Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 108
                                               

Меѓа (Арангел)

Меѓа - археолошко наоѓалиште во кичевското село Арангел. Претставува старохристијанска базилика. Се наоѓа на околу 600 м источно од наоѓалиштето Манастириште, на една мала височинка, каде се гледаат темели од поголем објект обраснат со вегетација ...

                                               

Мезарлк (Штурово)

Мезарлк - археолошко наоѓалиште во радовишкото село Штурово. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. На 250 метри западно од селото се наоѓа некропола со гробови од типот циста и со насоченост исток-запад.

                                               

Мемски Гробишта

Мемски Гробишта - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Калиште. Претставува средновековна некропола. Во 1951 година, при изградбата на селското училиштето биле откриени и уништени повеќе гробови градени од камени плочи - тип циста.

                                               

Мера (Рилево)

Мера - археолошко наоѓалиште во прилепското село Рилево. Претставува некропола, но поради неистраженоста не е датиран. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека на 2 км југоисточно од селото, в ...

                                               

Мера (Сарамзалино)

Мера - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Сарамзалино. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. На 800 м јужно од селото, покрај сегашните гробишта се наоѓаат камени плочи од гробни конструкции и масивни камени крстови.

                                               

Мерата (Баница)

Мерата - археолошко наоѓалиште во селото Баница, Општина Струмица. Претставува термален објект од доцноантичкото време. Во 1990 година, при копањето на темели за подигање на приватна куќа, во самото село, во местото наречено Мерата биле откриени ...

                                               

Мерсуид (Селокуќи)

Мерсуид - археолошко наоѓалиште во дебарското село Селокуќи. Претставува средновековна некропола. Се наоѓа на околу 200 м западно од селото, во близината на маалото Јожулија, каде локален селанец при обработувањето на земјата открил гробови граде ...

                                               

Мечкина Дупка (Варош)

Мечкина Дупка - археолошко наоѓалиште во прилепското село Варош. Претставува некропола од хеленистичко време. Во подножјето на западната падина на Маркови Кули, од каде погледот се шири кон Институтот за тутун, се наоѓа дводелна "македонска" гроб ...

                                               

Мешакл’к Дере (Дорфулија)

Мешакл’к Дере - некропола од доцноантичко време. На северниот крај на селото Дорфулија, кај селските гробишта се откриени конструкции на гробови од камени плочи, тип циста, поставени во правец исток-запад.

                                               

Мидел (Бељаковце)

Мидел - археолошко наоѓалиште во кумановското село Бељаковце. Претставува средновековна црква со некропола. Во непосредната близина на маалото Калиманци, се гледаат грамади од градежен камен и плочи.

                                               

Мијашки Рид (Пчиња)

Мијашки Рид - археолошко наоѓалиште во кумановското село Пчиња. Наоѓалиштето претставува некропола од железно време. На околу 500 м северозападно од селото, лево од патот Куманово - Пчиња се издига блага височинка на која во нивата на Ратко Тренд ...

                                               

Милци (Богородица)

Милци - некропола од железното време кај селото Богородица во општина Гевгелија. Се наоѓа на 500 м од мостот на Вардар, од левата страна на автопатот што води кон граничниот премин Богородица. Со заштитните археолошки ископувања, изведени во 1979 ...

                                               

Миљо Чешме

Миљо Чешме или Пајнчари - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Стругово. Претставува некропола од раната антика. Се наоѓа на 1.6 км северозападно од селото, каде на простор обраснат со дабова и лескова шума јасно се оцртуваат контурите н ...

                                               

Минојца (Црешнево)

Минојца - археолошко наоѓалиште во поречкото село Црешнево. Претставува некропола од римско време. Се наоѓа на 500 м од маалото Старовци, каде на површина од 3-4 декари, при обработувањето на земјата биле откриени гробови и во нив керамички садови.

                                               

Миов Даб (Локвени)

Миов Даб - археолошко наоѓалиште во прилепското село Локвени. Наоѓалиштето поради неистраженоста не е датирано и е од непознат тип. Во периодот 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека на 500 мет ...

                                               

Мирои Орници

Мирои Орници - археолошко наоѓалиште во битолското село Крстоар. Претставува базилика од старохристијанско време. Се наоѓа на околу 300 м северозападно од Крстоарскиот манастир, каде војската при копање на ровови во 1954 година открила објект со ...

                                               

Миќо Костенче (Осој)

Миќо Костенче - археолошко наоѓалиште во кичевското село Осој. Претставува некропола од средниот век. Се наоѓа на источната страна на селото, во непосредната близина на некогашниот задружен дом, каде од левата страна на патот се гледаат гробни ко ...

                                               

Млака (Дебреште)

Млака - археолошко наоѓалиште во прилепското село Дебреште. Претставува некропола од среден век. Се наоѓа на околу 250 м западно од наоѓалиштето Градиште, каде преку малата рекичка кон селото Дебреште, се откриени повеќе гробови со конструкции од ...

                                               

Млака (Лешок)

Млака - археолошко наоѓалиште во тетовското село Лешок. Претставува некропола од средниот век. Се наоѓа на една мала височинка западно од селото, каде при орањето на нивите биле откриени гробови градени од камени плочи, со насоченост запад-исток, ...

                                               

Млаки (Кошино)

Млаки - археолошко наоѓалиште во прилепското село Кошино. Наоѓалиштето поради неистраженоста не е датирано и е од непознат тип. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека во местото Млаки на пот ...

                                               

Млаки Грмаѓи (Растојца)

Млаки Грмаѓи - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Растојца. Претставува рудник од средниот век. Се наоѓа на 4 км источно од селото, каде на простор од 20 × 30 м се гледаат згура и остатоци од топилница. Во непосредната близина се откри ...

                                               

Могила (Косово Дабје)

Могила - Дервен - археолошко наоѓалиште во околината на местото Косово Дабје кај градот Делчево. Наоѓалиштето претставува могила од римско време. На десниот брег на Брегалница, на местото на кое стариот пат Делчево - Кочани навлегува во клисурата ...

                                               

Могила (Мачево)

Могила - могила од римското време. Се наоѓа покрај самата река Каменица и со обработувањето на земјата во голема мера е оштетена. Има пречник во основата од 7 метри и зачувана височина од 1.5 метри.

                                               

Могили (Луковица)

Могили - археолошко наоѓалиште во околината на местото Луковица кај градот Македонска Каменица. Наоѓалиштето претставува могили од римско време. На десниот брег на долот Луковица има 3 могили наредени во ред и оддалечени една од друга по 30 м. Во ...

                                               

Могилка (Владимирово)

Могилка - могила од доцноантичкото време. Се наоѓа високо во планинскиот предел Џумајата, под ридот Чука. Могилата има пречник во основата од 15 метри и височина од 2 метри.

                                               

Могилка (Делчево)

Могилка - археолошко наоѓалиште во околината на Делчево. Наоѓалиштето претставува тумул од железно време. Се наоѓа на 600 м западно од ридот Чука, на десната страна на Делчевски Дол. Тумулот е мал, со димензии од 10 м во основата и височина од 1.5 м.

                                               

Мојсиева Црква (Селокуќи)

Мојсиева Црква - археолошко наоѓалиште во дебарското село Селокуќи. Претставува средновековна црква и некропола. Се наоѓа на западната периферија на селото, на источната падина на висок рид што доминира над околниот терен и долината на Црн Дрим, ...

                                               

Момироско Чукаре

Момироско Чукаре - археолошко наоѓалиште во прилепското село Врбјани. Претставува некропола од железно време. Се наоѓа на околу 600 м од јужната страна на селото, на левата страна од патот за селото Обршани се издига мала тумба на која нема архео ...

                                               

Моноспитовски лозја (Банско)

Моноспитовски лозја претставуваат археолошко наоѓалиште кој се наоѓа во Банско, Општина Струмица. Претставува некропола од доцноантичкото време. Се наоѓа 1 км источно од селото, на 50 м јужно од патот за подгорските села. Во 1994 година, при изгр ...

                                               

Мрамор (Мраморец)

Мрамор - археолошко наоѓалиште во селото Мраморец во областа Дебрца. Претставува средновековна некропола. Се наоѓа на околу 2 км источно од селото. Просторот претставува седлест преглед на патот кон селото Белица, Кичевско. На површината се забел ...

                                               

Муртин Дол (Никуљане)

Муртин Дол - археолошко наоѓалиште во кумановското село Никуљане. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. На 700 м западно од селото, крај патот биле откриени повеќе гробови од камени плочи - тип циста, во кои немало прилози.

                                               

Мучеинци (Лознани)

Мучеинци - археолошко наоѓалиште во битолското село Лознани. Наоѓалиштето поради неистраженоста не е датирано и се претпоставува дека е црква. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека јужно од ...

                                               

На Куќишта (Зашле)

На Куќишта или На Вирон - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Зашле. Претставува некропола од доцноантичко време. Се наоѓа во повеќе приватни ниви на мештани, кои лежат на 500 метри западно од селото, каде се откриени гробови градени од ...

                                               

На Лазој (Велгошти)

На Лазој - "археолошко наоѓалиште во охридското село Велгошти. Наоѓалиштето претставува некропола од римско време. На околу 500 м. југоисточно од селото, лево од патот за селото Рамне, во нивата на Трајан Костески биле откриени 9 гроба, осум град ...

                                               

На Ридот (Штурово)

На Ридот - археолошко наоѓалиште во радовишкото село Штурово. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. На ридот над селото се наоѓаат гробови - тип циста, со насоченост исток-запад.

                                               

На Црков (Присовјани)

На Црков - археолошко наоѓалиште во струшкото село Присовјани. Наоѓалиштето претставува доцно средновековна некропола. На околу јужно од училиштето, од десната страна на патот за селото Мислодежда се гледаат камени плочи од гробни конструкции.

                                               

Над Село (Стровија)

Над Село - археолошко наоѓалиште во прилепското село Стровија. Ноаѓалиштето поради неистраженоста не е определено и не е датирано. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека над селото, некој од ...

                                               

Над Селото (Прибилци)

Над Селото или Стара Црква - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Прибилци. Претставува црква и некропола од средниот век. Се наоѓа на 100 м северно од селото, на благата падина на која е изграден денешниот резервоар за вода, каде се нао ...

                                               

Над Сопатот (Растојца)

Над Сопатот - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Растојца. Претставува некропола од средниот век. Се наоѓа на 2 км североисточно од селото, каде на простор од 20 × 30 м се гледаат конструкции на гробови градени од камени плочи без покр ...

                                               

Над Црквата (Ново Село)

Над Црквата - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Ново Село. Претставува црква од средниот век. Се наоѓа на 100 м над црквата "Св. Архангел Михаил", каде се откриени темели од постара црква, ѕидана со камен и варов малтер.

                                               

Некропола 1 (Демир Капија)

Некропола 1 - археолошко наоѓалиште во градот Демир Капија. Наоѓалиштето претставува некропола од железно време Истражување е извршено во 1948 година.

                                               

Некропола 2 (Демир Капија)

Некропола 2 - Будур Чифлик - археолошко наоѓалиште во градот Демир Капија. Наоѓалиштето претставува некропола од железно време Истражување е извршено во 1948 година.

                                               

Нива на Стојко Тодоров (Козјак)

{{Инфокутија Археолошко наоѓалиште во Македонија |име= Нива на Стојко Тодоров - археолошко наоѓалиште во штипското село Козјак. Наоѓалиштето претставува објект од римско време. На 400 м југоисточно од селото се наоѓа нивата на Стојко Тодоров која ...

                                               

Нивје (Штрбово)

Нивје - археолошко наоѓалиште во преспанското село Штрбово. Претставува црква и некропола од среден век. Се наоѓа во непосредна близина на ловечкиот дом, каде се гледаат остатоци од средновековна црква и околу неа гробови со конструкции од камени ...

                                               

Нови Лозја (Стровија)

Нови Лозја - археолошко наоѓалиште во прилепското село Стровија. Ноаѓалиштето поради неистраженоста не е определено и не е датирано. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека на западната стран ...

                                               

Новоселско Депо (Ново Село)

Новоселско Депо - археолошко наоѓалиште во Ново Село, Општина Ново Село. Претставува депо на монети од средновековно време.На работ на селото, на местото каде што има множество остатоци од градежен материјал доцноантичко градиште? и претставува п ...

                                               

Новост (Дебар)

Новост во литературата официјално како Фабрика за теписи "Новост" - археолошко наоѓалиште во Дебар. Претставува црква и некропола од римско време. При копањето на земја за проширување на фабриката за теписи во Дебар се откриени гробови од типот ц ...

                                               

Ограда (Пресил)

Ограда - археолошко наоѓалиште во крушевското село Пресил. Претставува доцноантичка некропола. Се наоѓа на источната периферија на селото, во приватна нива, каде се откриени 4 гроба градени од камени плочи. Според кажувањето на сопственикот, во н ...

                                               

Ограѓе (Кривци)

Ограѓе - археолошко наоѓалиште во дебарското село Кривци. Претставува некропола од римско време и црква од средниот век. Се наоѓа во непосредната близина на селото, од двете страни на патот за селото Баниште, во приватна нива, каде е откриен гроб ...

                                               

Ограѓе (Челопеци)

Ограѓе - археолошко наоѓалиште во кичевското село Челопеци. Претставува некропола од доцноантичко време. Се наоѓа на излезот од селото, каде во 1974 година, при расчистувањето на патот за селото Светораче, во приватна нива биле откриени и уништен ...