Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 285
                                               

Микрометар

Микрометар - мерна единица за должина која изнесува милионити дел од метарот, илјадитина милиметар или илјада нанометри. Користејќи научна нотација микрометарот може да се претстави како 1×10 −6 m, што значи   1 ⁄ 1 000 m. Човечко влакно е дебело ...

                                               

Милја

Милја е единица за мерење на должина која е се`уште употребена во Обединетото Кралство и САД. Таа изнесува: 5280 стапки, 1760 јарди, 63360 инчи или 1609.34 м. Зборот потекнува од старо-римското време кога должина била мерена со 1000 дво-чекори ла ...

                                               

Нанометар

Нанометар е единица мерка за должина во метричкиот систем, еднаква на еден милијардити дел од метарот. Може да се запише и во експонетен запис како 1 × 10 −9 м, или пак во инженерски запис како 1 E−9 m или пак како 1 000 метри. Еден нанометар е е ...

                                               

Пикометар

Пикометар - единица за должина во метричкиот систем еднаква на еден билионити дел од метарот. Може да се претстави во научен запис како 1×10 −12 м или како 1 E−12 м во инженерски запис. Попрост начин на претставување е 1 м / 1.000.000.000.000. Ед ...

                                               

Сончева маса

Сончевата маса, 1.988 92 × 10 30 кг, е стандардна единица мерка за маса во астрономијата, со која се изразуваат масите на другите ѕвезди и галаксии. Еднаква е на масата на Сонцето, околу 2 нонилиона килограми или околу 332.950 пати повеќе од маса ...

                                               

Метар во секунда

Метар во секунда е SI изведена единица за брзина која изразува растојание во метри изминато за време во секунди. Официјалните кратенки на SI се m s −1, m/s или m s {\displaystyle {\tfrac {\mbox{m}}{\mbox{s}}}}. Во случаи каде метрите во секунда с ...

                                               

Килограм на кубен метар

Килограм на кубен метар - изведена SI-единица за густина, која е маса во килограми поделена со волуменот во кубни метри. Официјален симбол на SI е kg m −3, а се користат и симболите kg/m 3 и kg m 3 {\displaystyle {\tfrac {\text{kg}}\!}.

                                               

Џул

Џул е изведена единица за енергија или работа во Меѓународниот систем на мерни единици. Еден џул е еднаков на потрошената енергија со примена на сила од еден њутн низ a растојание од еден метар, или струја од еден ампер што минува низ отпор од ед ...

                                               

Метар во секунда на квадрат

Метар во секунда на квадрат е единица за забрзување од системот SI, изведена од основните единици за должина, метар и време, секунда. Формално симболот се претставува во неколку облици: м/с 2, m s −2 или m s −2. Самото забрзување физички се толку ...

                                               

Кубен метар

Кубен метар е изведена SI-единица за волумен. Тоа е еднакво на волуменот на коцка со страна долга еден метар. Поранешни мерки за оваа количина се стерот и килолитарот.

                                               

Кубен сантиметар

Кубен сантиметар е мошне застапена единица за волумен, сразмерна на изведената SI-единица кубен метар. Соодветствува на волуменот на коцка со димензии 1 см × 1 см × 1 см. Еден кубен сантиметар е 1 ⁄ 1000000 од волуменот на еден кубен метар, или 1 ...

                                               

Литар

Литар или, е единица за волумен. Литарот не е дел од системот SI, но е прифатена за употреба во самиот систем. Внатре во системот литарoт е дефиниран во кубни метри. Се појавува во неколку варијанти во метричкиот систем.

                                               

Греј (единица)

Греј е изведена SI-единица за апсорбирана доза на јонизирачко зрачење и се дефинира апсорбираната доза во тело со маса од 1 килограм во кое со јонизирачко зрачење е внесена енергија од 1 џул. Единицата е наречена по англискиот физичар Луис Харолд ...

                                               

Мол

Според најновата дефи ниција на IUIPAC од 2017 година мол, симбол mol, е SI единица за количество супстанца. Еден мол содржи точно 6.022 140 76 × 10 23 елементарни единки. Ова е фиксна бројчена вредност на Авогадровата константа, N A, кога ќе се ...

                                               

Грам

Грам е еден илјадити дел од главната единица за маса во SI системот - килограм. Всушност, имињата на сите останати единици за маса се изведени токму од името на оваа единица, иако поради историски причини за основна единица за маса е избран килог ...

                                               

Микрограм

Микрограм е единица за маса еднаква на милионити дел од грамот или 1/1000 од милиграм. Ова е една од најмалите единици за маса што се користи во макроскопски размери. Симболот "µg" е утврден во Меѓународниот систем на мерни единици и често се при ...

                                               

Тона

Тонa е единица за маса од метричкиот систем еднаква на 1000 килограми или 1 мегаграм. Единицата не е дел од системот SI, но е прифатена за употреба со нетовите единици. Во САД има назив "метричка тона" за да се избегне забуна со "кратката" тона.

                                               

Ват

Ват е изведена SI-единица за моќност. Еднаков е на 1 џул во секунда, или во електрични единици, еден волт-ампер. Ват е брзина, во џули по секунди, при кој енергијата се претвара, користи или шири. W = J s = Nm s = kgm 2 s 3 = VA {\displaystyle {\ ...

                                               

Волт-ампер

Волт-ампер е единица за привидна моќност на едно струјно коло, еднаква на производот од квадратната средина на напонот и квадратната средина на јачината на струјата. Кај колата со еднонасочна струја, овој производ е еднаков на вистинската моќност ...

                                               

Ар

Ар е мерна единица за површина, еднаква на 100 метри квадратни, која се користи за изразување на големина на земјиште. Оваа единица била дефинирана според постарите облици во метричкиот систем, и така денес не припаѓа на системот SI. Оваа единица ...

                                               

Декар

Декар е мерна единица за површина, најчесто за земја. Еден декар е еднаков на 10 ара, т.е. 1000 квадратни метри. Иако е основна единица, арот бил дефиниран според постарите единици на метричкиот систем, но денес не е дел од системот SI. Неговата ...

                                               

Хектар

Хектар - мерна единица за површина еднаква на 10.000 квадратни метри, или пак еден квадратен хектометар, и се користи за изразување на големина на земјиште. Еден хектар земјиште е површината на квадратна парцела со димензии 100 на 100 метри. Оваа ...

                                               

Бар (единица)

Бар - единица за притисок еднаква на 100 килопаскали, и приближно еднаква на атмосферскиот протисок на морското ниво. Од барот се изведени единиците: мегабар, килобар, децибар, центибар, и милибар. Овие единици се вонсистемски, т.е. не припаѓаат ...

                                               

Милиметар на живиниот столб

Милиметар на живиниот столб е единица за притисок со сооднос од 760 на 1 стандардна атмосфера, приближно еднаква на еден милиметар на жива во столбот на барометар. Единицата е наречена и "тор" Torr во чест на италијанскиот физичар Еванџелиста Тор ...

                                               

Паскал (единица)

Паскал е единицата за притисок во SI. Паскалот се изведува од дефиниционата равенка за притисок p = F S {\displaystyle {p}={F \over S}} откаде што се добива дека 1 P a = 1 N 1 m 2 {\displaystyle {1Pa}={1N \over 1m^{2}}} Значи, притисокот е еден п ...

                                               

Кубен метар во секунда

Кубен метар во секунда е изведена SI-единица за проток еднаква на зафатнина од една коцка со страна долга еден метар што се движи во тек од една секунда. Најчесто наоѓа примена за изразување на проточноста на реки и потоци. Во техниката се корист ...

                                               

Бекерел

Бекерел - изведена SI-единица за радиоактивност. Еден бекерел се дефинира како активноста на радиоактивните супстанции со еден распад во секунда. Единицата е наречена по францускиот научник Анри Бекерел, добитник на Нобеловата награда во 1903 зае ...

                                               

Килопонд

Килопонд или килограм-сила е гравитациска метричка единица за сила. Единицата ја изразува силата на килограм маса во гравитациско поле од 9.806 65 m/s 2. Затоа, еден килопонд по дефиниција е еднаков на 9.806 65 N. Сразмерно на тоа, еден грам-сила ...

                                               

Изведени SI-единици

Меѓународниот систем на мерни единици има седум основни единици од кои се изведени сите останати мерни единици. Овие единици се нарекуваат изведени SI-единици. Бројот на изведените единици е неограничен. Називите на единиците секогаш се пишуваат ...

                                               

Инфрацрвена спектроскопија

Инфрацрвена спектроскопија е квалитативна аналитичка метода која се користи за откривање од кои функционални групи и атоми е составена една молекула. Притоа се користи инфрацрвеното зрачење од електромагнетниот спектар. Молекулите апсорбираат инф ...

                                               

Моќ (физика)

Моќ - стапката на пренос, користење или претворање на енергијата. На пример, стапката по која една светилка ја претвора електричната енергија во светлина и топлина се изразува во вати - што повеќе вати, тоа повеќе моќ. Тоа подразбира поголема пот ...

                                               

Гравитациско забрзување

Гравитациско забрзување - забрзување на некој објект предизвиканo од силата на гравитацијата. Запоставување на триење како што отпор на воздухот, сите мали тела се забрза во гравитациското поле на иста стапка во однос на центарот на масата. Овој ...

                                               

Коцка

Коцката геометриско тело ограничено со шест квадратни страни, од кои по три се среќаваат во секое теме. Ова тело претставува посебен вид на квадратна призма или паралелопипед со еднакви страни на рабовите. Коцката е двојствена на октаедарот. Има ...

                                               

Електромоторна сила

Електромоторна сила, наречена и ЕМС, - напонот развиен од страна на било кој извор на електрична енергија, како што се батеријата или динамо. Генерално се дефинира како електричен потенцијал на изворот во едно коло. Уред кој е снабдувач со електр ...

                                               

Пареа

Пареа - супстанца во гасна фаза на температура пониска од критичната темперсатура, што значи дека пареата може да биде кондензирана во течност со зголемување на притисокот без да се намали неговата температура. Пареата споредена со аеросолот е ра ...

                                               

Хидростатика

Статика на флуиди или хидростатика - гранка на механиката на флуиди која ги пручува некомпресибилните флуиди на остаток. Тоа го опфаќа изучувањето под кои течностите се на одмор во стабилна рамнотежа што е спротивно на динамика на флуиди, кое ги ...

                                               

Јадрена сила

Јадрена Сила - силата помеѓу протони и неутрони, субатомски честички кои колективно се наречени нуклеони. Јадрената сила е онаа којашто ги соединува протоните и неутроните во атомски јадра. Неутроните и протоните се подеднакво засегнати од јадрен ...

                                               

Нормална сила

Во механиката, нормалната сила е компонента, нормална на површината на контакт, од силата на контактот притисната на некое тело, на пример, на површината на подот или ѕид, која го спречува телото од паѓање. Тука "нормална" доаѓа од геометриска те ...

                                               

Плимна сила

Плимна сила или приливна сила - споредна последица од силата на тежата која ги причинува плимата и осеката. Се јавува поради тоа што силата на тежата со која едно тело дејствува врз друго не е ремномерно иста насекаде по телото - поблискиот дел о ...

                                               

Привидна тежина

Привидна тежина е својство на телата според кое се одредува колку е тешко едно тело. Привидната тежина на едно тело ќе се разликува од тежината на друго тело, кога силата на гравитацијата нема да биде во рамнотежа, туку ќе биде во спротивност со ...

                                               

Реакција (физика)

Како што е опишано со третиот Њутнов закон од класичната механика сите сили се случуваат во парови при што едено од телата дејствува со сила на другото тело, а притоа второто тело дејствува на првото тело со еднаква сила но со спротивна насока. Т ...

                                               

Видно поле

Видно поле се нарекува целосното подрачје кое го гледаме додека очите ни се фокусирани во центар или простор што едното око го ѕабележува додека погледот е насочен во една точка. Севкупно видно поле на човекот ѕависи од анатомска положба на глава ...

                                               

Око

Око - името на органот за вид на повеќеклеточните животни. Еволутивно, првите "очи" претставуваат во суштина молекулска агрегација на фоторецепторите во едноклеточните организми. Со усложнување на градбата на организмите, фоторецепторите се преме ...

                                               

Калено стакло

Калено стакло – вид сигурносно стакло обработено со контролирана термички или хемиски постапки за да се зголеми неговата јачина во споредба со обичното стакло. Калењето ги става надворешните површини во збиеност, а внатрешните во напнатост. Вакви ...

                                               

Огледало

"Огледалце, огледалце" Mirror, mirror - американски филм од 2012 година.

                                               

Катализа

Катализа - хемиска реакција која се одвива во присуство на катализатор. Во зависност од тоа дали реакциониот систем е хомоген или хетероген, каталитичките реакции можат да бидат реакции на хомогена катализа и реакции на хетерогена катализа. Хомог ...

                                               

Фазен премин

Фазен премин - преод на термодинамички систем од една фаза на материјата во друга преку топлински пренос. Овој поим најчесто се користи за опис на преминот помеѓу цврста, течна и гасна состојба на материјата и во ретки случаи плазма. Фазите на те ...

                                               

Вриење

В риењето е брзо испарување на течност, што се случува кога течноста е заегреена до точката на вриење, температурата на која притисокот на пареата на течноста е еднаква на притисокот на течноста од страна на околината.

                                               

Магнетизација

Магнетизацијата или магнетната поларизација е векторското поле кое ја изразува густината на постојните или индуцирани магнетни диполни моменти во магнетен материјал. Потеклото на магнетните моменти одговорни за магнетизација може да биде или од м ...

                                               

Изобличување

Изобличување или деформација - некоја промена на обликот или големината на некое тело поради: промена на температурата tенергијата на изобличувањето во овој случај е пренесена преку топлината. дејство на сила енергијата на изобличувањето во овој ...