Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 251
                                               

Синусен бран

Синусен бран или синусоид е математичка крива која ги опишува непречено периодични осцилација. Синус бран е континуиран бран. Именувана е по синус функцијата, на која е графиконот. Тоа се случува често во чиста и применета математика, како и во ф ...

                                               

Тангенсна теорема

Тангенсна теорема – во тригонометријата претставува однос на два агли на триаголник и должината на спротивната страна. На сликата a, b и c се должини на страните на триаголникот, а α, β и γ се агли на спроти трите страни. Тангенсната теорема глас ...

                                               

Елипса

Елипса – во математиката е крива затворена линија во рамнина, која може да се дефинира како геометриско место на точки чиј збир на растојанија од една точка на елипсата до две фиксирани точки е секогаш еднаков. Овие две точки уште се нарекуваат ф ...

                                               

Круг

Во Евклидовата геометрија, круг е множество од сите точки во рамнината кои се наоѓаат на еднакво растојание, наречено полупречник, од дадена точка, наречена центар. Кружницата е проста затворена крива, која ја дели рамнината на внатрешен и надвор ...

                                               

Бран

Бран - нарушување или треперење кое се движи низ материјата или просторот, придружено со пренос на енергија. Брановото движење ја пренесува енергијата од една точка до друга, најчесто со непостојано поместување на честичките на средината, односно ...

                                               

Електромагнетен спектар

Електромагнетен спектар - колективен термин за сите можни фреквенции на електромагнетно зрачење. "Електромагнетниот спектар" на објект има различно значење и е карактеристичната дистрибуција на електромагнетно зрачење кое се емитира или апсорбира ...

                                               

Зелен бран

Зелен бран е кога се координирани повеќе семафори за да се овозможи континуиран проток на сообраќајот на неколку раскрсници во една главна насока. Секое возило во зелениот бран со приближна брзина утврдена од страна на сообраќајните инженери ќе в ...

                                               

Механички бран

Механички бран е бран кој претставува осцилација на материја, и затоа пренесува енергија преку медиум. Додека брановите се движат на долги растојанија, движењето на медиумот за пренос е ограничен/а. Затоа, осцилирачкиот материјал не се движи пода ...

                                               

Бранови појави

Примери за браново движење има насекаде околу нас. Ако во мирна вода фрлиме камен, областа која непосредно е допрена од каменот почнува да осцилира, а потоа осцилирањето се шири создавајќи бранови по површината на водата. Звукот, исто така, е еде ...

                                               

Сончева дамка

Сончеви дамки - привремени појави на фотосферата на Сонцето кои се видливи како темни дамки споредени со околните региони. Тие одговараат на концентрацијата на флуксот на магнетно поле и резултираат во намалена температура споредена со околната ф ...

                                               

Колебање

Колебање, трепет или осцилација - рамномерно движење на тело околу рамнотежната положба. Наизменично движење во спротивна насока. Телата кои го изведуваат ова движење се треперници. Секоја точка која претставува одалеченост од рамнотежната положб ...

                                               

Инверзни хиперболични функции

Инверзни хиперболични функции се инверзии на хиперболичните функциии: sh x - хиперболичен синус, ch x - хиперболичен косинус, th x - хиперболичен тангенс, cth - хиперболичен котангенс. Се нарекуваат и ареа-функции по латинскиот збор area - површи ...

                                               

Закривеност

Во математиката кривината е секој од голем број лабаво сродни концепти во различни области на геометријата. Интуитивно кривина е износот со кој геометрискиот објект, како што е површината, отстапува од мазна површина, или крива да биде исправена ...

                                               

Алтернативен ред

Алтернативен ред е бесконечен ред во математиката од обликот: ∑ n = 0 ∞ − 1 n a n, {\displaystyle \sum _{n=0}^{\infty }-1^{n}\,a_{n},} каде што a n ≥ 0 или a n ≤ 0 за сите n. Конечната сума на редот од овој облик се нарекува "алтернативна сума".

                                               

Сфероид

Сфероид или вртежен елипсоид е површина од втор ред добиена со ротација на елипса околу нејзината оска, т.е. елипсоид со два еднакви полупречника. Ако елипсата ја ротираме околу нејзината голема оска, добиваме издолжен пролатен сфероид, како топк ...

                                               

Корелација

Целта на корелација се состои во утврдување дали помеѓу варијациите на набљудуваните појави постои квантитативно слагање и ако постои во кој степен или интензитет. Притоа ако се набљудуваат две појави се зборува за проста корелација, а при анализ ...

                                               

Магнетна константа

Физичката константа μ 0, која најчесто се нарекува вакуум пропустливост, пропустливост на празниот простор, пропустливост на вакуум, или магнетна константа, е идеална, физичка константа, што е вредноста на магнетната пропустливост во вакуум. Ваку ...

                                               

Демокрит

Демокрит ја разработил теоријата за атомите, поставена од неговиот претходник Леукип. Тој сметал дека постојат битие и небитие. На битието гледал како на сетилно достапна објективна состојба на светот. Битието, според него, е деливо. Меѓутоа деле ...

                                               

Диофант

Диофант од Александрија бил грчки математичар ги открил равенките кои во негова чест биле наречени Диофантови равенки. Иако бил истакнат во неговото време, за него има скромни податоци. Неговата дејност била сочувана во 6 глави во Аритметика која ...

                                               

Евклид

Веројатно, Евклид се образувал на Платоновата Академија и сигурно подучувал во Александриската библиотека во периодот на владеењето на Птоломеј I. Познато е дека неговата голема љубов се викала Хипарета.

                                               

Питагора

Питагора бил јонски математичар и филозоф, роден на островот Самос, најпознат по формулирањето на Питагоровата теорема.

                                               

Талес од Милет

Талес од Милет, Thalēs) е грчки филозоф и научник роден во Милет околу 625 п.н.е и починал околу 547 п.н.е во истиот тој град. Тој им припаѓал на седумтемина древни грчки филозофи кај кои, всушност, се зачнала елинистичката филозофија. Живеел на ...

                                               

Јежи Нејман

Јерзи Нејман, полски: Jerzy Spława-Neyman бил полски математичар и статистичар, кој работејќи на руски, полски и англиски, придонел во оформувањето на статистичката теорија за испробување на хипотезите. Нејман, како еден од значајните основачи на ...

                                               

Херман Вајл

Херман Клаус Хуго Вејл Elmshorn, 9 ноември 1885 - Цирих, 8 декември 1955, германски математичар, еден од најголемите математичари на дваесеттиот век. Иако го поминал најголемиот дел од својот работен живот во Цирих, а потоа и во Принстон, Вајл би ...

                                               

Томас Бејз

Англискиот теолог и математичар Thomas Bayeshttp: во голема мера придонесе во полето на веројатноста и статистиката.Неговите идеи создадоа многу контроверзии и дебати помеѓу статичарите во текот на годините. Thomas Bayes е роден во 1702 година во ...

                                               

Исак Њутн

Исак Њутн - англиски физичар, математичар, астроном, филозоф и алхемичар е еден од највлијателните научници на сите времиња. Неговата книга, издадена во три тома, "Математички принципи на природната филозофија", за првпат објавена во 1687 година, ...

                                               

Алан Тјуринг

Алан Матисон Тјуринг - англиски математичар, логичар, информатичар и криптограф. Дал голем придонес во развојот на информатиката, формализирајќи ги концептите за алгоритам и пресметки со т.н. Тјурингова машина, која одиграла значајна улога во соз ...

                                               

Герхард Генцен

Герхард Карл Ерих Генцен e германски математичар и логичар. Тој направил големи придонеси во темелите на математиката, теорија на докази, како и за природната дедукција. Починал во 1945 година по Втората светска војна, бидејќи имал забрана за хра ...

                                               

Георг Кантор

Георг Кантор бил германски математичар и создавач на Теоријата на множествата. Тој е прв кој систематски ги истражувал бројните системи, рационалните и реалните броеви, како заокружени ентитети или множества. Тоа постигнување го довело до изненад ...

                                               

Леополд Кронекер

Леополд Кронекер бил германски математичар и логичар кој сметал дека артиметиката и анализата мораат да бидат засновани врз "цели броеви", тврдејќи дека "Господ Бог создал цели броеви, сè останато е дело на човекот!". Ова направило Кронекер да вл ...

                                               

Бернхард Риман

Георг Фридрих Бернхард Риман е германски математичар кој има голем придонес кон математичката анализа, теоријата на броеви и диференцијалната геометрија. Во областа на реалната анализа, Риман е најпознат поради воведувањето на интегралот, Риманов ...

                                               

Томас Абт

Тој е роден во Улм, каде Абт го посетувал средното училиште во Улм, а потоа се преселил во 1756 година за да ги проучува теологијата, филозофијата и математиката на Универзитетот во Хале, а магистрирал во 1758 година. Во 1760 година бил назначен ...

                                               

Лудолф ван Цојлен

Лудолф ван Цојлен, бил германски математичар од Хилдесхајм, познат по своите пресметки на бројот π. Како и многумина Германци за време на католичките инквизиции, Цојлен се преселил во Холандија. Подоцна Цолјен се преселил во Делфт каде предавал м ...

                                               

Жозеф Луј Лагранж

Жозеф Луј Лагранж, роден Џузепе Лодовико Лагранџа, бил италијански математичар и астроном. Имал значајни придонеси во полињата на математичка анализа, теорија на броеви, како и класична и небесна механика. Во 1766, како предлог од Ојлер и Даламбе ...

                                               

Џанг Хенг

Џанг Хенг бил кинески астроном. И покрај скромната и ненаметлива природа, Џан Хенг станал висок чиновник на дворот на царевите во Источен Хан. Тој бил одличен математичар, царски чиновник, пронаоѓач, картограф, географ, артист и поет. Неговите из ...

                                               

Дончо Димовски

Димовски е роден на 1 октомври 1954 година во Битола. Дипломирал во 1976 на Факултетот за математика, магистрирал во 1979, а докторирал во 1983 година со темата "Неедноставно сврзани Касонови рачки" на Универзитетот на Њујорк во Бингамтон, САД, к ...

                                               

Димитра Карчицка

Дипломирала на Природно-математичкиот факултет во Скопје во 1961 година, магистрирала во Белград во 1969 година, а докторирала во 1973 година на ПМФ со темата "Некои проблеми на квадратното програмирање со матрици од Леонтјев тип”. Објавила научн ...

                                               

Смиле Марковски

Смиле Марковски е роден во 1949 година во Битола. Основно и средно образование завршил во Скопје. Природно-математички факултет, Група за применета математика, завршил во Скопје во 1972 година. На истиот факултет магистрирал во 1978 година со маг ...

                                               

Никола Пандески

Никола Пандески - македонски математичар и редовен професор на Природно-математичкиот факултет во Скопје.

                                               

Даница Перчинкова

Даница Перчинкова е родена на 15 април 1925 година во Ваташа, Кавадеречко. Основно училиште завршила во родното место, а гимназија учела во Кавадарци и Скопје. Матурирала во Кавадарци во 1944 година. По завршувањето на гимназијата, две години раб ...

                                               

Александар Самарџиски

Самарџиски е роден во беровското село Смојмирово во 1938 година. Со исклучок на првите две години, це­ли­от свој работен стаж го поминал на Природно-математичкиот факултет во Скопје како асистент и наставник. Основно образование завршил во роднот ...

                                               

Бранко Трпеновски

Бранко Трпеновски бил виден македонски универзитетски професор, алгебрист, втемелувач на информатичко образование во Македо­ни­­ја и поранешен амбасадор.

                                               

Јоже Улчар

Јоже Улчар е роден во 1915 година на Блед, Словенија. Гимназија завршил во Крањ во 1934 година, а во 1938 година дипломирал со одличен успех на Филозофскиот факултет во Љубљана на групата математика. По завршените студии, работел како суплен, а п ...

                                               

Ѓорѓи Чупона

Ѓорѓи Чупона - македонски математичар, универзитетски професор и академик на МАНУ, еден од втемелувачите на Институтот за Информатика при ПМФ во Скопје.

                                               

Авицена

Авицена бил плоден персиски полиматолог кој дал значаен придонес на медицината, хемијата, астрономијата, математиката, психологијата и геологијата. Неговото главно дело "Медицински канон" станало стандарден учебник на европските универзитети. Бил ...

                                               

Јозеф Вроњски

Јозеф Хоене-Вроњски бил полски филозоф, математичар, физичар, правник и економист. Во математиката е познат по детерминанта наречем Вроњскијан.

                                               

Андреј Марков

Андреј Андреевич Марков е руски математичар. Марков е роден во Рјазањ. Студирал на универзитетот во Санкт Петербург во 1874 под туторство на Чебишев. Во 1886, станува член на Руската Академија на науките. Најпознат е по неговите проучувања во тео ...

                                               

Ѓуро Курепа

Ѓуро Курепа – српски и хрватски математичар и универзитетски професор. Во својот работен век Курепа издал преку 700 статии, книги, рецензии и над 1.000 научни рецензии. Предавал на бројни универзитети во Европа, Канада, Куба, Ирак, Израел и САД, ...

                                               

Милева Мариќ

Милева Мариќ, - српска математичарка, прва жена на Алберт Ајнштајн, еден од најгенијалните луѓе на XX век. Постојат тврдења дека таа придонела за раните Ајнштајнови трудови, но степенот на нејзиното учество во откритијата не е познат, па затоа е ...

                                               

Михаило Петровиќ-Алас

Михаило Петровиќ-Алас - српски математичар, професор на Универзитетот во Белград, академик на Српската академија на науките и уметностите и речен рибар по што го добил и својот прекар.