Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 110
                                               

Радишко (Кучевиште)

Радишко - некропола од римското време. На 2 километри јужно од селото Кучевиште, во нива се откриени 7 надгробни споменици со латински натписи и делови од камен саркофаг. Сопственикот на нивата ги пренел во дворот на својата полска куќичка во мес ...

                                               

Раздол (Осој)

Раздол - археолошко наоѓалиште во кичевското село Осој. Претставува некропола од доцната антика. Се наоѓа на североисточната страна на селото, на блага падина под ритчето Белутрак. Во 1917 и 1918 година, обработувајќи ја својата нива, месен жител ...

                                               

Раица (Љубаништа)

Раица - Манастири - археолошко наоѓалиште во охридското село Љубаништа. Наоѓалиштето претставува базилика од старохристијанско време. На зарамнетата површина во западното подножје на ридот на која се наоѓа селото, по површината на бавчите се глед ...

                                               

Рајчица (Македонски Брод)

Рајчица - археолошко наоѓалиште во Македонски Брод. Претставува базилика од старохристијанско време и некропола од раниот среден век. Се наоѓа во северниот дел на градот, на левиот брег на реката Треска, кој е алувијална тераса, каде при копање н ...

                                               

Рамниште (Десово)

Рамниште - археолошко наоѓалиште во прилепското село Десово. Претставува фурна од римско време. Се наоѓа на растојание од околу 3 км североисточно од селото, покрај патот Дупјачани-Габровник, каде е откриена добро зачувана фурна за печење на град ...

                                               

Рамниште (Мал Папрадник)

Рамниште - археолошко наоѓалиште во дебарското село Мал Папрадник. Претставува некропола од средниот век. Се наоѓа на 1 км западно од селото, во приватна нива, каде се среќаваат покривни плочи од гробни конструкции - тип циста.

                                               

Рањева Нива (Костур)

Рањева Нива - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Костур. Наоѓалиштето претставува топилница од среден век. На десниот брег на Крива Река, во маалото Варошани, на јужниот крај се среќава многу згура од топена железна руда.

                                               

Расипана Црква (Долгаец)

Расипана Црква - археолошко наоѓалиште во прилепското село Долгаец. Претставува црква и некропола од непознат период. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека на западната страна од селото, во ...

                                               

Раул (Гевгелија)

Раул - археолошко наоѓалиште во градот Гевгелија. Наоѓалиштето претставува некропола од хеленистичкото време. Во дворот на Казнено-поправниот дом биле откриени повеќе гробови од видот "на две води", градени од тегули. Наодите се чувааат во Музејо ...

                                               

Рачи Брдо (Блатец)

Рачи Брдо - археолошко наоѓалиште во близина на виничкото село Блатец - могила од римско време. Се наоѓа на 3 км. од селото, на десната страна од патот Блатец - Виница. Висока е 2 м, а во основата има пречник од 15 м.

                                               

Рекиње (Курбиново)

Рекиње - археолошко наоѓалиште во преспанското село Курбиново. Претставува топилница од доцноантичко време. Се наоѓа на околу 3 км источно од селото, во подножјето на Баба Планина и во непосредната близина на изворот на малата река, каде се гледа ...

                                               

Речиште (Цапари)

Речиште - археолошко наоѓалиште во битолското село Цапари. Ноаѓалиштето поради неистраженоста е од непознат тип и период. Се наоѓа во правец на соседното село Кажани, каде по нивите месните жители пронаоѓале археолошки материјал. Во тоа наоѓалишт ...

                                               

Рид (Житоше)

Рид - археолошко наоѓалиште во прилепското село Житоше. Претставува некропола од доцноантичко време. Се наоѓа во средина на селото, каде во 1964 година при изградбата на амбулантата, на површина од 70 × 50 м биле откриени гробови градени од камен ...

                                               

Ризоец (Горно Село)

Ризоец - археолошко наоѓалиште во прилепското село Горно Село. Претставува некропола од римско време. Се наоѓа на околу 300 м северно од селото, каде е откриен гроб со богати прилози кои се чуваат во Заводот и музеј во Прилеп.

                                               

Римска некропола (Јегуновце)

Римската некропола, месно познат како Кај Фабриката - археолошко наоѓалиште т.е. некропола од римското време, која се наоѓа во дворот на Металуршкиот комбинат "Југохром" во Јегуновце, тетовско. Некрополата е случајно пронајдена во текот на градеж ...

                                               

Римска Црква (Другово)

Римска Црква - археолошко наоѓалиште во кичевското село Другово. Претставува некропола од средниот век. Се наоѓа во непосредната близина на црквата "Св. Недела", од северната страна, каде постои грамада од кршен камен долга 20 м, широка 5 м и вис ...

                                               

Римски Бунар (Стањевци)

Римски Бунар - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Стањевци. Наоѓалиштето претставува некропола од доцна антика. Јужно од селото, од левата страна на патот Свети Николе - Куманово се среќаваат камени плочи од гробни конструкции.

                                               

Римски Гробишта (Ораовица)

Римски Гробишта - археолошко наоѓалиште во радовишкото село Ораовица. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. Северно, веднаш до селото, во непосредната близина на сегашните гробишта се откриени гробови - тип циста.

                                               

Римски Пат (Демир Капија)

Римски Пат - археолошко наоѓалиште во градот Демир Капија. Наоѓалиштето претставува пат од римско време На северниот крај од секторот Манастир е зачуван дел од пат во должина од 20 м. Доаѓајќи од северозапад, од северната страна патот ја заобикол ...

                                               

Романов Гроб (Тремник)

Романов Гроб - археолошко наоѓалиште во неготинското село Тремник. Наоѓалиштето претставува некропола од римско време. На околу 200 м од селската чешма, која е во непосредната близина на селото, се пронајдени повеќе гробови градени од камени плочи.

                                               

Рот (Долно Дупени)

Рот - археолошко наоѓалиште во преспанското село Долно Дупени. Претставува некропола од доцноантичко време. Се наоѓа во близина на селото, каде според кажувањето на мештаните, во нива била откриена гробница ѕидана од камен и варов малтер, во која ...

                                               

Рудина (Боротино)

Руднина - археолошко наоѓалиште во прилепското село Боротино. Наоѓалиштето поради неистраженоста не е датирано и е од непознат тип. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека ова наоѓалиште се н ...

                                               

Русалиски Гробишта (Герман)

Русалиски Гробишта - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Герман. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. На зарамнето плато, на левата страна на патот од Герман за П’клиште се откриени гробови со различна насоченост.

                                               

Русалски Гробишта (Калиманци)

Русалски Гробишта - археолошко наоѓалиште во селото Калиманци, сместено на околу 500 м јужно од училиштето, во правец кон Јуручко Маало. Наоѓалиштето претставува некропола и тумул од железно време. На терасесто тло се забележуваат конструкции од ...

                                               

Садов (Серменин)

Садов - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Серменин. Претставува некропола од среден век. На 500 м југоисточно од селото, на десниот брег на реката Белица се гледаат камени плочи од гробни конструкции - тип циста.

                                               

Салоко Ливада (Горно Лакочереј)

Салоко Ливада - археолошко наоѓалиште во охридското село Горно Лакочереј. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. Во нивата на неколку жители, кои се на 250 метри северно од селото и 800 метри југозападно од наоѓалиштето Горица, се откр ...

                                               

Самарница (Струмица)

Самарница - археолошко наоѓалиште во Струмица, Општина Струмица. Претставува некропола од римско време. На јужната периферија на градот, на падините од планината Еленица, во 1977 година, при копањето на темелите за спомен-костурницата биле открие ...

                                               

Самовилска Вода (Блаце)

Самовилска Вода - археолошко наоѓалиште во тетовското село Блаце. Претставува сакрален објект од старохристијанското време и средниот век. Се наоѓа на падините на Сува Гора, на оддалеченост од 2 км југоисточно од селото. Се забележуваат урнатини ...

                                               

Самоклепец (Пресека)

Самоклепец - археолошко наоѓалиште во кочанското село Пресека. Претставува објект од доцноантичко време. На околу 200 м источно од старата милиционерска станица се издига мала височинка наречена Самоклепец или Стара Црква, која претставува дел од ...

                                               

Самоникојца (Прибилци)

Самоникојца - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Прибилци. Претставува топилница од доцноантичко време. Се наоѓа на 1.5 км северно од селото во приватна нива, каде се среќаваат многубројни остатоци од топена железна руда.

                                               

Сарај (Брод)

Сарај - археолошко наоѓалиште во битолското село Брод. Претставува некропола од железно време. Се наоѓа под селото, на левиот брег на Црна Река, кога при регулацијата на нејзиното корито во 1954 година била откриена некропола на која во истата го ...

                                               

Саримеше (Тополница)

Саримеше - археолошко наоѓалиште во радовишкото село Тополница. Наоѓалиштето претставува тумул од железното време. На 1.5 км југоисточно од селото на зарамнето плато се наоѓа тумул со пречник во основата од 5 м и височина од 1 метар.

                                               

Св. 40 Маченици (Орман)

Св. 40 Маченици - археолошко наоѓалиште во скопското село Орман, Општина Ѓорче Петров. Претставува наоѓалиште - некропола од доцна антика На 1 км западно од селото, на јужниот крај на дворот на црквата Св. 40 маченици, уште пред Втората светска в ...

                                               

Св. Арангел (Долно Српци)

Св. Арангел - археолошко наоѓалиште во битолското село Долно Српци. Претставува базилика од старохристијанско време. Се наоѓа во темелите и околу новата црква "Св. Архангел Михаил". Според остатоците од архитектонска пластика, новата црквата била ...

                                               

Св. Арангел (Жван)

Св. Арангел - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Жван. Претставува црква и некропола од средниот век. Се наоѓа на 1.5 км северно од патот Битола-Кичево и на 1 км североисточно од наоѓалиштето Градиште, каде се наоѓаат темели вметнати в ...

                                               

Св. Арангел (Пелинце)

Св. Арангел - археолошко наоѓалиште во кумановското село Пелинце. Наоѓалиштето претставува сакрален објект од среден век Западно од асфалтниот пат што води за манастирот Прохор Пчински се гледаат грамади од градежен материјал и остатоци од објект ...

                                               

Св. Арангел (Претор)

Св. Арангел - археолошко наоѓалиште во преспанското село Претор. Претставува осамен наод од римско време. Се наоѓа во црквата "Св. Архангел Михаил", каде се наоѓаат две мермерни ари без претстави и натписи. Слична ара има и во црквата "Св. Сава", ...

                                               

Св. Архангел (Асамати)

Св. Архангел - археолошко наоѓалиште во преспанското село Асамати. Претставува осамен наод од доцноантичко време. Се наоѓа на околу 200 м јужно од црквата "Св. Архангел Михаил", на езерскиот брег, каде по смалувањето на нивото на водата се гледаа ...

                                               

Св. Архангел (Зрзе)

Св. Архангел - археолошко наоѓалиште во прилепското село Зрзе. Наоѓалиштето најверојатно претставува црква, но поради неистраженоста не е датирано. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека во ...

                                               

Св. Архангел (Пчиња)

Св. Архангел - археолошко наоѓалиште во кумановското село Пчиња. Наоѓалиштето претставува некропола од римско време. На југоисточната периферија на селото, при изградбата на училиштето се откриени гробови градени од тегули - тип "на две води". Де ...

                                               

Св. Архангел Главатов (Штип)

Св. Архангел Главатов - археолошко наоѓалиште во градот Штип. Наоѓалиштето претставува црква од среден век. Се наоѓа во маалото Стар Конак, во дворот на Музичкото училиште, една од постарите училишни згради во градот. Била подигната во XIV век, а ...

                                               

Св. Архангел Михаил (Берово)

Св. Архангел Михаил - пронајдени се средновековни јами. Во дворот на манастирот, во 1974 год., при нивелирањето на теренот се откриени четири јами од кои три се истражени од Заводот и музеј во Штип. Јамите имале стопански карактер, односно служел ...

                                               

Св. Архангел Михаил (Штип)

Св. Архангел Михаил или Фитија - археолошко наоѓалиште во градот Штип. Наоѓалиштето претставува средновековна црква и некропола. Се наоѓа во долниот дел на падините на ридот Исар, од источната страна, покрај патот што води за кај тврдината. Изгра ...

                                               

Св. Атанас (Базерник)

Св. Атанас - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Базерник. Претставува црква и некропола од средниот век. Се наоѓа на околу 1300 м североисточно од селото, на ридот Белеица во темелите на сегашната црква "Св. Атанасиј". Околу црквата се ...

                                               

Св. Атанас (Гостиражни)

Св. Атанас - археолошко наоѓалиште во прилепското село Гостиражни. Претставува осамен наод од римско време. Се наоѓа пред влезот на селската црква "Св. Атанасиј", од левата страна, каде се наоѓаат два блока од мермер, веројатно делови од ара. Спо ...

                                               

Св. Атанас (Зрзе)

Св. Атанас - археолошко наоѓалиште во прилепското село Зрзе. Наоѓалиштето најверојатно претставува црква, но поради неистраженоста не е датирано. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека во са ...

                                               

Св. Атанас (Отешево)

Св. Атанас - археолошко наоѓалиште во преспанското село Отешево. Претставува утврдена црква и некропола од римско време. Се наоѓа на 500 м јужно од селото, каде се гледаат остатоци од ѕидови на урната црква и околу неа гробови со конструкции од к ...

                                               

Св. Атанас (Покрвеник)

Св. Атанас - археолошко наоѓалиште во преспанското село Покрвеник. Претставува базилика од старохристијанско време. Се наоѓа во просторот меѓу старата и новата населба, темелите на црквата "Св. Атанас". При копањето на темели за нова црква мештан ...

                                               

Св. Атанас (Стење)

Св. Атанас - археолошко наоѓалиште во преспанското село Стење. Претставува црква од старохристијанско време. Се наоѓа на околу 1 км јужно од селото, крај патот за селото Коњско во близината на црквата "Св. Атанасиј", подигната во XVIII век. При т ...

                                               

Св. Атанасиј (Курбиново)

Св. Атанасиј - археолошко наоѓалиште во преспанското село Курбиново. Претставува црква од средниот век. Се наоѓа на 1 км источно од селото, каде од десната страна на патот има остатоци од средновековна црква со димензии од 7.60 × 5 м. Дебелината ...