Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 115
                                               

Трафостаница (Стење)

Трафостаница - археолошко наоѓалиште во преспанското село Стење. Претставува некропола од среден век. Се наоѓа на излезот од летувалиштето Царина кон селото, каде во 1950 година, кога се градела трафостаницата, биле откриени неколку гробови со на ...

                                               

Трговски Центар (Штип)

Трговски Центар - археолошко наоѓалиште во градот Штип. Наоѓалиштето претставува рудник од римско време. Во централниот дел на градот, од десната страна на реката Отиња, во 1989 година, при изградбата на станбени објекти, во близината на Стоковна ...

                                               

Трескавец (Долни Радеш)

Трескавец - археолошко наоѓалиште во радовишкото село Долни Радеш. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. Во непосредната близина на наоѓалиштето Ханче - Ан, на едно косо плато се гледаат гробни конструкции, со насоченост исток-запад.

                                               

Трештена Скала (Кочани)

Трештена Скала - археолошко наоѓалиште во градот Кочани. Претставува осамен наод од бронзено време. Според податокот добиен од Т. Симов, директор на Градската библиотека, на северозападната страна на периферијата на Кочани, во еден мал дол што ги ...

                                               

Три Кладенец (Нежилово)

Три Кладенец - археолошко наоѓалиште во кратовското село Нежилово. Наоѓалиштето претставува средновековна топилница. Високо во планинскиот предел, на границата со селото Мушково се зачувани многу остатоци топена оловна руда.

                                               

Три Ореи (Горно Село)

Три Ореи - археолошко наоѓалиште во прилепското село Горно Село. Претставува некропола од хеленистичко време. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека во истоимениот потес кој тогаш бил утрина ...

                                               

Троња (Франгово)

Троња - археолошко наоѓалиште во струшкото село Франгово. Наоѓалиштето претставува некропола од средниот век. Во непосредната близина на Кадри Црква, според исказите на еден жител, биле откриени гробови со конструкции од камени плочи.

                                               

Тумба (Виничани)

Тумба - археолошко наоѓалиште во велешкото село Виничани. Претставува доцносредновековна некропола. На мала височинка кај излезот од селото, покрај патот што води за селото Свеќани се откриени повеќе гробови градени од камени плочи.

                                               

Тумба (Врапчиште)

Тумба - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Врапчиште. Претставува средновековна некропола. Се наоѓа на јужната периферија на селото, во Поток маало, каде при изградба на приватна куќа се откриени гробови градени од камени плочи -тип цист ...

                                               

Тумба (Градец)

Тумба или Бунар - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Градец. Претставува утврдување од римското време. Се наоѓа на околу 1 км источно од селото, каде на висок рид со зарамнето плато се гледаат остатоци од мало утврдување - кула. Кулата с ...

                                               

Тумба (Долно Агларци)

Тумба - археолошко наоѓалиште во битолското село Долно Агларци. Претставува некропола од среден век. Се наоѓа на оддалеченост од околу 250 м западно од селото, на блага височинка што зафаќа површина од околу 2.000 м 2, каде на самиот врв има испр ...

                                               

Тумба (Заполжани)

Тумба - археолошко наоѓалиште во прилепското село Заполжани. Ноаѓалиштето поради неистраженоста е од непознат тип чиј период не е датиран. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека недалеку од ...

                                               

Тумба (Клиново)

Тумба - археолошко наоѓалиште во кавадаречкото село Клиново. Наоѓалиштето претставува утврдена населба од доцна антика. Се наоѓа на левиот брег на реката Сушица, во непосредната близина на утоката во Црна Река, како и на споменикот на народниот х ...

                                               

Тумба (Селце)

Тумба - археолошко наоѓалиште во местото Селце општина Штип. Наоѓалиштето претставува могила од римско време. На јужниот крај од месноста Јарма, оддалечена од селото 250-300 м, се издига могила висока 3.5 м која има неправилна елипсовидна основа ...

                                               

Тумба (Чифлик)

Тумба - могила од римското време. На јужната периферија на селото се наоѓа могила со пречник во основата од 12 метри и височина од 3.5 метри. Могилата е делумно оштетена, така што во профилот се гледаат камени плочи од неколку гробни конструкции.

                                               

Турски Гробишта (Велгошти)

Турски Гробишта - археолошко наоѓалиште во охридското село Велгошти. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. При изградбата на куќите на неколку жители биле откриени гробови градени од камени плочи. На 200 - 300 метри источно од ова мес ...

                                               

Турски Гробишта (Дамјан)

Турски Гробишта - археолошко наоѓалиште во радовишкото село Дамјан. Наоѓалиштето претставува некропола од доцна антика На околу 600 м северно од селото, во непосредната близина на наоѓалиштето Грамади се гледаат конструкции од гробови.

                                               

Турски Гробишта (Козјак)

Турски Гробишта - археолошко наоѓалиште во штипското село Козјак. Наоѓалиштето претставува објект од римско време. Се наоѓа на излезот од селото, од левата страна на патот за Радање, во нивата на Фердо и Блаже Митеви и Дане Иванов. Со земјоделски ...

                                               

Турски Гробишта (Љубаништа)

Турски Гробишта - археолошко наоѓалиште во охридското село Љубаништа. Наоѓалиштето претставува некропола од доцна антика. Југозападно од селото, на просторот каде што се изградени новите викендички и во околината се среќаваат фрагменти од керамич ...

                                               

Турски Гробишта (Пирава)

Турски Гробишта - археолошко наоѓалиште во валандовското село Пирава. Претставува светилиште - мавзолеј од римското време. Се наоѓа на 1 км југозападно од селото, каде се откриени два монолитни мермерни фронтони со обични акротерии - елементи од ...

                                               

Турски Гробишта (Радовиш)

Турски Гробишта или Теќето - археолошко наоѓалиште во градот Радовиш. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. Кај влезот во Радовиш, кај така наречената симоновска барака, од двете страни на патот, во реонот на расадникот се откриени гр ...

                                               

Турски Гробишта (Црешка)

Турски Гробишта - археолошко наоѓалиште во штипското село Црешка. Наоѓалиштето претставува тумул од железно време. На североисточниот крај на селото има малку подигнато зарамнето плато, со димензии од 400 × 40 м, на кое на источниот крај се наоѓа ...

                                               

Турчија (Бешиште)

Турчија - археолошко наоѓалиште во прилепското село Бешиште. Претставува некропола од римско време. Се наоѓа во непосредна близина на селото, од неговата југоисточна страна, каде има мала височинка на чија површина се гледаат гробни конструкции о ...

                                               

Ќерамидница (Дулица)

Ќерамидница - археолошко наоѓалиште во околината на местото Дулица кај градот Македонска Каменица. Наоѓалиштето претставува црква од старохристијанско време. Се наоѓа на платото од ридот Калата што се издига на утоката на Каменица во Брегалница. ...

                                               

Ќерамидница (Смоквица)

Ќерамидница - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Смоквица. Наоѓалиштето претставува некропола од хеленистичко време. На 1.5 км од селото, помеѓу Вардар и железничката пруга Скопје - Гевгелија, во профилот се гледаат остатоци од нагорени к ...

                                               

Ќофкарец (Долни Дисан)

Ќофкарец - археолошко наоѓалиште во околината на село Долни Дисан. Наоѓалиштето претставува осамен наод од римското време. Во нивата на М. Осман, која лежи крај патот за селото Тремник, во 1952 година е најдена надгробна плоча со грчки натпис. Пл ...

                                               

Ќурќиевица (Марвинци)

Ќурќиевица - археолошко наоѓалиште во валандовското село Марвинци. Претставува некропола од железното време. Се наоѓа на источната периферија на селото, каде се откриени гробови со конструкција од камени плочи - тип циста, во кои биле најдени пов ...

                                               

Ул. "Браќа Миладиновци" (археолошко наоѓалиште)

Ул. "Браќа Миладиновци" - археолошко наоѓалиште во Тетово. Претставува повеќе објекти од римското време. Во 1951 години, при копањето на улична канализација биле откриени и пресечени остатоци од темели на градби. Повеќе зачувани тегули се прибран ...

                                               

Ул. "ЈНА" (археолошко наоѓалиште)

Ул. "ЈНА" - археолошко наоѓалиште во Тетово. Претставува осамен објект од римското време. Во 1956 година, при копање на темели за изградба на приватна куќа биле откриени остатоци од темели на објект и статуа со претстава на мало девојче со открше ...

                                               

Ул. "Штипска" (археолошко наоѓалиште)

Ул. "Штипска" - археолошко наоѓалиште во Тетово. Претставува гробница од раноантичкото време. Уште за време на турскио период случајно била откриена гробница од која, според кажувањата на тетовчани, гробните прилози биле однесени во Цариград. Во ...

                                               

Ханче (Долни Радеш)

Ханче или Ан - археолошко наоѓалиште во радовишкото село Долни Радеш. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. На десниот брег на Крива Лакавица, 1 км северно од селото се гледаат остатоци од ѕидови градени од кршен камен и варов малтер.

                                               

Цепен Камен (Костур)

Цепен Камен - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Костур. Наоѓалиштето претставува топилница од среден век. На 1 км јужно од маалото Варошани, на местото каде реката Тораница се влева во Крива Река се зачувани многу остатоци од топена ...

                                               

Цигански Гробишта (Малино)

Цигански Гробишта - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Малино. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. На 200 м од селото, во нивите што се наоѓаат веднаш над долот се пронајдени камени плочи од гробни конструкции - тип циста.

                                               

Цигански Гробишта (Радолишта)

Цигански Гробишта - археолошко наоѓалиште во струшкото село Радолишта. Наоѓалиштето претставува старохристијанска базилика и раносредновековна некропола. На источната страна на селото, со систематски археолошки ископувања е откриена три корабна б ...

                                               

Цигански Рид (Кочани)

Не го поистоветувајте со археолошкото наоѓалиште Цигански Рид во кочанско Оризари. Цигански Рид - археолошко наоѓалиште во градот Кочани. Претставува средновековна некропола. Лежи во реонот на споменикот на незнајниот борец, оддалечен околу 500 м ...

                                               

Црвени Брегови (Мешеишта)

Црвени Брегови - археолошко наоѓалиште во селото Мешеишта во областа Дебрца. Претставува раносредновековна црква и некропола. Се наоѓа на околу 1.5 км северно од селото и на околу 500 км источно од патот Охрид-Кичево. Во 1933 год, при пошумувањет ...

                                               

Црвено Брдо (Драгобраште)

Црвено Брдо - археолошко наоѓалиште во близина на виничкото село Драгобраште. Наоѓалиштето претставува могила од римско време. Се наоѓа на околу 500 метри југозападно од Драгобраште. Основата е со пречник од 10 метри и е зачувана височина на град ...

                                               

Црква (Виничани)

Црква - археолошко наоѓалиште во велешкото село Виничани. Претставува средновековна црква и некропола. На источниот дел од селото се гледаат грамади од камења и остатоци од темели на мала еднокорабна црква со димензии од 6 × 4m, со апсида на исто ...

                                               

Црква (Водоврати)

Црква - археолошко наоѓалиште во велешкото село Виничани. Претставува средновековна црква и некропола. Западно од селото, во нивата на Ј. Кришан, има грамади од градежен материјал и, според изворното предание, остатоци од средновековна црква. Во ...

                                               

Црква (Добровница)

Црква - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Добровница. Наоѓалиштето претставува црква од среден век. При изградбата на денешната црква, во селото биле откриени темели од постара црква.

                                               

Црква (Дулица)

Црква - археолошко наоѓалиште во околината на местото Дулица кај градот Македонска Каменица. Наоѓалиштето претставува црква од старохристијанско време. На десниот брег на Каменица, на висок рид се зачувани темели од старохристијанска црква околу ...

                                               

Црква (Житоше)

Црква - археолошко наоѓалиште во прилепското село Житоше. Претставува сакрален објект и некропола од среден век. Се наоѓа на 1 км источно од селото, во непосредната близина на селските гробишта, каде според кажувањето на мештаните, имало стара цр ...

                                               

Црква (Калиште)

Црква - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Калиште. Претставува средновековна црква и некропола. При изградбата на селското училиште биле откриени остатоци - темели од помала еднокорабна црква и гробови градени од камени плочи со насочен ...

                                               

Црква (Киселица)

Црква - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Киселица. Наоѓалиштето претставува средновековна црква со некропола. Помеѓу месностите Скоруша и Градиште се гледаат урнатини од стара црква, а околу црквата гробови од камени плочи. Според к ...

                                               

Црква (Марвинци)

Црква - археолошко наоѓалиште во валандовското село Марвинци. Претставува осамен наод од римското време. Недалеку од селската црква "Св. Петка" се наоѓа мермерно торзо од машка војничка статуа, зачувана во висина од 1.5 м.

                                               

Црква (Никуштак)

Црква - археолошко наоѓалиште во кумановското село Никуштак. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. На 1.5 км северозападно од селото, во нивата на еден жител се откриени гробови градени од камени плочи.

                                               

Црква (Ново Село, Охридско)

Црква - археолошко наоѓалиште во селото Ново Село во областа Дебрца. Претставува средновековна црква и некропола. На околу 800 м десно од патот за селото Пом, на површината од просторот се забележуваат старословенски гробови. Конфигурацијата на т ...

                                               

Црква (Србиново)

Црква или Брењево - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Србиново. Претставува средновековна црква и некропола. Се наоѓа на околу 4 км северно од селото, каде се гледа грамада од кршен камен, а во непосредната близина и големи камени плочи ...

                                               

Црква (Србица)

Црква - археолошко наоѓалиште во кичевското село Србица. Претставува утврдена црква и некропола од средниот век. Се наоѓа на јужниот крај на селото, во профилот на долот кој засекува зарамнета површина, каде се гледаат камени конструкции од гробо ...

                                               

Црква (Требеништа)

Црква - археолошко наоѓалиште во селото Требеништа во областа Дебрца. Претставува раносредновековна некропола. Во близина на селската црква, при изведување на земјени работи, на длабочина од 60 см се откривани гробови. Во еден од нив била најдена ...