Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 291
                                               

Бестежност

Бестежност, или недостиг на "тежина, е отсуството на стрес и напрегање, што резултира од влијанието на механичките сили, обично нормалните сили од подови, седишта, кревети, скали и слично. Истородното гравитационо поле не предизвикува само од себ ...

                                               

Потенцијална енергија

Во физиката, потенцијална енергија е енергија обземена од телото со помош на својата позиција во однос на другите, нагласува во себе, електрично полнење и други фактори. Најчестите видови ги вклучуваат гравитационата потенцијална енергија на еден ...

                                               

Волт

Волт е изведена мерна единица во SI системот за електромоторна сила и разлика на потенцијал. Името ѝ е дадено во чест на Алесандро Волта 1745 – 1827, италијанскиот пронаоѓач на галванскиот елемент, првата хемиската батерија, во 1800 година.

                                               

Електричен набој

Електричниот набој е физичко својство на материјата што предизвикува да се доживее сила кога се става во електромагнетно поле. Постојат два вида на електрични полнежи: позитивни и негативни. Привлечни полнежи и непривлечни. Отсуството на целосен ...

                                               

Електро магнетно поле

E лектромагнетно поле е физичко поле произведено од eлектирчно наполнети објекти. Тоа влијае на однесувањето на наполнетите објектите во близина на полето. На електромагнетно поле се протега на неодредено време во текот на простор ги опишува елек ...

                                               

Електродинамика

Електродинамика - гранка на теориската физика која го проучува заемнодејството меѓу електричните полнежи користејки го класичниот Њутнов модел. Теоријата ни дава одлично објаснување на електромагнетна појава само кога мерните единици и јачината н ...

                                               

Електромагнетно зрачење

Електромагнетното зрачење е вид на енергија која покажува бранови карактеристики како што патува низ просторот. ЕМЗ има електрични и магнетни компоненти кои осцилираат во фаза нормални едно на друго и нормално на насоката на движење. Електромагне ...

                                               

Напон

Напон, електрична потенцијална разлика или електричен притисок претставува разликата во електричниот потенцијал помеѓу две точки. Оваа разлика се дефинира како потребна работа по единица полнеж за да се помести тестен полнеж помеѓу двете точки. В ...

                                               

Фарад

Фарадот може да се претстави во следниве основни SI-единици: s 4 × A 2 × м −2 × кг −1 Може да се изрази и вака: F = A ⋅ s V = J V 2 = W ⋅ s V 2 = C V = C 2 J = C 2 N ⋅ m = s 2 ⋅ C 2 m 2 ⋅ кг = s 4 ⋅ A 2 m 2 ⋅ кг = s Ω {\displaystyle {\mbox{F}}=\, ...

                                               

Фотон

Максвеловата електромагнетна теорија не ги објаснува доволно добро законите за надворешниот фотоефект. Алберт Ајнштајн кој во 1905 ја создаде квантната теорија за светлината и на законите за надворешниот фотоефект им даде квантно објаснување. Тој ...

                                               

Квантна механика

Квантна механика - една од помладите гранки на физиката и истата се бави со проучување на механиката во рамките на микродимензии, интеракции и размена на енергија помеѓу нив. Класичната физика е неточна теорија, меѓутоа дава сосема соодветни и уп ...

                                               

Дифракција

Дифракција - различни појави кои се јавуваат кога еден бран наидува на пречка или процеп. Таа е дефинирана како свиткување на брановите околу аглите на бариерата или отворот во регионот на геометриската сенка на пречката. Во класичната физика, по ...

                                               

Јадрена реакција

Јадрена реакција - во нуклеарната физика и нуклеарната хемија, семантички се смета за процес во кој две јадра, или јадрото на атомот и субатомска честичка надвор од атомот, се судираат за да произведат еден или повеќе нуклиди кои се различни од н ...

                                               

Квантен број

Квантен број - вредноста на запазените количества во динамиката на квантниот систем. Во случајот на квантните броеви на електроните, тие може да се дефинираат како "групи на бројчените вредности со кои се определуваат прифатливите решенија за Шре ...

                                               

Кохерентност (физика)

Во физиката, два или повеќе извори се кохерентни доколку тие имаат постојана фазна разлика, иста фреквенција и ист бранов облик. Кохерентноста е идеално својство на брановите кое овозможува стационарна интерференција. За да се објасни оваа појава ...

                                               

Механика

Механика - област од науката која се занимава со однесувањето на физичките тела кога се изложени на сили или поместувања и последователните ефекти на телата во нивната средина. Научната дисциплина води потелко од Древна Грција со записите на Арис ...

                                               

Нуклеарна фисија

Нуклеарна или јадрена фисија - јадрена реакција или процес на радиоактивно распаѓање, при кој атомско јадро со голема маса се цепи на помали делови. Притоа честопати се добиваат слободни неутрони и фотони, а истовремено се ослободува голема колич ...

                                               

Електролуминисценција

Електролуминисценцијата се дефинира како оптичко-електрична појава кај кого се забележува емисија на светлина од одреден материјал како одговор на електричната струја што минува низ него или како резултат на влијанието на силно електрично поле. Е ...

                                               

Луминисценција

Светлината што ја емитуваат незагреаните тела се вика ладна или луминисцентна светлина, а самата појава луминисценција. Луминисценција, по дефиниција, е емисија на светлина која не е директен резултат на зрачењето на некое тело. Тоа е појава разл ...

                                               

Радиолуминисценција

Радиолуминисценцијата е феномен при кој луминисценцијата односно зрачењето на светлина се предизвикува во одреден материјал преку бомбардирање со јонизирачка радијација, најчесто со бета-честички. Типичен пример за радиолуминисцентен материјал е ...

                                               

Фотолуминисценција

Фотолуминисценцијата е процес при кој една хемиска супстанца апсорбира еден фотон и го позиционира на повисоко електронско ниво, а речиси истовремено зрачи еден фотон назад, враќајќи го на пониско енергетско ниво. Периодот меѓу апсорбирањето и зр ...

                                               

Диелектрик

Диелектрик е електричен изолатор кој може да биде поларизиран со примена на електрично поле. Кога диелектрикот е ставен во електричното поле, електричните полнежи не течат низ материјалот како кај проводниците, но само малку се поместуваат од нив ...

                                               

Магнет

Магнет е материјал или објект кој произведува магнетно поле. Ова магнетно поле е невидливо, но е одговорно за најважните дејствија на магнетот: сила која ги привекува феромагнетните материјали како што се железо, и други видови магнет. П остојан ...

                                               

Магнетен момент

Магнетен момент e векторска физичка величина која има големина и насока. Насоката на магнетниот момент е јужниот кон Северниот Пол на магнетот. Магнетното поле произведено од страна на магнетот е пропорционално со магнетниот момент. Поточно, терм ...

                                               

Аерогел

Аерогелот е синтетички, порозен, ултралесен материјал изведен од гел во кој течната состојка на гелот е целосно заменета со гас. Тој претставува цврсто тело со многу ниска густина и мала топлинска спроводливост. Уште е познат и како замрзнат чад, ...

                                               

Пластика

Поимот пластика покрива неколку синтетички или полусинтетички продукти на полимеризација. Тие се составени од органска кондензација или полимери за дополнување и често содржи други супстанции за подобрување на перформансот или економичноста. Пост ...

                                               

Теракота

Теракота или исто terra cotta е вид на керамика. Се употребува за изработка на керамика за водовод или декорација на градби. Има згаснато портокалова боја. Теракота во стариот век била користена за изработка на скулптурички од керамика опека или ...

                                               

Движење (физика)

За движењето во живиот свет, видете Движење. Во физиката, под движење се подразбира постојана промена на местоположбата на едно тело. Промената во движењето е резултат на сила применета врз тоа тело. Движењето најчесто се опишува во рамките на фр ...

                                               

Класична механика

Класична механика - дел од механиката заснован на Њутновите закони и принципот на релативност на Галилеј. Затоа често се нарекува и "Њутнова механика". Другиот дел на механиката е квантната механика. Класичната механика се дели на: кинематика кој ...

                                               

Материјална точка

Материјална точка е наједноставно "тело" чие движење се изучува во механиката или поточно тоа е тело чиишто димензии и облик се занемарливо мали во однос на димензиите на просторот во кој се врши тоа движење. При ваквите претставувања се смета де ...

                                               

Њутнови закони

Њутновите закони на движењето се три физички закони кои укажуваат на односот меѓу силите кои дејствуваат на дадено физичко тело и движењето на телото. Првпат се формулирани од страна на Исак Њутн во неговото дело "Математички начела на природната ...

                                               

Систем со променлива маса

Во механика, променлива-маса на системот е колекција од материја чија маса варира со времето. Може да биде збунувачки ако се обиде да се применува вториот Њутнов закон на движење директно до таков систем. Наместо тоа, време зависноста на масата m ...

                                               

Тврдо тело

Тврдо тело – во физиката е идеализација на физичко тело во кое деформациите се занемарливи. Со други зборови, растојанието меѓу две кои било точки на тврдото тело остануваат константни во времето без разлика на дејството на надворешните сили. Иак ...

                                               

Алфа-распад

Алфа-распад или α-распад - вид на радиоактивен распад во кој атомското јадро оддава алфа-честичка и на тој начин се преобразува или распаѓа во атом чиј масен број е намален за четири, а атомскиот број е намален за два. Алфа-честичката е идентична ...

                                               

Електронски зафат

Електронски зафат е процес во кој јадрото богато со протони на електрично неутрален атом апсорбира блиски атомски електрони, обично од К и Л електронска обвивка. Овој процес со што се менува нуклеарен до неутронски протон и истовремено предизвику ...

                                               

Јадрен слоест модел

Јадрен слоест модел - модел на атомското јадро во кој е вклучен и Паулиевиот принцип за да се опише структурата на јадрото преку енергетските нивоа. Првиот слоест модел бил предложен од Дмитри Иваненко во 1932 година. Моделот бил развиен во 1949 ...

                                               

Кси-барион

Кси-барионите или каскадни честички се фамилија на субатомски хадронски честички коишто го имаат симболот Ξ и можно е да имаат електричен полнеж од +2 e, +1 e, 0 или −1 e, каде e е елементарениот полнеж. Како и сите вообичаени бариони тие содржат ...

                                               

Распаден производ

Распаден производ - нуклидот преостанат од радиоактивниот распад во низа чекори наречена распаден ланец. На пример, 238 U се распаѓа на 234 Th, што се распаѓа на 234m Pa, кое пак се распаѓа на друуги изотопи за крај да дојде до 206 Pb: U-238 → Th ...

                                               

Распадна енергија

Распадна енергија - енергијата која се ослободува при радиоактивен распад на елементите. Распадот се случува кога нестабилнотоното атомско јадро губи енергија оддавајќи јонизирачки честички и зрачење. Така, атомот од еден вид, наречен "првичен ну ...

                                               

Термодинамика

Термодинамиката е физичка дисциплина што ги изучува својствата на топлинската енергија и нејзините трансформации. Поделена е на рамнотежна термодинамика и нерамнотежна термодинамика. Рамнотежната термодинамика ги изучува системите што се во состо ...

                                               

Адијабатски процес

Адијабатски процес е процес кај кој размената на топлината на системот со надворешната средина е занемарлива. Адијабатските процеси реално не можат да се постигнат затоа што секогаш мора да постои макар и мала размена топлина со надворешната сред ...

                                               

Енталпија

Енталпијата е збир на внатрешната енергија на материјата и производот од нејзината зафатнина и притисок. Името доаѓа од грчките зборови en и thalpein, што значи "загрева". Енталпијата е квантитативна величина и вкупната енталпија на еден систем н ...

                                               

Топлинско зрачење

Топлинско зрачење - електромагнетно зрачење, создадено од страна на топлинското зрачење на наелектризираните честички во материјалот. Сите материјали со температура поголема од апсолутната нула оддаваат топлинско зрачење. Кога температурата на те ...

                                               

Идеален гас

Идеален гас е теоретски модел на гас во кој се занемаруваат силите на заемодејство меѓу честичките од кои е изграден, а самите честички се разгледуваат како материјални точки. Овој модел добро ги опишува својствата на реалните гасови, освен при е ...

                                               

Принцип на Ле Шателје и Браун

Принципот на Ле Шателје и Браун е хемиски принцип кој зборува за тоа дека промените на условите под кои се одвива една повратна хемиска реакција влијаат на хемиската рамнотежа. Воопштено, тој би можел да гласи вака: Овој принцип го дале Анри Луј ...

                                               

Специфичен топлински капацитет

Специфичната топлина го претставува количеството топлина потребна за зголемување на температурата на една единица маса од некое тело за една единица температура: c = Δ Q m Δ T {\displaystyle {c}={\Delta Q \over m\Delta T}} Во SI специфичната топл ...

                                               

Термодинамички потенцијали

Во термодинамиката, термодинамичките потенцијали се параметри вклучени во еден термодинамички систем и кои имаат димензии на енергија. Се нарекуваат потенцијали бидејќи ја опишуваат количината на потенцијална енергија во еден термодинамички систе ...

                                               

Термодинамички систем

Во термодинамиката, термодинамички систем, првично наречен работна супстанца, се дефинира како оној дел од вселената на кој сме сосредоточени. Една хипотетичка граница го одделува овој систем од останатиот дел на вселената, наречен околина или ре ...

                                               

Топлина

Топлината се дефинира како енергија во преод која се регистрира и пренесува како резултат на температурната разлика. Топлината секогаш поминува од потопло на постудено тело, така што насоката на распространување е одредена со природен закон.Топли ...

                                               

Тројна точка

Во термодинамиката тројната точка на една супстанција е температурата и притисокот во кој трите фази на таа супстанција коегзикстираат во термодинамичка рамнотежа. На пример тројна точка на жива има кога температурата е -38.83440 °C и притисокот ...