Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 142
                                               

Босанска арабица

Босанската арабица е верзија на персоарапското писмо која се користела за запишување на босанскиот јазик. Оваа азбука се користела во периодот од 15 до 19 век. Пред Првата светска војна имало неуспешни обиди за присвојување на арабицата како трет ...

                                               

Бугарска азбука

Бугарската азбука е официјалната азбука за запишување на бугарскиот јазик. Азбуката е заснована на кирилицата и во денешниот современ облик постои од 1945 година и се состои од 30 букви. Современата бугарска азбука води потекло од руската граѓанс ...

                                               

Деванагари

Деванагари санскрит: देवनागरी devanāgarī, исто така познато и како нагари nāgarī, नागरी е азбучнослоговно писмо кое се пишува од лево кон десно и карактеристично е по тоа што секоја буква има хоризонтална линија ги поврзува сите букви. Ова писмо ...

                                               

Долганска азбука

Долганската азбука е официјалното писмо со кое се запишува долганскиот јазик. Во 1933 година бил за првпат воведен јакутски буквар, кој се вовел во долганските училишта. Во 1961 година некои помали текстови на долгански биле публикувани во весник ...

                                               

И

И - единаесетта буква во македонската азбука и е дел од скоро сите кирилични азбуки. Буквата ја претставува звучната вредност /i/ или /ɪ/ во украински јазик. Буквата И потекнува од грчката буква ета и поради тој факт сè до 13 век буквата беше пиш ...

                                               

І (кирилица)

I - буква во повеќе кирилични азбуки, вклучувајќи ја старословенската, украинската и белоруската азбука, а претходно била и во руската азбука сè до реформата од 1917-1918 г. Таа води потекло од старословенската буква ‹ и ›, а уште поназад од грчк ...

                                               

Казашка азбука

Казашка азбука е термин кој се користи да се означат три различни писма кои се користат за запишување на казашкиот јазик. Кирилицата е официјално писмо во Казахстан и се користи за запишување на јазикот, како и во покраината Бајан-Олги во Монголи ...

                                               

Киргиска азбука

Киргиска азбука е термин кој се користи да се означат три различни писма кои се користат/ користеле за запишување на киргискиот јазик. Во Киргистан, јазикот се пипува со кирилица, каде ова писмо е официјално на целата територија на државата. Во м ...

                                               

Латвиска азбука

Латвиската абука или наречена летонска азбука е писмото што се користи за летонскиот јазик, и заснована е на латиницата и има 33 букви. 22 букви од азбуката се латинични а додека останатите букви се посебно означени букви приспособени на гласовни ...

                                               

Лепчанско писмо

Лепчанското писмо, или познати како роншко писмо е абугида и официјално писмо за запишување на лепчанскиот јазик. Невообичаено за абугидите, крајните согласките имаат надредни знаци.

                                               

Лужичка азбука

Лужичката азбука, или лужичкосрпска, горнолужичка или долнолужичка азбука, е латинична азбука која се користи за запишување на горнолужичкиот и долнолужичкиот јазик. Азбуката има два вида, со многу мали разлики, од кои едната верзија се користи з ...

                                               

Мајанско писмо

Мајанското писмо или мајанските хиероглифи било писмото на кое пишувале Маите до пред-колумбискиот период и денес е единствено дешифрирано староамериканско писмо. Најстарите натписи од писмото датираат од 3 век п.н.е. и се во Сан Бартоло, Гватема ...

                                               

Њ

Њ, њ - кирилична буква, првобитно лигатура од буквите Н и Ь. Се користи во македонската и српската азбука, каде ја претставува звучниот палатален назал. Во македонскиот јазик употребата на оваа буква е јасно илустрирана во Мисирковата книга За ма ...

                                               

Полска азбука

Полската азбука е писмото со кое се пишува полскиот јазик. Таа се заснова на латиницата, но користи и дијакритици како креската, која е графички слична на остриот акцент, како и горна точка и огонек. Стандардното кодирање на полската азбука е ISO ...

                                               

Ҁ

Копа била буква од старословенското писмо која била добиена од грчката буква Копа. Денес не се користи во ниту едно кирилично писмо. Во рамките на старословенскиот јазик се користела главно за транслитерација на истоимената грчка буква. Во словен ...

                                               

Русинска азбука

Русинска азбука или карпатскорусинска и панонскорусинска азбука, е кирилична азбука која се користи за запишување на русинскиот јазик и панонскорусински јазик.

                                               

Словенечка азбука

Словенечката азбука е писмо што го користи словенечкиот јазик. Азбуката е заснована врз стандардната латинична азбука но вклучува и неколку посебни букви сè со цел задоволување на потребите на фонетскиот систем на стандардниот словенечки јазик. А ...

                                               

Српска азбука

Српската азбука е азбука за пишување на српскиот јазик, и ја наоѓаме во две варијанти: кирилична и латинична. Адаптацијата на кирилицата посебно за српскиот јазик била направена во 1818 од српскиот јазичар Вук Караџиќ. Азбуката била официјално пр ...

                                               

Таџичка азбука

Таџичка азбука е термин кој ги опфаќа сите писма со кои се запишувал таџичкиот јазик. Првично, поради влијанието на Исламот, јазикот се запишувал со персиско-арапско писмо, кое подоцна за краток период било заменето со латиница. Латиница пак во в ...

                                               

Туркменска азбука

Туркменската азбука е официјалното латинично писмо кое се користи за запишување на туркменскиот јазик. Туркменската азбука е заснована на турската азбука, но има разлики во изговор на буквите. До 20 век туркменскиот јазик се запишувал со арапско ...

                                               

Узбечка азбука

Узбечката азбука е официјалното писмо кое се користи за запишување на узбечкиот јазик. Првично, до 1928 година, јазикот се пишувал со арапско писмо. Во периодот од 1928 до 1940 година арапското писмо било заменето со латиница и овој процес се одв ...

                                               

Украинска азбука

Украинската азбука е официјалната азбука што се користи на територијата на Република Украина. Таа е заснована врз кирилицата со мали модифицирања на некои букви за потребите на фонетскиот систем на украинскиот јазик. Азбуката има 33 букви од кои ...

                                               

Ѹ

Ук - буква од старословенското писмо. Првибитно била диграф од О и У напишани хоризонтално. За заштеда на простор, таа често се пишувала како вертикална лигатура, а подоцна била заменета едноставно со буквата У.

                                               

Хрватска азбука

Хрватската азбука е писмо што се користи во хрватскиот јазик. Хрватската азбука е заснована врз латиничната азбука и е наречена Латиница на Лудевит Гај, што всушност е и основачот на оваа азбука. Стандардната хрватска азбука има 30 букви. За стра ...

                                               

Шведска азбука

Шведската азбука е писмо што го користи шведскиот јазик. Азбуката се заснова на стандардната латиница но има и три букви што се воведени поради потребите на шведскиот гласовен систем. Трите букви што се карактеристични не само за шведскиот јазик ...

                                               

Шлеска азбука

Шлеска азбука - латинична азбука со која се пишува шлескиот јазик. Низ историјата имало неколку предлози кои се користеле за запишување на јазикот, а меѓу првите е азбуката на Феликс Стоер.

                                               

Ъ

Тврдиот знак, голем ер или Ъ - буква во кирилицата, 27. во бугарскaтa и 28. во рускaтa азбука. Позната е уште како ер голям на бугарски или твёрдый знак на руски. Во бугарскиот јазик го означува звукот /ɤ/ и понекогаш звукот /ə/. Во рускиот јазик ...

                                               

Ы

Ы или јери - буква од кирилицата. Ја претставува фонемата /i/ по непалатализирани согласки во белоруската, русинската и руската азбука. Заради фонолошкиот процес, фактичката реализација на /i/ по тврди согласки се вовлекува кон затворена централн ...

                                               

Ь

Мекиот знак, мал ер или Ь - симбол на кирилицата. Во старословенскиот јазик го претставувал краткиот глас, но во денешните словенски јазици не претставува посебен глас, туку само се користи за омекнување на претходната согласка или останало во уп ...

                                               

Ю

Jу или Ю - буква од кириличната азбука ги претставува звучните вредности /ju/ или /u/ кога е палателизирано. Покрај денешниот изглед на буквата, во раните ракописи напишани на кирилица, буквата се појавува и како OI. Тоа најверојатно било така за ...

                                               

Ѳ

Фита - буква од старословенското писмо, дериват од грчката буква Тета. Еквивалентна е на староанглиските букви þ и d. Главно се употребувала за лични именки од грчко потекло, изворно означувајќи ја звучната забна струјна согласка. На руски имињат ...

                                               

IJ

IJ - диграф, составен од латиничните букви i и j. Диграфот се користи во холандскиот јазик. Понекогаш диграфот се смета лигатура или за посебна буква. Во повеќето фонтови каде се сретнува буквата, графемите не се споени, туку одделени. Диграфот i ...

                                               

Дијалектологија

Дијалектологијата е гранка на лингвистиката која се занимава со проучување на дијалектите на одделни јазици. Задача на дијалектологијата е да ги открива и проучува законитостите на настанокот на дијалектите и да го следи нивниот развој. Дијалекто ...

                                               

Живјецки говори

Живјецки говори - претставуваат наречје во полскиот јазик карактеристично за населението на Живјец и на неговата околина. Тие се дел од јужномалополските говори, кои, пак, влегуваат во составот на малополскиот дијалект. Говорите на Живјецкиот Рег ...

                                               

Аглутинативен јазик

Аглутинативен јазик е оној јазик кој обично ја користи аглутинацијатa: повеќето зборови се формирани со заедничко спојување на морфеми. Овој термин беше употребен од Вилхелм фон Хумболт во 1836 година, за да ги класифицира јазиците од морфолошка ...

                                               

Збороред

Збороред - поим во лингвистиката кој се однесува на проучувањето на редоследот на синтаксните елементи на еден јазик, но и какви видови зборореди постојат меѓу јазиците. Главниот збороред кој е од интерес е "составниот редослед" на дел-реченицата ...

                                               

Морфолошка типологија

Морфолошката типологија е дисциплина на јазичната типологија, која ги класифицира јазиците според заедничките морфолошки конструкции. Оваа типологија прво ја развиле браќата Карл Вилхелм Фридрих фон Шлегел и Аугуст Вилхелм фон Шлегел. Оваа дисцип ...

                                               

Флективен јазик

Флективен јазик, или познат како фузионален јазик, е вид на синтетички јазик кој се разликува од аглутинативниот јазик по тоа што има тенденција да користи голем број морфеми кои тешко можат да се сегментираат. Примери за флективни јазици се санс ...

                                               

Лексикологија

Семантика наука за внатрешната страна на зборовите Етимологија наука за настанувањето за зборовите Лексикографија наука за принципот за составување речници Фразеологија наука за постојаните зборовни состави

                                               

Лексика

Лексиката, зборовниот фонд на еден јазик се собира и се подготвува во рамките на книгите наречени речници. Тие се основното помагало при изучувањето на лексичкиот состав на еден јазик сепак со огелд на тоа дека постојат речници од најразличен вид ...

                                               

Фразеологија

Дел од лексиката што ги проучува зборовниве состави како јазични единици се нарекува фразеологија. Во реченицата, зборовите можат да се поврзуваат, да се здружуваат во целости од различен вид. На пример, зборот орев може да оди со повеќе придавки ...

                                               

Морфологија (лингвистика)

Оваа статија е за јазичната дисцплина. За останати значње на поимот "морфологија" видете ја страницата за појаснување. Морфологијата - јазична дисциплина која се занимава со идентификација, анализа и опис на структурата на морфемите на еден јазик ...

                                               

Правопис

Правопис или ортографија на еден јазик е збир симболи за запишување на еден јазик, како и збир правила за тоа како се запишуваат овие глифи, како спелинг, интерпункција и капитализација. Во правописот спаѓа и писмото на еден јазик. Македонскиот ј ...

                                               

Правоговор

Правоговор значи правилен изговор, или пак изучување на изговорот. Спротивен поим на ова е поимот варваризам. Меѓутоа во Стара Грција зборот "ортоепија" значел "правилна дикција". При изучувањето на ортоепијата, старогрчките софисти од V век п.н. ...

                                               

Семантика

Семантиката - дел од лингвистиката што се занимава со значењето на зборовите и нивната функција во реченицата. Генерално гледано, семантиката - гранка на лингвистиката која го проучува означеното. Зборот семантика бил измислен кон крајот на XIX в ...

                                               

Деикса

Во лингвистиката- деиксата се однесува на појавата каде за разбирање на значењето на одредени зборови и фрази во даден израз потребни се информации од контекстот. Зборовите се деиктички ако нивното семантичко значење е постојано, но нивното симбо ...

                                               

Демоним

Демоним е лична именка за жител на некое место. Честопати денонимот е изведен од името на местото, но може да доаѓа и од името на народот или некој заеднички предок.

                                               

Синтакса

За останатите значења на поимот "синтакса" видете ја страницата за појаснување. Синтаксата - јазична дисциплина која се занимава со проучување на правилата и процесите според кои речениците во еден јазик се создаваат.

                                               

Социолингвистика

Социолингвистиката - гранка од лингвистиката која ги проучува пред сѐ разликите и промените на јазикот кои се манифестираат во однос на разликите на поединците и во однос на ситуациите во кои се одвива комуникацијата. Накусо, може да се каже дека ...

                                               

Кабадаја

Кабадаја означува некомпетентен поединец од машки пол која залудно се обидува да создаде невистинска перцепција на големец за себе пред остатокот од општеството. Овој сленг наоѓа употреба главно во битолското говорно подрачје.