Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 542
                                               

Никеи 225

"Никеи 225" е составен е од 225 акционерски друштва и пресметан е според системот на ценовно пондерирање. Тоа значи дека фирмата со поголема цена на акцијата има поголемо влијание врз движењето на индексот. Најголемото друштво што котира на берза ...

                                               

ФТСЕ 100

ФТСЕ 100 - берзански индекс на Лондонската берза, кој се пресметува во соработка со "Фајненшел тајмс".

                                               

Бит-пазар

Бит-пазар е пазариште во Скопје, кое се наоѓа на влезот во Старата скопска чаршија од нејзината северна страна, крај некогашната главна северна порта. Просторот на кој се наоѓа пазариштето е ограден и во неговата внатрешност се наоѓаат тезги и пр ...

                                               

Женевски автосаем

Меѓународниот женевски автосаем е годишен автосаем што се одржува секој март во Женева, Швајцарија. Местото на одржување е сајмиштето Geneva Palexpo што се наоѓа веднаш до женевскиот аеродром. Саемот го организира Меѓународната организација на ав ...

                                               

Франкфуртски автосаем

Франкфуртскиот автосаем е најголемиот автосаем на светот. Се одржува на секои две години во Франкфурт, Германија. Саемот го организира Здружението на автопроизводителите на Германија. Од 1992 г. наваму саемот е поделен на два дела: во парни годин ...

                                               

Продуктивност

Продуктивност претставува мерка на способноста на производните фактори за создавање производи и услуги. На пример, продуктивност на трудот го покажува бројот или вредноста на производите по еден работник или по единица време.

                                               

Банкарска гаранција

Банкарската гаранција претставува инструмент со кој банката гарантира дека нејзиниот клиент ќе исполни некоја обврска кон трето лице. Гаранциите претставуваат вонбилансни активности на банките, т.е. тие не се евидентираат во билансот на состојбата.

                                               

Депозит

Депозитот претставува финансиски инструмент преку кој населението, финансиските друштва, нефинансиските друштва, државните органи и непрофитните организации ги вложуваат своите пари во банките. Депозитите, заедно со кредитите, претставуваат основ ...

                                               

Извори на средства на банките

Извори на средства на банките се изворите од кои банките ги финансираат своите активности. Банките се институции кои претежно се финансираат од туѓи, позајмени извори на средства.

                                               

Меѓународно банкарство

Меѓународно банкарство подразбира извршување на банкарски работи, надвор од матичната земја. Тоа подразбира извршување на платен промет со странство, давање кредити на резиденти на други земји, позајмување на странски пазари и сл. Глобализацијата ...

                                               

Недепозитни извори на средства

Недепозитните извори на средства се дополнителни извори на средства за финансирање на банката, покрај депозитните извори на средства и се особено потребни за комплетирање на финансискиот потенцијал на банката. Иако најголем дел од изворите на фин ...

                                               

Приватно банкарство

Приватно банкарство претставува управувањето со целокупниот имот и сите финансиски и други активности на богатите луѓе. Оваа услуга е позната и под името управување со богатството.

                                               

Капитал на банките

Капиталот на банките ги покажува трајните извори на средства, односно оние средства кои ги вложиле сопствениците на банката. Овие средства, банката нема обврска да ги врати, туку тие ѝ остануваат на располагање сè додека таа постои. Банките во св ...

                                               

Субординиран долг

Субординираниот долг ги претставува обврските на банката, како земените кредити, прибраните депозити или издадените обврзници, кои имаат помал приоритет во наплатата, во случај на ликвидација или стечај на банката.

                                               

Азиска финансиска криза (1997)

Азиската финансиска криза - период на финансиска криза што зафатила голем дел од Источна Азија и Југоисточна Азија, почнувајќи од јули 1997 година ги зголемила стравувањата од економско распаѓање во светот поради т.н. "финансиска зараза". Кризата ...

                                               

Големата рецесија

Големата рецесија или финансиска криза од 2007 г. е финансиска криза предизвикана од намалувањето на ликвидноста на банкарскиот систем во САД. Таа резултираше со колапс на многу финансиски институции, потпомагање на банките од национални влади и ...

                                               

Финансиска криза 2007–2008

Ф инансиската криза од 2007-2008 година, исто така познатa како на глобална финансиска криза во 2008 година, финансиската криза, се смета од страна на многу економисти за најлошата финансиска криза, уште од Големата Депресија од 1930-тите. Таа за ...

                                               

Министерство за финансии на Кина

Министерство за финансии - министерство на владата на НР Кина што се занимава со макроекономската политика на земјата и нејзиниот буџет. Раководи и со фискалната политика, економските регулативи и државните расходи. Министерството води евиденција ...

                                               

Субвенционирање

Субвенција е форма на финансиска помош или поддршка продолжена на економски сектор овој вид на финансиска поддршка вообичаено се дава за промовирање на економски и социјални цели. Иако вообичаено претставува финансиска помош од страна на Владата, ...

                                               

Борис Стојменов

Борис Стојменов завршил на Економскиот факултет во Скопје. Стојменов бил еден од основачите на ВМРО-ДПМНЕ и нејзин потпретседател. Во периодот од 28 ноември 1998 до 27 декември 1999 година бил Министер за финансии на Република Македонија. Во 2002 ...

                                               

Методија Тошевски

Методија Тошевски - македонски економист, поет и публицист, поранешен директор на банката АЛМАКО, главен државен ревизор и министер за финансии во првата експертска Влада на Никола Кљусев.

                                               

Лајош Кошут

Лајош Кошут, роден на 19 септември 1802. во Монок – починал на 20 март 1894. во Торино, тој бил истакнат унгарски правник, политичар и вршител на должноста прецедател на Кралството Унгарија во 1849. година. Во Англија и САД бил познат и признат к ...

                                               

Златник

Златниците спаѓаат во најстарите видови пари. Првите златни парички во историјата ги ковал лидискиот крал Крез околу 560год.п.н.е., не многу кога првите сребрени ги изработил кралот Феидон од Аргос околу 700год.п.н.е. Златниците се многу долго од ...

                                               

АЦИ Македонија - Здружение на финансиски пазари

АЦИ Македонија - Здружение на финансиски пазари е формирано на 23 април 1996 година, под името "Македонски форекс клуб", а по иницијатива на Народната банка на Република Македонија. Во 2001 година, здружението станало член на меѓународната органи ...

                                               

Банкарски систем на Македонија

Банкарски систем на Македонија - збир од финансиски институции и правни прописи преку кои се извршуваат и уредуваат банкарските активности во Македонија. Банкарскиот систем претставува дел од целокупниот финансиски систем на Македонија. Него го с ...

                                               

Афера ТАТ

Аферата ТАТ - најголема пирамидална финансиска измама во историјата на Македонија, во која биле оштетени околу 13.000 граѓани за износ од над 60 милиони евра. Иако постојат основани сомневања, истакнати и од тогашниот премиер на Македонија Бранко ...

                                               

Пренос на сигнали (биологија)

Пренос на сигнали - процес со кој во клетката се пренесува хемиски или физички сигнал во вид на низа од молекуларни настани, најчесто фосфорилација на белковини катализирана од белковински кинази, што на крајот резултира со клеточен одговор. Белк ...

                                               

Микологија

Микологија е биолошка наука за габите, нивната генетика и биохемија, нивната систематика, како и нивната примена кај човекот. Таа често се вбројува како гранка на ботаниката, иако во повеќето свои карактеристики габите се послични со животните от ...

                                               

Мувла

Поимот мувла во микробиологијата опфаќа една системска разнородна група габи, кои се вбројуваат во таксономичната група на аскомикотите и зигомикотите. Големата разновидност на мувли обично води потекло од сапрофитите. Некои мувли имаат големо зн ...

                                               

Плазмогамија

Плазмогамијата е фаза во половото размножување во која има спојување на цитоплазмите на две гамети или две хаплоидни соматски клетеки. Клетката добиена по пат на плазмогамија е дикарион, односно во неа има две хаплоидни, генетски различни јадра. ...

                                               

Плодно тело

Кај габите, спорокарпот е многуклеточна структура на која се развиваат спороносните структури. Плодното тело е дел од половата фаза од животниот циклус на габата, додека остатокот од животниот циклус е обележан со развој на мицелиуми и бесполово ...

                                               

Бентос

Бентосот е група на водни организми составена од животни форми кои живеат на дното од водните екосистеми. Застапени се од литоралот, па до ултраабисалот. Сите тие се одликуваат со неколку посебни прилагодби за живот на дното: Поголемиот дел живот ...

                                               

Едификатор

Едификатори се видови на растенија со силно изразено влијание врз процесот на образување на животната средина. Тие учествуваат во изградбата на структурата на средината, а во извесна мерка и на составот на растителните заедници - фитоценози. На п ...

                                               

Зоопланктон

Во составот на зоопланктонот припаѓаат речиси сите видови на праживотни и најмалите претставници од животинското царство. Покрај тоа, во оваа група се вбројуваат и некои јајца на рибите како и ларви од ракчиња, прстенести црви, риби, жаркари, шко ...

                                               

Критично загрозен вид

Критично загрозен вид е најризичната категорија на Црвениот список на МСЗП за диви животни. Ова подразбира дека бројноста на видот се има намалено за 80% во текот на три генерации. Бидејќи МСЗП не го смета еден вид за изумрен сè додека не се напр ...

                                               

Неустон

Неустон - име за група на водни организми кои како своја животна средина го користат површинскиот напон кој владее на површината од водните екосистеми. Тој образува еден вид на површинска дамка. Овие организми се среќаваат на помирните места во с ...

                                               

Перифитон

Перифитонот е сложена мешавина од алги, цијанобактерии, хетеротрофни микроорганизми, како и детритус кој е прицврстен за субмерзните површини во повеќето водни екосистеми. Перифитонските видови може да растат прикрепени за други растенија ефитски ...

                                               

Слатководен екосистем

Слатководните екосистеми се водни екосистеми. Тука спаѓаат езерата барите, реките, потоците и мочуришта. Тие се разликуваат од морските екосистеми по тоа што овие содржат многу повеќе сол. Слатководните живеалишта се класификуваат по различни фак ...

                                               

Фитопланктон

Фитопланктонот е група на планктонски организми како што се автотрофните микроскопски алги и цијанобактериите. Но не мора еден вид да биде микроскопски за да сочинува дел од планктонската заедница. Пример за ова е кафеавата алга Sargassum. Таа пр ...

                                               

Горила

Горилата спаѓа во редот примати во фамилијата човеколики мајмуни. Постојат три подвида горили: западен горила, рамничарски горила и планински горила. Горилите живеат во тропските шуми во централна Африка и во тамошните планини на надморска височи ...

                                               

Делфин

Постојат речиси 40 видови делфини, распоредени во 17 родови. Тие варираат од 1.2 метри во големина и 40 кг во тежина, па сѐ до 9.5 метри и десет тони. Можат да се најдат насекаде во светските мориња, а најмногу во поплитките мориња на крајбрежнит ...

                                               

Еднодневки

Еднодневките се ред на надворешнокрилни инсекти чија ларва многу наликува на имагото. Тие поминуваат низ три животни етапи: јајце, ларва и возрасна единка. Еднодневките се единствени меѓу крилатите инсекти по тоа што имаат два возрасни стадиуми. ...

                                               

Жаба

Жаба - водоземец од редот на безопашести водоземци. Редот безопашести водоземци е првпат класифициран од страна на Блазиус Мерем во 1820 година.

                                               

Жирафа

Жирафа е животно кое потекнува од Африка и е највисокото животно со најдолг врат. Со просечна маса од 1190 кг., жирафата е најголемиот жив преживар. Од сите цицачи, жирафата има најмалку потреба од сон - во просек помалку од 2 часа во деноноќие. ...

                                               

Копитести краби

Копитестите краби или ракоскорпии се членконоги кои припаѓаат на поттипот Chelicerata. Овие животни биле бројни за време на Камбриумот па сè до Перм, но денес постојат само пет видови кои практично се несменети од оние пронајдени од времето на Тр ...

                                               

Лушпаровидни

Лушпаровидни - група на влекачи која се состои од сите диапсиди поблиски со гуштерите отколку со архосаурите. Единствена група со денешни претставници е Lepidosauria: денешните гуштери, змии и туатара.

                                               

Мешестотрепчести црви

Мешестотрепчестите црви или гастротрихи се микроскопски безрбетници и се обично безбојни. Тие се слободни форми кои живеат во водна средина и се хранат со најразлична жива или мртва органска материја, односно со честички кои можат да се протнат в ...

                                               

Морско коњче

Морското коњче е морско животно со чуден облик кој потсетува на буквата Ѕ. Според една анализа, овој облик настанал за да му го олесни хранењето на животното. Морските коњчиња, кои ловат од заседа, се еволуција на морските игли кои активно ловат ...

                                               

Опашкари

Опашкари или дождалци - ред водоземци од умерените предели на Европа, Азија, Северна Америка, како и Мексико и во северна Африка. Имаат четири нозе и издолжено тело што продолжува во јасно изделена и цилиндрична опашка. Просечната должина се движ ...

                                               

Полумајмуни

Полумајмуните ги вклучуваат лемурите, раконогот, лорите и аветите. Лемурите живеат во шумите на Мадагскар и на околните острови, а се хранат со инсекти, мали `рбетници, израстоци и лисја. Времето го поминуваат, главно, во дрвјата симнувајќи се на ...