Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 504
                                               

Горноџумајска Котлина

Горноџумајска Котлина, служб. Благоевградска Котлина - котлина во Пиринска Македонија, во поречието на реката Струма.

                                               

Неврокопска Котлина

Неврокопска Котлина, служб. Гоцеделчевска Котлина - котлина во Пиринска Македонија, денес во Благоевградската област западна Бугарија. Се наоѓа во Неврокопско, во поречието на реката Места.

                                               

Разлог (област)

Разлог - историско-географска област во Пиринска Македонија сместена во Разлошката Котлина. По областа е наречен и денешниот град Разлог, кој до 1925 г. изворно се нарекувал Мехомија.

                                               

Светиврачко-петричка Котлина

Светиврачко-петричка Котлина или Санданско-петричка Котлина - котлина во југозападна Пиринска Македонија и сосем мал дел од Валовишко, Егејска Македонија. Сместена е во поречието на реката Струма и нејзината десна притока Струмица.

                                               

Симитлиска Котлина

Симитлиска Котлина - котлина во Пиринска Македонија, во поречието на реката Струма. Котлината е длабоко налегната по раседни линии меѓу планините Рила на североисток, Влаина на запад, Пирин на југоисток и Крупничка Планина од Малешевските Планини ...

                                               

Србиновска Котлина

Србиновска Котлина или Брежанска Котлина - котлина или долинско проширување во поречието на Струма во Горноџумајско, Пиринска Македонија. Котлината е сместена меѓу најсеверозападните ридови на Пирин. Почнала да се развива во раниот терцијар, каде ...

                                               

Беровско-делчевска Котлина

Беровско-делчевска Котлина - котлинска целина во просторот на горниот тек на реката Брегалница до езерото Калиманци во Истибањската Клисура. Ограничен е со водоразделните линии по планините и разгранците на: Осогово, Влаина, Малешевските Планини, ...

                                               

Валандовска Котлина

Валандовската Котлина или Валандовско Поле - котлина во Македонија со површина од 331 км 2. Расположена е во Долното Повардарје и има значајна улога на сообраќајната врска во тој дел на Балканот. Покрај Вардарскиот пат, актуелната магистрала, низ ...

                                               

Велешка Котлина

Велешка Котлина - мала котлина во Повардарието, како склоп од сливните подрачја во речните ерозивни проширувања на Бабуна и Тополка и непосредното проширување по реката Вардар меѓу Таорската и Велешката Клисура. Ограничена е со водоразделната лин ...

                                               

Гевгелиско-валандовска Котлина

Гевгелиско-валандовска Котлина - котлина во областа Бојмија, јужна Македонија и преку границата со денешна Грција. Ограничена е со водоразделните линии по планините Кожуф, Марјанска, Плауш, Беласица, Боска и Карабалија. Се простира по течението н ...

                                               

Дебарска Котлина

За други значења на поимот Дебар видете на појаснителната страница Дебарска Котлина - котлина на крајниот западен дел на Македонија во поречјето на Црн Дрим и Радика, помеѓу планините Крчин од исток, Стогово од југоисток и Јабланица од запад. Кот ...

                                               

Дебарско-реканска Котлина

Дебарско-реканска Котлина - котлинска целина во Западна Македонија која го опфаќа просторот на Дебарската Котлина заедно со сливното подрачје на Радика и соседниот дел од сливното подрачје на Црн Дрим помеѓу Глобочичката Клисура и браната на Деба ...

                                               

Дебрца (котлина)

За други значења на поимот Дебрца, видете на појаснителната страница Дебрца - котлина во западниот дел на Македонија. Се наоѓа помеѓу Илинска и Плакенска Планина од исток и Стогово и Караорман од запад. Зафаќа површина од 368 км 2. Низ средината ...

                                               

Делчевска Котлина

Котлината има меридијански правец на протегање југ – север во должина 15–16 км, а ширина 4–5 км. Пијанец е тектонска котлина што настанала помеѓу планините Влаина од исток, Голак од запад и ограноци од Осоговските Планини на север. Од соседната Б ...

                                               

Демирхисарска Котлина

Демирхисарска Котлина - котлина во областа Железник, во горното сливно подрачје на Црна Река, од изворишните делови до селото Бучин. Ограничена е со водоразделните линии по Бушева Планина, Баба Сач, Илинска, Плакенска и Бигла со нивните разграноц ...

                                               

Дојранска Котлина

За други значења на поимот Дојран, видете на појаснителната страница Дојранската Котлина или Дојрански Ров - котлина во крајниот југоисточен дел на Македонија. Настанала со неотектонските движења на издигање и тонење во неогенот, по должината на ...

                                               

Кичевска Котлина

Кичевска Котлина - една од поголемите котлини во Македонија која е неотектонска творба чијашто рамка ја прават планинските масиви на Бистра и Стогово од запад, Бушева Планина, Баба Сач, Бабењ и Плакенска Планина на исток. Дното на котлината - Кич ...

                                               

Кочанска Котлина

Кочанска Котлина - котлина и долина по течението на реката Брегалница во нејзиниот средиштен тек, помеѓу планините Плачковица на југ, Голак на исток, Осогово на север и ридовите Горица, Аргулица и Селце на запад, во источниот дел на Република Мак ...

                                               

Кривопаланечка Котлина

Кривопаланечка Котлина - котлинска целина во североисточна Македонија ограничена со водоразделната линија која започнувајќи од клисурестиот дел на Крива Река кај селото Кетеново се протега преку превојот Страцин по ограноците на Козјак, Герман, Б ...

                                               

Кумановска Котлина

Кумановската Котлина - котлина на крајниот север на Македонија. Границата на котлината е јасно изразена на западната, северозападната и северната страна, каде води по билата на Скопска Црна Гора, Руен и на Козјак, а потешко може да се следи југои ...

                                               

Мавровска Котлина

Мавровска Котлина - највисока котлина во Македонија. Се наоѓа помеѓу планините Бистра на југ и разграноците на Шар Планина, Кожа и Крстови на запад и исток, на надморска височина од 1.200 м. Зафаќа површина од 92 км 2. Преку превојот Бунец, на ис ...

                                               

Малешевска Котлина

Малешевска Котлина или Беровска Котлина - котлина во крајниот источен дел на Македонија и зафаќа површина од 192 км 2. Од сите страни е заградена со планини и тоа: на север со Голак и Бејаз Тепе, на југ со Огражден, на исток со Кадиица и Влаина и ...

                                               

Мариовска Котлина

Мариовска Котлина - нетипична котлина во Јужна Македонија, во средното течение на Црна Река. Се протега од Скочивир до Галиште, ограничено со водоразделните линии кои водат по планината Ниџе со Кајмакчалан и Козјак од десната и Селечка Планина и ...

                                               

Овче Поле

Овче Поле или Овчеполие - котлина и област во Македонија, источно од реката Вардар. Во најголем дел, Овчеполието влегува во состав на општините Свети Николе и Лозово. Најголемо населено место во областа е градот Свети Николе. Населението во облас ...

                                               

Охридска Котлина

Охридска Котлина или Охридско Поле - котлина сместена на крајниот појас на силната зона од помладите венечни планини што ја исполнуваат Албанија и западна Македонија и се протегаат во правец на југ од Шар Планина преку Кораб, Бистра, Јабланица и ...

                                               

Охридско-струшка Котлина

Охридско-струшка Котлина - котлинска целина во југозападна Македонија и прекуграничите предели во Албанија. најмногу го зафаќа просторот на басенот на Охридското Езеро. Тектонски предиспонирана котлината е ограничена со водоразделните линии по пл ...

                                               

Полошка Котлина

Полог води тука. За други значења видете на појасннителната страница Полог или Полошка Котлина - котлина и историско-географски регион во северозападниот дел на Македонија, со површина од околу 400 км 2. Поделен е на два дела: Горен Полог и Долен ...

                                               

Поречка Котлина

Поречка Котлина или само Порече - котлина во Западна Македонија, по средното течение на реката Треска помеѓу Бродската и Шишевската Клисура, ограничен со водоразделните линии на планините Песјак, Челојца, Сува Гора, Караџица, Даутица и Бушева Пла ...

                                               

Преспанска Котлина

Преспанска Котлина - котлина во југозападниот дел на Република Македонија, со помали делови во денешна Грција и Албанија. Зафаќа вкупна површина од 737 км 2 и лежи на надморска височина помеѓу 853 и 2.601 м. Сместена е во историско-географската о ...

                                               

Прилепско Поле

Прилепското Поле се наоѓа во северниот дел на Пелагонија. Оградено е со планините: Бушева Планина на запад, Даутица и Бабуна на север и Селечка Планина на исток, на југ со Тополчанската Греда е одвоено од Битолско Поле. Зафаќа површина од 943.8 к ...

                                               

Раечка Котлина

Раечка Котлина или Тројачка Котлина, позната и само како Раец - котлина и историско-географска област во јужна централна Македонија. Се наоѓа помеѓу планините Бабуна на север и Дрен на југ. Низ неа води патот кој ги поврзува централните делови на ...

                                               

Скопска Котлина

Скопска Котлина или Скопско Поле - една од поголемите котлини во Македонија. Таа претставува втора котлина по течението на реката Вардар. Скопската Котлина е образувана од планините Жеден, Ивање и Сува Гора на запад, Скопска Црна Гора на север, Г ...

                                               

Славиште

Славиште - котлина и етногеографска област околу изворот, горниот и средниот тек на Крива Река, во североисточниот дел на Македонија. Најголемо населено место во оваа котлина и нејзинo средиште е градот Крива Паланка. Во областа влегуваат вкупно ...

                                               

Струмичко-радовишка Котлина

Струмичко-радовишка Котлина - котлина во југоисточниот дел на Република Македонија, по горниот и средниот дел од сливот на река Струмица, во подрачјата околу градовите Струмица и Радовиш. Зафаќа површина од 1.482 км 2, а надморската височина се д ...

                                               

Тиквешка Котлина

Тиквешка Котлина - котлина во централно-јужна Македонија која се протега во Средното Повардарие, а го зафаќа рамниот и брановиден простор помеѓу Велешката Клисура на север и Демир Капија на југ. Ова е една од најголемите котлини во Македонија, со ...

                                               

Архипелаг

Архипелаг - подрачје со група острови во дадена водна површина кои се сметаат за физиогеографска целина. Поимот потекнува од старогрчките зборови ἄρχι-, "главен" и πέλαγος "море"), и првично однесувал на Егејското Море. Познати примери за архипел ...

                                               

Полуостров

Полуострови во Европа: Кола Јиланд Канин Бретања Скандинавски Полуостров Котантен Пиринејски Полуостров Крим Апенински Полуостров Фински Полуостров Балкански Полуостров Полуострови во Азија: Мангишлак Гидански Полуостров Анадолија Индиски Полуост ...

                                               

Бурж Ал Араб

Бурж Ал Араб е луксузен хотел во Дубаи, Обединети Арапски Емирати. Со својата височина од 321 m., тој е четвртиот највисок хотел во светот. Бурж Ал Араб е изграден на вештачки остров на 280 m. оддалеченост од плажата Џумеира, а со копното е поврз ...

                                               

Нигехерн

Сместен во устието на реката Елба, Нигехерн се наоѓа на ист песочен брег како Шархерн, околу 4 километри северозападно од Нојверк и 15 километри северозападно од Куксхафен на копното. Островот е дел од првата зона на хамбуршкиот национален парк В ...

                                               

Нордштранд

Нордштранд - полуостров и поранешен остров во Северна Фризија на брегот на Северното Море во Германија. Се наоѓа во округот Северна Фризија, во сојузната покраина Шлезвиг-Холштајн. Зафаќа површина од 50 км 2 со 2.300 жители. На полуостровот се на ...

                                               

Њу Орлеанс

Њу Орлеанс е главно американскo пристанише, најголемиот град во Луизијана и центар на градската област Њу Орлеанс. Њу Орлеанс се наоѓа во југоистокот дел на Луизијана, на реката Мисисипи. Градот се граничи со парохиите Сент Тамани север, Сент Бер ...

                                               

Хедвигенког

Хедвигенког - општина во округот Дитмаршен, во Шлезвиг-Холштајн, Германија. Хедвигенког се наоѓа на брегот на Северното Море, северно од Бизум. Се состои од 1.600 хектари мочуриште здобиено од морето наречено "ког" на германски и заштитено со бра ...

                                               

Јужнотаранакиски Залив

Јужнотаранакискиот Залив е голем залив којс е протега на југ и исток на јужното крајбрежје на регионот Таранаки, на Северниот Остров на Нов Зеланд. На север, над ртот Егмонт се протега слично именуванит Севернотаранакиски Залив. Големината на зал ...

                                               

Тасманов Залив

Тасманов Залив - голем залив во облик на буквата V на северниот крај на Јужниот Остров на Нов Зеланд. Има брегова должина од 120 км и најголема ширина од 70 км. Хидрографски претставува ракав на Тасмановото Море кај западниот приод на Куковиот Пр ...

                                               

Јужен Остров

Јужен Остров - еден од двата главни острова на Нов Зеланд, од кои другиот е Северниот Остров. Маорското име на островот е Te Wai Pounamu. Во XIX век, на некои карти овој остров се нарекува Среден Остров Middle Island или Нов Алстер New Ulster, а ...

                                               

Оклендов Остров

Оклендов Остров - глевниот остров на ненаселениот архипелаг Оклендски Острови во јужниот Тихи Океан кој му припаѓа на Нов Зеланд. Тој се смета за светско наследство на УНЕСКO заедно со другите Новозеландски Подантарктички Острови и во регионот. О ...

                                               

Руапуке (остров)

Руапуке е еден од најјужните острови во главниот архипелаг на Нов Зеланд. Се наоѓа 15 км југоисточно од Блаф и 32 км североисточно од Обан. Островот зафаќа површина од околу 16 км 2 и е сместен на источниот крај на Фовоовиот Проток. Денес е ненас ...

                                               

Северен Остров

Северен Остров - еден од двата главни острова на Нов Зеланд, од кои другиот е Јужниот Остров. Островот зафаќа површина од 113.729 км 2, и како таков е 14-тиот остров по големина во светот. На Северниот Остров се наоѓаат неколку важни градови како ...

                                               

Куков Проток

Куков Проток или Куков Теснец - проток помеѓу Северниот и Јужниот остров на Нов Зеланд. Со векови бил нарекувал "Раукава Моана" од маорите, но моменталното име му се должи на Капетан Џејмс Кук, првиот европски командант кој го препловил. На север ...

                                               

Кангкар Пунсум

Кангкар Пунсум - највисока планина in Бутан и веројатно највисоката неосвоена планина во светот. Се издига на висина од 7.570 м, со истакнатост од 2.995 м. Името би се превело како "бела планина на тројцата духовни браќа". Планината лежи на грани ...