Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 159
                                               

Лексика според степенот на употреба во македонскиот јазик

Лексиката според степенот на употреба во македонскиот јазик ја проучува македонската лексика според фреквентноста на употреба на зборовите. Овој вид лексика е една четирите поделби на речничкиот состав на македонскиот јазик.

                                               

Македонска дијалектологија

Македонската дијалектологија е посебна развиена гранка на македонистиката која се занимава со проучување, истражување, документирање и зачувување на македонските дијалекти. Како стабилна научна дисциплина во македонистиката, дијалектологијата се ...

                                               

Македонска книжевност

Македонската книжевна историја започнува со основањето на Охридската книжевна школа во Охрид во југозападна Македонија во 9 век со помош на св. Климент Охридски. Карактеристично за оваа книжевна школа е единството на јазични и правописни црти и п ...

                                               

Можен начин во македонскиот јазик

Можниот начин во македонскиот јазик еден од сложените глаголски форми во јазикот. Можниот начин се користи за искажување претполагано, можно или посакувано дејство. Овој можен начин со македонскиот јазик сеобразува со л-глаголска форма.

                                               

Морфологија на македонскиот јазик

Морфологијата во македонскиот јазик и во останатите јазици е дел од лингвистиката која се занимава со проучување на формите на зборовите, нивното градење и граматички значења. Самиот збор е од старогрчко потекло и во превод значи наука за формите ...

                                               

Независносложени реченици во македонскиот јазик

Независносложените реченици се подгрупа на сложените реченици. Независносложените реченици го добиле своето име според нивната најголема карактеристика, односно составните дел-реченици се независни една од друга во смисловен и функционален поглед ...

                                               

Ние

Ние е лична заменка за прво лице множина во македонскиот јазик. Оваа лична заменка се користи да се означиме себе си како група, односно повеќе од едно лице вклучувајќи го и лицето кое зборува.

                                               

Предлози во македонскиот јазик

Предлозите во македонскиот јазик се службени зборови што се користат за искажување на односите меѓу именките, или именските фрази, и односите на глаголското дејство спрема неговите дополненија. Овие односи можат да бидат од различна природа. Први ...

                                               

Придавки во македонскиот јазик

Придавките се менлива зборовна група која именуваат некаква карактеристика на предметите, суштествата и појавите. Карактеристиките секогаш им се препишуваат на предметите како нивни признак, тие се во тесна врска со именките и ретко се користат с ...

                                               

Синтакса на македонскиот јазик

Синтаксата на македонскиот јазик е дел од граматиката која ги проучува способностите на зборовите да се поврзуваат меѓу себе. Синтаксата пред сè се осврнува кон зборовните целости кои се добиваат преку спојување на зборовите. Така и самиот поим с ...

                                               

Слогница речовска

Слогница речовска или позната под целосното име "Словенско-населенска македонска слогница речовска" - книга издадена во 1880 година во Софија од страна на Ѓорѓија Пулевски. Важи за прва печатена македонска граматика, но и правопис, бидејќи истата ...

                                               

Сложена реченица во македонскиот јазик

Сложената реченица во македонскиот јазик е синтаксичка единица што содржи најмалку два прирока, а како резултат на тоа реченицата има две реченици поврзани меѓу себе според контекстот на истите. Односот на речениците во рамките на една сложена ре ...

                                               

Сум-конструкција

Сум-конструкција - една од сложените глаголски форми на македонскиот јазик. Таа се формира со помош на помошниот глагол сум и со глаголска придавка. Сум-конструкциите се користат како паралелни форми со временските и начинските глаголски форми на ...

                                               

Таа

Таа е лична заменка за трето лице еднина од женски род во македонскиот јазик. Оваа лична заменка се користи да се означи или посочи некоја именка од женски род, која и не мора да е присутна во моментот на зборување.

                                               

Ти

Ти е лична заменка за второ лице еднина во македонскиот јазик. Оваа лична заменка се користи да се означи лицето со кое се зборува или кон кого се обратуваме.

                                               

Тие

Тие е лична заменка за трето лице множина во македонскиот јазик. Оваа лична заменка се користи да се посочо група луѓе или предмети, која не го опфаќа говорникот.

                                               

Тоа

Тоа е лична заменка за трето лице еднина од среден род во македонскиот јазик. Оваа лична заменка се користи да се означи или посочи некоја именка од среден род, која и не мора да е присутна во моментот на зборување.

                                               

Тој

Тој е лична заменка за трето лице еднина од машки род во македонскиот јазик. Оваа лична заменка се користи да се означи или посочи некоја именка од машки род, која и не мора да е присутна во моментот на зборување.

                                               

Даџуски јазици

Даџуските јазици се јазици што се зборуваат во Судан и Чад. Припаѓаат на групата на источносудански јазици од фамилијата на нилосахарски јазици. * Источни даџуски: Шатски јазик Лигурски јазик Даџу монго јазик Сила јазик Западни даџуски Нџалгулгул ...

                                               

Кадуски јазици

Кадуските, Кадуглиско-кронгоски или тумтумски јазици сочинуваат мало јазично семејство. До 1981 година, овие јазици биле сметани за дел од кардофанските јазици, но од тогаш тие се дел од нилосахарските јазици. Како и да е, доказите за класифицира ...

                                               

Сахарски јазици

Сахарските јазици се подгрупа на нилосахарските јазици зборувани низ делови на источна Сахара, поточно од Дарфур до Либија, Чад, источен Нигер и североисточна Нигерија. Во оваа група спаѓаат канурски јазик, теда јазик, дазагаски јазик и загаваски ...

                                               

Централносудански јазици

Централносуданските се група на јазици што зафаќаат 30 јазици од нилосахарските јазици. Овие јазици се зборувани во Централноафриканска Република, Чад, Судан, Уганда, и ДР Конго.

                                               

Бурмански јазик

Бурманскиот јазик или, според по официјалното ново име мјанмарски јазик е најголемиот и службен јазик во Мјанмар. Тој е мајчин јазик на Бамарите и ним сродните етнички групи, но исто така и на некои други народности како што се Монците. Како мајч ...

                                               

Западнохималајски јазици

Западнохималајските јазици, или познати како алморски или канаурски јазици, се група на јазици кои се дел од тибетско-бурманските јазици. Јазиците се зборуваат во Индија, во Химчал Прадеш и покрај границата со Непал.

                                               

Кирантски јазици

Кирантските јазици се често се ставаат во групата на махакирантските јазици. Сепак, јазичарите не се сосема сигурни за тоа постоењето на таква јазична подгрупа.

                                               

Неварски јазик

Неварскиот, или поточно именуван како непалски или непал баса - еден од главните јазици во Непал. Јазикот бил административен јазик и јазик за секојдневно општење во државата од 14 до доцниот 18 век. Денес, јазикот како мајчин јазик го зборуваат ...

                                               

Северноќаншки јазик

Северноќаншки јазик - јазик од групата на ќаншки јазици во рамките на тибетско-бурманското јазично семејство што го говорат околу 130.000 луѓе на северно-централниот дел на покраината Сечуан во Кина. За разлика од јужноќаншкиот, со кој е во блиск ...

                                               

Тибетски јазици

Тибетските јазици се подгрупа на тибетско-бурманските јазици, кои се зборуваат воглавно од Тибетските народи, кои пак живеат во и околу Тибет. Јазиците се зборуваат во Тибет, Кина, Бутан, Непал и делови од Индија. Класичниот тибетски јазик е глав ...

                                               

Чинтаншки јазик

Чинтаншкиот јазик, е источнокирантски јазик што го говорат 5.000 - 6.000 лица во месноста Чинтанг во рамките на зоната Коси, Непал.

                                               

Англиски деклинации

Во англискиот јазик некогаш постоел опширен систем на деклинации сличен на денешниот германски или исландски. Староанглискиот разликувал 5 падежа: номинатив, акузатив, датив, генитив и инструментал. Деклинирањето почнало да исчезнува за време на ...

                                               

Акцент во македонскиот јазик

Акцент или нагласок - изделување на еден слог од зборот со помош на одредени фонетски средства како што се сила на издишаната воздушна струја, висина на тонот или квалитетот на гласот. Акцентот ги засега самогласките како гласови со најголема зву ...

                                               

Акцент на туѓите зборови во македонскиот јазик

Акцентирањето на туѓите зборови навлезени во македонскиот стандарден јазик е различно. Некои од нив се приспособиле и го прифатиле македонскиот акцентски систем, но поголемиот дел го задржале својот изворен акцент. Па, така: Акцентот кај туѓите з ...

                                               

Акцентски целости во клитики во македонскиот јазик

Клитики или неакцентогени зборови се зборови во македонскиот јазик кои немаат сопствен акцент. Во клитиките се вбројуваат: предлозите, сврзниците, кратките форми од личните заменки и кратката форма од повратната заменка, честичките, некои извици ...

                                               

Акцентски целости во македонскиот јазик

Акцентски целости - кога два или повеќе збора се изговараат под заеднички акцент претставуваат акцентски целости. Пример: кисело млеко - се изговара: кисело́млеко не дојде - се изговара: не́дојде Што го праша? - се изговара: Штого́праша Кисела Во ...

                                               

Атрибут во македонскиот јазик

Атрибутот е најчесто придавка, ама може да биде и друг збор. Освен тоа атрибутот е секој именски додаток, било каква служба да врши името што се определува со него. Тука придавката е додаток на именката, а таа не е подмет. Примери Атрибут во рече ...

                                               

Гласовни промени во македонскиот јазик

Гласовна промена претставува промена на еден или повеќе гласови во друг. Ваквите промени на гласовите не се случајни и произволни, туку се случуваат во определени услови и според извесни правила во говорот. Тие произлегуваат, пред сѐ, од тоа што ...

                                               

Гласовен систем на македонскиот јазик

Гласовниот систем на македонскиот јазик, или фонетски систем на македонскиот јазик, е составен од сите гласови во стандардниот македонски јазик. Тој е предмет на проучување на фонетиката и фонологијата. Во македонскиот гласовен систем има 31 глас ...

                                               

Научен стил

Научен стил - еден од функционалните стилови со кои се занимава стилистиката. Стилистика е наука за стилот на говорење и пишување, односно за начинот на изразување на мислите, чувствата и впечатоците. Hаучниот стил ги покрива областите на науката ...

                                               

Проста реченица во македонскиот јазик

Проста реченица е онаа, што се искажуе со една мисла:Јас читам. Тој спие. Никола учи. Простата реченица може да биде: просто неразвиена и развиена. Просто неразвиената е саставена само од подмет и прирок: Коњот пасе. Тој трча. Ѕидот е бел. Просто ...

                                               

Партиципи во полскиот јазик

Партиципот е безлична форма на полскиот глагол. Во јазикот постојат променливи и непроменливи партиципи, односно според друга класификација глаголски придавки, коишто во реченица обично се атрибути, и глаголски прилози, коишто обично функционираа ...

                                               

Глаголи во старословенскиот јазик

Глаголот е една од најспецифичните црти на старословенскиот јазик. Слично како при промената на именските зборови, и глаголите изобилуваат со форми. Некои од категориите и формите што ги пројавува глаголот се исклучиво словенски, други пак индоев ...

                                               

Именки во старословенскиот јазик

Старословенскиот јазик бил изразито синтетичен јазик, односно имал развиена падежна промена. Се разликувале седум падежи: номинатив-N., генитив-G., датив-D., акузатив-A., вокатив-V., инструментал-I. и локатив-L. Номинативот и вокативот се нарекув ...

                                               

Фонетика на старословенскиот јазик

Во однос на современите словенски јазици старословенскиот пројавувал особени фонетски сложености. Ова пред сè се однесува на самогласничкиот систем на јазикот. Во изговорот се користеле 32 гласа, од кои: самогласки: а, е, и, о, ѹ, ъ, ь, ъı, ѣ, ѧ, ...

                                               

Современ хебрејски јазик

Современ хебрејски, стандарден хебрејски, израелски хебрејски – "современ хебрејски" или "нов хебрејски") или само хебрејски - стандардната, современа и литературна форма на хебрејскиот јазик кој се зборува денес во Израел и еврејската дијаспора. ...

                                               

Млахсо

Млахсо - јазик кој спаѓа во групата на семитски јазици и во подгрупата на источни арамејски јазици како дел од модерниот западниот сириски јазик. Овој јазик е мртов јазик, зборуван во источна Турција како и во североисточна Сирија. Говорниците на ...

                                               

Шкотски јазик

Не го поистоветувајте со германскиот шкотски јазик. Шкотски јазик) - јазик од групата на гојделски јазици во состав на келтското јазично семејство, што го прави различен од британските јазици каде се наоѓаат велшкиот, корнскиот и бретонскиот. Шко ...

                                               

Шкотска азбука

Шкотската азбука е официјална азбука за запишување на шкотскиот јазик. Азбуката има 18 букви, од кои пет се самогласки, останатите согласки.

                                               

Историја на шкотскиот јазик

Шкотскиот јазик се развил во посебен јазик во XII век заедно со останатите гојделски јазици. Овој јазик станал доминантен јазик ги заменил претходните кумбриски јазик, пиктски јазик и во одредени делови староанглискиот јазик. Денес не постојат ис ...

                                               

Лох

Лох е водна површина која може да биде: морски затон долгнавест тесен залив, кој исто така може да биде и ферт, фјорд, утока или залив. езеро или; Тесниот морски затон се нарекува "морски лох".

                                               

Македонски знаковен јазик

Македонскиот знаковен јазик е јазичен систем за комуникација на глувите и наглувите лица во Македонија. Јазикот се заснова на гестикулации како основни елементи на комуникација, со развиена знаковна азбука и има специјален заштитен законски стату ...