 км северозападно од селото, на селскиот пат што води на север за Ѓавато и понатаму за Грчиште и Марвинци, на југ за Араџан, ...

                                               

Друмот II (Стојаково)

Друмот II - археолошко наоѓалиште во богданското село Стојаково. Претставува археолошки наод - мост од римско време. На 1 км северозападно од селото, на селскиот пат за Ѓавато, Грчиште и Марвинци на север и за Араџан, Кукуш и Солун на југ се наоѓ ...

                                               

Дубје (Старо Село)

Дубје - археолошко наоѓалиште т.е. некропола од римско и доцноантичко време. Се наоѓа во тетовското село Старо Село. Името Дубје на месниот долнополошки говор означува Дабови. Наоѓалиштето е сместено на јужната периферија на селото, на една од ма ...

                                               

Дугени (Судик)

Дугени - археолошко наоѓалиште во местото Судик општина Штип. Наоѓалиштето претставува некропола од железно време. На 1 км јужно од селото, десно од патот Судиќ - Врсаково, во нивата на В. Тасев има остатоци од некропола. Според исказите на сопст ...

                                               

Дуковска Крастица

Дуковска Крастица - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Бабино. Претставува топилница од доцноантичкото време. Се наоѓа во приватна нива, што се наоѓа северозападно од селото и високо во планинскиот масив, каде се откриени многубројни о ...

                                               

Дуло (Бањане)

Дуло - вила рустика од доцноантичкото време. На еден километар југоисточно од селото Бањане, во близината на изворот "Дуло", на вакафска парцела, во 1977 година селаните раскопале темели од вила рустика. Основата на објектот е втемелена по оската ...

                                               

Дунковец (Русиново)

Дунковец - могила од римското време. На 200 метри десно од главниот пат Берово - Џами Тепе има осамена могила која е добро зачувана, со пречник во основата од 2.5 метри и височина од 4/5 метри.

                                               

Дуња (Костинци)

Дуња - археолошко наоѓалиште во прилепското село Костинци. Наоѓалиштето поради неистраженоста не е датирано и е од непознат тип. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека северозападно од селот ...

                                               

Дуњи (Суводол)

Дуњи - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Суводол. Претставува црква од средниот век. Се наоѓа на 1.5 км од селото и јужно од патот за селото Древеник, каде според кажувањето на мештаните, имало остатоци од стара црквичка. На теренот с ...

                                               

Дупка (Кратово)

Дупка или Талашманци - археолошко наоѓалиште во градот Кратово. Наоѓалиштето претставува доцнохеленистичка и римска некропола. На 3 км западно од градот, со трасирањето на патот за Скопје е пресечена некропола на благата падина на десниот брег на ...

                                               

Дупки (Базерник)

Дупки - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Базерник. Претставува рудник од доцноантичкото време. Се наоѓа на северозападниот раб на селото, каде се откриени стари рударски јами. Геолошки истражувања за откривање на железна руда на ова ...

                                               

Дупки (Породин)

Дупки - археолошко наоѓалиште во битолското село Породин. Ноаѓалиштето поради неистраженоста е од непознат тип и период. Се наоѓа источно од селото, на место каде селаните ископувале ќупови, ќерамиди, градежни камења и по некој гроб. Наоѓалиштео ...

                                               

Дупките (Киселица)

Дупките - археолошко наоѓалиште во околината на Киселица, Делчево. Наоѓалиштето претставува могила од римско време Во селските ливади што се наоѓаат на просторот меѓу маалата Пијанци и Филевци има голема могила со пречник во основата од 30 м и ви ...

                                               

Дурбачица (Бело Поле)

Дурбачица - археолошко наоѓалиште во прилепското село Бело Поле. Наоѓалиштето поради неистраженоста не е датирано и е од непознат тип. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека во истоимениот с ...

                                               

Ѓузелџе (Владимирово)

Ѓузелџе - старохристијанска црква. Во близината на наоѓалиштето Градиште, на еден зарамнет простор се гледаат темели од црква со димензии од 13 × 7 метри. Околу неа има многу фрагменти од покривни ќерамиди и друг градежен материјал.

                                               

Ѓупски Гробишта (Пресил)

Ѓупски Гробишта - археолошко наоѓалиште во крушевското село Пресил. Претставува средновековна некропола. Се наоѓа на 500 м источно од селото,каде на простор од 100 × 50 м се откриени гробови градени од камени плочи.

                                               

Ѓупско Кале (Слепче)

Ѓупско Кале - археолошко наоѓалиште во прилепското село Слепче. Претставува тврдина од доцно хеленистичко време. Се наоѓа на височинка, koja e на 1.2 км југоисточно од селото и источно од врвот Соколички Камен. Тука се видливи остатоци од мала тв ...

                                               

Ѓуришки Манастир (Трстеник)

Оваа статија е за археолошкото наоѓалиште. За манастирот, видете Ѓуришки манастир. Ѓуришки Манастир - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Трстеник. Наоѓалиштето претставува осамен наод од римско време и среден век. Според Никола Вулиќ, ...

                                               

Ѓурка (Серменин)

Ѓурка - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Серменин. Претставува кула од среден век. Над источната периферија на селото, на левиот брег на реката Белица, во нивата на Б. Нигрова се гледаат грамади од камен и фрагменти од покривни ќерамиди ...

                                               

Ѓурумлук (Коџаџик)

Ѓурумлук - археолошко наоѓалиште во дебарското село Коџаџик. Претставува средновековна некропола. Се наоѓа североисточно од селото, на оддалеченост од околу 1 км, каде се наоѓаат покривни плочи од гробни конструкции со насоченост исток-запад.

                                               

Железница (Кратово)

Железница или Равниште - археолошко наоѓалиште во градот Кратово. Наоѓалиштето претставува римска некропола. Според податоците на археолот на Апостол Керамидчиев, наоѓалиштето лежи над селото Железница, на високото плато каде што е подигната опит ...

                                               

Жубовски Пат (Дебреше)

Жубовски Пат - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Дебреше. Претставува средновековна некропола. Се наоѓа во северниот дел на селото, каде при изградба на приватна куќа, сопственикот открил гробови од камени плочи.

                                               

Забрчки Рид

Забрчки Рид - археолошко наоѓалиште во прилепското село Забрчани. Претставува некропола од доцноантичко време. Се наоѓа на 1.2 км југоисточно од селото, над патот за Горно Село, каде селаните откопале 9 гроба од камени плочи – тип циста, а во исф ...

                                               

Заград (Варош)

Заград - археолошко наоѓалиште во прилепското село Варош. Претставува некропола од железното време. На 1 км северозападно од Варош, во југозападниот дел на наоѓалиштето, во ровините по дожд биле наоѓани бронзени фибули со ѕвездести проширувања на ...

                                               

Заградничка Чука

Заградничка Чука - археолошко наоѓалиште во прилепското село Витолиште. Претставува утврдена населба од доцноантичкото време. На 2 км североисточно од селото, над составот на Заградичка и Церовечка Река има доминантна чука со издолжено плато на в ...

                                               

Задружни Штали (Речица)

Задружни Штали - археолошко наоѓалиште во охридското село Речица. Наоѓалиштето претставува некропола од железно време и римско време. На западниот крај од селото, при копањето на темели за задружните штали и при нивелирањето на просторот пред нив ...

                                               

Зарев Манастир

Зарев Манастир - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Белче. Претставува црква од средниот век. Се наоѓа на 2 км североисточно од селото, во непосредната близина на месноста Светец и на тешко пристапно место. По површината се гледаат ост ...

                                               

Зглавиница (Издеглавје)

Зглавиница или Старо Село - археолошко наоѓалиште во селото Издеглавје во областа Дебрца. Претставува средновековна црква и некропола. Се наоѓа на околу 2 км северозападно од селото. Ја зафаќа падината на нискиот гребен што се спушта кон левиот б ...

                                               

Зелениште (Валандово)

Зелениште - археолошко наоѓалиште во Валандово. Претставува некропола од раната антика. Наоѓалиштето лежи во дворот на здравствениот дом во градот, кога при изградбата на истиот е откриена некропола со гробови од типот циста, од обработени блоков ...

                                               

Зилбов Гроб

Зилбов Гроб - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Дебреше. Претставува средновековна некропола. Се наоѓа на околу 1.5 км од селото веднаш над патот за селото Врапчиште, каде се гледаат камени плочи и крстови од камени плочи што ѝ припаѓаа ...

                                               

Иванова Ливада (Велмеј)

Иванова Ливада или Икона - археолошко наоѓалиште во селото Велмеј во областа Дебрца. Претставува раносредновековна црква и некропола. Во јужниот дел на именуваната нива, која лежи лево од патот Велмеј - Лешани, на 1 км југозападно од селото, се н ...

                                               

Извор (Сопотница)

Извор - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Сопотница. Претставува сакрален објект и некропола од доцноантичко време. Се наоѓа на 1.5 км северозападно од селото, каде се наоѓа грамада од градежен материјал. При копањето на локалнот кана ...

                                               

Икона (Велмеј)

Икона или Блато - археолошко наоѓалиште во селото Велмеј во областа Дебрца. Претставува раносредновековна некропола. Се наоѓа на 1.2 км источно од селото, десно од меѓуселскиот пат Велмеј - Брежани, југоисточно од Кутлина. Претставува заоблена ту ...

                                               

Илино (Прилеп)

Илино - археолошко наоѓалиште во градот Прилеп. Претставува средновековна некропола. Во непосредната близина на градот, во месноста наречена Шаторов Камен, на зарамнето плато со површина од 200 × 50 метри, се гледаат 6 гробни конструкции, кој бил ...

                                               

Ирин Дол (Блатец)

Ирин Дол - археолошко наоѓалиште во близина на виничкото село Блатец - могила од римско време. Се наоѓа на 4 км. североисточно од селото, на десниот брег на реката Осојница. Висока е 3 м, а во основата има пречник од 20 м.

                                               

Исарл’к (Почивало)

Исарл’к - археолошко наоѓалиште во штипското село Почивало. Наоѓалиштето претставува градиште од доцноантичко време, На околу 2.5 км источно од селото се издига висок рид со стрмни падини и со единствен пристап од источната страна. Во подножјето ...

                                               

Исарот (Радовиш)

Исарот - Кале - археолошко наоѓалиште во градот Радовиш. Наоѓалиштето претставува кале од среден век. На 3 км северозападно од Радовиш, на десниот брег на Радовишка Река, високо на ридот има остатоци од средновековна фортификација - кале. Дебелин ...

                                               

Исток (Евла)

Исток - археолошко наоѓалиште во преспанското село Евла. Претставува црква од средниот век. Се наоѓа на околу 7–8 км од селото, во подножјето на врвот Исток, во месностите Долни и Горни Колиби, каде се гледаат остатоци од разурнати цркви, распост ...

                                               

Јака Чешма (Тремник)

Јака Чешма или Црквар - археолошко наоѓалиште во неготинското село Тремник. Наоѓалиштето претставува некропола од римско време и среден век. Се наоѓа на источната периферија на селото, на простор со големо сакрално значење. Во 1981 година Републи ...

                                               

Јаловец (Оризари)

Јаловец - археолошко наоѓалиште во кочанската населба Оризари. Претставува црква од старохристијанско време. На 2.5 км северозападно од селото, на еден низок рид се зачувани темели од голема еднокорабна црква со димензии од 18 × 7 м.

                                               

Јама (Лазарополе)

Јама или Кула - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Лазарополе. Претставува средновековно утврдување. Се наоѓа на околу 5 км западно од селото, на висок рид со доминантна положба, каде се наоѓаат грамади од кршен камен што укажуваат на по ...

                                               

Јамбол (Мал Папрадник)

Јамбол - археолошко наоѓалиште во дебарското село Мал Папрадник. Претставува црква од доцниот среден век. Се наоѓа на 1 км јужно од Центар Жупа во атарот на Мал Папрадник, каде по површините на приватни ниви се среќаваат кршен камен, фрагменти од ...

                                               

Јане Дол (Сопотско)

Јане Дол - археолошко наоѓалиште во преспанското село Сопотско. Претставува осамен наод од доцноантичко време. Во нива на месен жител, што се наоѓа во непосредната близина на месноста Јане Дол - биле откопани три питоса.

                                               

Јасика (Сарамзалино)

Јасика - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Сарамзалино. Наоѓалиштето претставува водовод од римско време. На 700 м источо од селото, во нивата на В. Ефремов се откриени питоси и водоводни цевки – тубули.

                                               

Јачмиште (Осој)

Јачмиште - археолошко наоѓалиште во кичевското село Осој. Претставува некропола од доцниот среден век. Се наоѓа на околу 1 км западно од селото, каде при копање на канал за наводнување биле откриени и уништени 12 гроба градени од камени плочи, по ...

                                               

Јовкова Колиба (Острилци)

Јовкова Колиба - археолошко наоѓалиште во крушевското село Острилци. Претставува средновековна некропола. Се наоѓа на 1 км југозападно од селото, на простор од 100 × 50 м, каде по површината на приватни ниви се откриени повеќе гробови градени од ...