Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 297
                                               

Нова

Нова - катаклизмичка нуклеарна експлозија предизвикана од натрупување на водород на површината на ѕвезда која е бело џуџе. Оваа појава не треба да се меша со супернова од типот Ia, или со друг вид на ѕвездена експлозија.

                                               

Пулсар

Пулсари се високо магнетизирани ротирачки неутронски ѕвезди кои емитуваат снопови од електромагнетна радијација. Видливите периоди на нивното пулсирање се движат од 1.4 милисекунди до 8.5 секунди. Радијацијата може да се забележи само кога снопот ...

                                               

Струевит слој

Струевит слој - слој на една ѕвезда во кој енергијата се пренесува по пат на струење. Во зрачниот слој, таа се пренесува преку зрачење и спроводливост. Ѕвезденото струење претставува масовно движење на плазма во ѕвездата, која образува кружна стр ...

                                               

Супернова

Супернова е експлозија на ѕвезда. Таа е екстремно светла и предизвикува сноп од радијација кој може да ја засени целата галактика пред да исчезне по неколку недели или месеци. За време на оваа краткотрајна експлозија, суперновата може да испушти ...

                                               

Ѕвездена црна дупка

Ѕвездена црна дупка e црна дупка формирана поради гравитациски колапс на масивна ѕвезда на крајот од својот животен век. Процесот е видлив како експлозија на супернова или како експлозија на гама зраци. Најголемата позната ѕвездена црна дупка е 1 ...

                                               

Благороден гас

Елементите од 8А групата уште го носат името благородни гасови, додека во минатото се нарекувале интерни гасови затоа што се верувало дека се нултовалентни и дека не образуваат соединенија. Од таму потекнува и името на самата група. Сега во хемис ...

                                               

Кобалт-60

Кобалт-60 е радиоактивен изотоп на кобалтот, со период на полураспаѓање од 5.27 години. Кобалтот-60 по пат на бета распаѓање се трансформира во стабилен изотоп никел-60. При процесот на бета распаѓање, кобалтот-60 емитира еден електрон со енергиј ...

                                               

Нуклид

Нуклид е атом на хемиски елемент за кој е точно познат не само редниот или атомски број Z, туку и вкупниот број на нуклеони во атомското јадро. Според својствата на јадрото, нукидите се делат на стабилни и нестабилни. Нестабилните нуклиди или рад ...

                                               

Природна застапеност

Природна застапеност - поим во физиката кој ја означува застапеноста на изотопите на еден хемиски елемент во природата на една планета, како да речеме Земјата. Релативната атомска маса на овие изтотопи е атомската тежина наведена за секој од елем ...

                                               

Ураниум-235

Ураниум-235 е изотоп на ураниум. Тоа е единственото атомско гориво кое се сретнува на Земјата во природен вид. Ураниумот-235 го има во наоѓалиштата со уште два природни изотопа - 238U и 234U во следниот сооднос: w 238 U = 99.275% период на полура ...

                                               

Неметал

Заедно со металите и металоидите, неметалите се едни од трите категории на хемиски елементи кои се одликуваат со нивните јонизациони и сврзувачки својсства. Овие својства се како резултат на тоа што неметалите имаат висока електронегативност, одн ...

                                               

IV периода на периодниот систем

Четртата перода на хемиските елементи во себе содржи еден алкален метал, еден земноалкален метал, десет преодни метали, еден слаб метал, два метали, еден халоген елемент и еден благороден гас. Четвртата периода во себе содржи: калиум, калциум, ск ...

                                               

V периода на периодниот систем

Петтата период на хемиски елементи во себе содржи еден алкален метал, еден земноалкален метал, десет преодни метали, два слаби метали, два металоиди, еден халоген елемент и еден благороден гас. Петтата периода во себе содржи: рубидиум, стронциум, ...

                                               

VI периода на периодниот систем

Шестата периода на хемиски елементи во себе содржи еден алкален метал, еден земноалкален метал, девет преодни метали, дванаесет лантаноиди, три слаби метали, еден металоид, еден халоген елемент и еден благороден гас. На шестата група хемиски елем ...

                                               

VII периода на периодниот систем

Седмата периода на хемиските елементи во себе содржи еден алкален метал, еден земноалкален метал, девет преодни метали, дванаесет актиноиди, четири слаби метали, еден халоген елементи и еден благороден гас. На седмата периода и припаѓаат: франциу ...

                                               

Преодни метали

Преодни метали се наоѓаат измеѓу 2 и 13 група од периодниот систем на елементи. Овие метали ги попоолнуваат 3d, 4d и 5d орбиталата додека на последното енергетско ниво, скоро по правило се наоѓаат по два ѕ-електрони од спротивниот спин. Промената ...

                                               

Моларни енергии на јонизација на елементите

Во овие табели се прикажани вредностите на моларни јонизациони енергии, мерени во единица мерка kJ mol −1. Ова е енергијата на единица мол потребна да се отстранат електроните од атомите на гасовите или пка атомските јони. Првата моларна јонизаци ...

                                               

Група (периоден систем)

Група или семејство - поим во хемијата кој означува колона од периодниот систем на елементите. Постојат 18 вакви групи означени со бројка, освен колоните на f-блокот. Елементите во една група имаат слични физички и хемиски особености на најнадвор ...

                                               

Група 10 на периодниот систем

Група 10 - група елементи од периоден систем која ги опфаќа никелот, паладиумот, платината и дармштатиумот - преодни метали од d-блокот. Сите познати изотопи на дармштатиумот се радиоактивни со краток период на полураспад и не се среќаваат во при ...

                                               

Азотна група

VА група на хемиски елементи или 15-та група хемиски елементи е една од 18-те групи во периодниот систем, која уште е позната и како азотна група на хемиски елементи. Во оваа група спаѓаат: бизмут азот арсен московиум антимон фосфор Во оваа група ...

                                               

Група 3 на периодниот систем

Елементите од третата група се хемиски елементи кои ја сочинуваат третата вертикална колона од периодниот систем. МУЧПХ нема предложено специфична форма на периодниот систем, па затоа се користат најразлични конвенции за третата група. Следните п ...

                                               

Група 9 на периодниот систем

IX група на хемиски елементи - група хемиски елементи во периодниот систем според Меѓународниот сојуз за чиста и применета хемија. Во неа спаѓаат кобалтот, родиумот, иридиумот а можеби и мајтнериум, чии хемиски особини се неутврдени. Сите тие се ...

                                               

Група 11 на периодниот систем

Група 11 - група елементи од периоден систем согласно постојната класификација на Меѓународниот сојуз за чиста и применета хемија која се состои од бакарот, среброто и злато. Периодниот систем го сместува рентгениумот во истата група, иако сè ушт ...

                                               

Јаглеродна група

IVА група на хемиски елементи или 14-та група на хемиски елементи е една од 18-те групи во периодниот систем, која уште е позната и под името јаглеродна група на хемиски елементи. Во оваа група спашаат: флеровиум германиум јаглерод калај силициум ...

                                               

Металоид

Металоиди е назив за групата хемиски елементи чии својства се наоѓаат измеѓу метали и неметали. Металоидите имаат низа метални особини - како на пример: блескава површина и високи температури на топење. Сепак, тие имаат мноху полоша електрична и ...

                                               

Боксит

Боксит е алуминиумска руда која претежно состои од алуминиум хидроксид. Исто така содржи силициум диоксид, оксиди и хидроксиди на железо. Најчести се црвените бои, ситно-гранулирани. Во најголеми количини, се случува на местото на оксидација на а ...

                                               

Труење со арсен

Труењето со арсен е медицинска состојба предизвикана од зголемено количество на арсен во организмот. Студија од 2007 година открила дека над 137 милиони луѓе во повеќе од 70 држави се веројатно погодени од труење со арсен од водата за пиење.

                                               

Грињарова реакција

Грињарова реакција, или Грињарова синтеза, е спојна реакција во органската хемија во која доколку органомагнезиумовхалоген се спои со вода се добива алкан, доколку се спои со јаглерод диоксид се добива карбоксилна киселина, а доколку се спои со к ...

                                               

Силициумска Долина

Силициумската Долина е јужниот дел од заливот на Сан Франциско. Името отпрвин било поврзано со големиот број на произведувачи на интегрирани кола кои постојат во регионот, но, со време има станато синоним за сите бизниси кои се занимаваат со висо ...

                                               

Фосфор пентоксид

Фосфор пентоксид - хемиско соединение со молекулска формула P 4 О 10. Претставува бела, кристална супстанца, која е анхидрид на фосфорната киселина. Има својство на моќен десикант и дехидратационо средство.

                                               

Алфа-честичка

Алфа-честичка - честичка составена од два протони и два неутрони свразни во честичка слична на јадрото на хелиумот. Овие честички се добиваат при процесот на алфа-распаѓањето, но исто така може да се добијат и на други начини. Алфа-честичките се ...

                                               

Кристал

Кристалите се супстанции во тврда агрегатна состојба со правилна внатрешна градба. Кристалите се ограничени со рамни и мазни површини кои се сечат под различни агли. Ограничувачките површини имаат најразлични геометриски форми. Основната структур ...

                                               

Апсолутно тврдо тело

Во физиката, апсолутно тврдо тело е тврдо тело кај кое деформацијата е нула или толку мала, што може да се занемари. Растојанието меѓу кои било две дадени точки на апсолутното тврдо тело останува константно во кое било време, без оглед на надворе ...

                                               

Хуков закон

Хуковиот закон е принцип од физиката со кој се наведува дека силата F {\displaystyle F} која е потребна да издолжи или компресира тело до некое растојание X {\displaystyle X} е пропорционална на тоа растојание. Тоа е F = k x, {\displaystyle F=kx, ...

                                               

Камен мост (Скопје)

Камениот мост во Скопје претставува една од најзначајните знаменитости на градот. Сместен е во центарот на градот ги поврзува плоштадот Македонија и Старата скопска чаршија. Постојат две претпоставки околу датацијата на мостот. Според првата која ...

                                               

Дух во оклопот (филм од 1995 година)

Дух во оклопот е аниме сајберпанк филм од 1995 година, во режија на Мамору Оши. Филмот е напишан од Казунори Ито и се заснова на истоимената манга од Масамуне Широу. Во филмот се појавуваат гласовите на Ацуко Танака, Акио Оцука и Иемаса Кајуми. Д ...

                                               

Тунелот (роман)

Тунелот е темен, психолошки роман напишан од аргентинскиот писател Ернесто Сабато за пореметениот сликар, Хуан Пабло Кастел и неговата опсесија со една жена. Насловот на романот упатува на симболот на Кастеловата емоционална и физичка изолација о ...

                                               

Пролегомени за секоја идна метафизика

Пролегомени за секоја идна метафизика - едно од пократките дела на германскиот филозоф Имануел Кант. Објавено е во 1783 г., две години по објавувањето на првото издание на "Критика на чистиот разум". "Пролегомените" содржат преглед и одбрана на г ...

                                               

Авачински (вулкан)

Авачински - активен стратовулкан на полуостровот Камчатка на Далечниот Исток во Русија. Се наоѓа во близина на главниот град на Камчатка, Петропавловск Камчатски. Заедно со соседниот вулкан Корјакски, тој е прогласен за Декаден вулкан, идентифику ...

                                               

Агунг

Агунг - активен, симетричен стратовулкан, највисока точка на островот Бали, Индонезија. Се наоѓа на т.н. Тихоокеански Огнен Прстен, југоисточно од вулканот Батур, чии магми кога експлодираат се богати со растворени гасови, главно водена пареа, ја ...

                                               

Академија Наук

Академија Наук - вулкан во јужниот дел на полуостровот Камчатка на Далечниот Исток на Русија. Има две позначајни калдери: Однобоки и Академија Наук. Второспоменатата е исполнета со Каримското Езеро. Вулканот е наречен во чест на Руската тогаш Сов ...

                                               

Акатенанго (вулкан)

Акатенанго - стратовулкан кој се наоѓа во Гватемала, во близина на градот Антигва. Вулканот има два врвови, Пико и Јепокапа кој е познат и како Трес Хернамас. До Акатенанго се наоѓа вулканот Фуего и колективно, вулканскиот комплекс е познат како ...

                                               

Аренал (вулкан)

Аренал e најмлад и еден од најактивните вулкани во Костарика. Вулканскиот вид ерупција од 1968 г. го означил почетокот на повторен долготраен период на ерупции. Пред да се спушти цели потоци густа лава од своите отвори на врвот и од горниот дел н ...

                                               

Асама

Асама - активен сложен вулкан во централниот дел на Хоншу, главниот остров на Јапонија. Вулканот е најактивен на островот Хоншу. Јапонската метеоролошка агенција го класифицира вулканот Асама во Ранг А. Се наоѓа на 2.568 метри надморска височина ...

                                               

Асо (вулкан)

Асо - најголемиот активен вулкан во Јапонија, и е меѓу најголемите во светот. Тој се наоѓа во Националниот парк Асо Кују во префектурата Кумамото, на островот Кјушу. Неговиот врв е 1.592 метри надморска височина. Вулканот има прилично голема купа ...

                                               

Атитлан (вулкан)

Атитлан - голем, конусен, активен стратовулкан во непосредна близина на калдерата на езерото Атитлан во Гватемалските висорамнини од опсегот Сиера Мадре де Чијапас. Атитлан се наоѓа во Солола, југозападна Гватемала. Вулканот е доста активен истор ...

                                               

Бардарбунга

Бардарбунга - стратовулкан кој се наоѓа под Ватнајекидл, најголемиот ледник во Исланд. Како втора највисока планина на Исланд, со 2.900 метри надморска височина, Бардарбунга е дел и од вулкански систем долг околу 200 километри, со широчина од 25 ...

                                               

Безимјани

Безимјани - активен стратовулкан на полуостровот Камчатка, Русија. Се сметал за изгаснат до 1955 година, па оттаму и не добил име,постојано во сенка на некои други вулкани како соседниот, Кључевскаја. Активноста му почнала во 1955 година, кулмини ...

                                               

Бисоке

Бисоке, понекогаш познат како Визоке - активен вулкан кој се наоѓа во Националниот парк Вирунга во Демократска Република Конго. Бисоке е составен дел на планината Вирунга, вулкански синџир, кој пак се наоѓа во Големата Раседна Долина. Вкупно 8 ву ...

                                               

Везув

Везув - еден од четирите активни вулкани во Италија на истоимената планина. Вулканот се наоѓа на брегот на Неаполскиот Залив во близина на градот Неапол, па населението од овој град е во непријатно исчекување на активирањето на вулканот. Овој вул ...