Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 546
                                               

Грмушка

Грмушка или џбун е растение кое се разликува од дрвото по тоа што има повеќе стебла и низок раст, обично под 5–6 м во висина. Голем број на растенија можат да станат грмушки или дрва, зависно од животните услови. Малите ниски грмушки како лаванда ...

                                               

Евдикоти

Предлошка:Автоматска таксокутија Евдикотите евдикотиледони се монофилетска група на цветни растенија. Поимот го смислиле биолозите Дојл и Хотон во 1991 г. како замена за поимите "триколпати" и "немагннолиидни дикотиледони" што се користеле дотога ...

                                               

Медуника

Медуника - повеќегодишна билка од семејството рози која вирее на влажни ливади. Тaa се наоѓа низ поголемиот дел од Европа и Западна Азија. Воведена е и натурализирана во Северна Америка.

                                               

Месојадно растение

Месојадните растенија се растенија кои добиваат дел од хранливите материи по пат на заробување и јадење на животни и протозои, и тоа најчесто инсекти и други членконоги. Месојадните растенија се адаптирале да растат на места каде почвата е плитка ...

                                               

Рен (растение)

Ренот има дебел, месест и разгранет корен и исправено стебленце со висина од 15 до 125 сантиметри и со бела или жолто-бела боја. Во горниот дел, стебленцето е разгрането, аглесто и празно. Приземните листови се со долги дршки, со издолжен јајцеви ...

                                               

Роговници

Роговниците спаѓаат во одделот Anthocerotophyta. Како и кај сите други слични оддели на растенија, доминантната фаза од животниот циклус кај овие претставници е гаметофитот, кој се карактеризира со следните карактеристики: Гаметангиумите имаат ст ...

                                               

Синчец

Синчец - едногодишно скриеносемено растение од семејството главоцветни, родно во Европа. Се наоѓа по должината на рабовите на шумите, покрај патиштата како плевел во зеленчуковите градини и полињата со житни култури.

                                               

Ситноцветна врбовица

Биолошката форма на ситноцветната врбовица е хемикриптофитна скапоза, нејзините хибернатски пупки се наоѓаат веднаш под површината на почвата, а флоралната оска е повеќе или помалку исправена со неколку листа. Ситноцветната врбовици просечно дост ...

                                               

Скриеносеменици

Скриеносемените растенија сочинуваат оддел или тип во кој спаѓаат цветните растенија, кои воедно се и доминантната форма на растенија на Земјата. Овие растенија се главниот извор на храна за повеќето цицачи и човекот, како и извор на повеќе матер ...

                                               

Смил

Како повеќегодишно растение, средната висина на смилот е 0.3 м. Неговите листови се рамни, пониските имаат елипсовиден облик, а повисоките се прави. Влакнести се од двете страни. Главите на цветовите се распоредени во лабав крст. Широки се 3 до 4 ...

                                               

Смрдлика

Смрдлика или смрдеш - листопадна грмушка со мало дрво од Медитеранот и Субмедитеранот. Има сложени, непарно перести листови. Дводомен вид кај кој цветовите се собрани во метлести соцветија. Плодот е мала, металносива косличка. Содржи смолни канал ...

                                               

Стрелиција

Стрелиција - род од пет вида повеќегодишни растенија, со потекло од Јужна Африка. Припаѓа на растителното семејство Strelitziaceae. Родот го носи името на војводството Мекленбург-Стрелиц, родното место на кралицата Шарлот од Велика Британија. Воо ...

                                               

Цвет

Цветот е генеративен орган на скриеносемените растенија чијашто функција е полово или бесполово размножување. По формирањето на спорите или гаметите и после оплодувањето, од него се образуваат семето и плодот. Всушност, цветот е видоизменет издан ...

                                               

Asplenium ceterach

Asplenium ceterach е вид папрат познат како Rustyback. Тој се карактеризира со краток ризом кој продолжува со неколку зелени треви. Овие папрати се застапени во Западна и Средна Европа, вклучувајќи го и Медитеранскиот регион. Папратот расте на ка ...

                                               

Билка

Тревките се користат и во религијата – како на пример во Христијанството мирта Commiphora myrrha, алетрис Aletris farinosa и темјан Boswellia spp). Во Хиндуизмот еден вид на босилек наречен "туласи" се почитува како божица заради неговата лековит ...

                                               

Грутчеста луковица

Грутчестата луковица е скусено, вертикално и задебелено подземно стебло на некои растенија кое служи како орган за складирање на хранливи материи. Тие се користат за да се преживее зимата или други неповолни услови на средината, како летната суша ...

                                               

Епифити

Епифити се растенија кои растат врз друго растение без контакт со површината на земјата. Тие се екстремно добро прилагодени за освојување простор во специфични услови на тропските дождовни шуми. Тие се населуваат на дрвја, гранки, па дури и лисја ...

                                               

Изданок

Изданокот или фиданката е еден од основните вегетативни органи на вишите растенија кој се состои од стебло на кое се наоѓаат листови и пупки.

                                               

Крошна

Крошна е оној дел од стеблото на растението што го сочинуваат гранките. На нив има листови и репродуктивните елементи. Повеќе крошни на дадено место образуваат шумски покрив. Постојат најразлични облици на крошни. Два главни типа се крошните со н ...

                                               

Лист (ботаника)

Листот - вегетативен растителен орган чија основна функција е процесот фотосинтеза. Поради ова, по правило, листот има ламеларна структура, за да можат клетките кои го содржат специјализираниот пигмент хлорофил во хлоропластите, да добијат приста ...

                                               

Луковица

Луковицата е видоизменето стебло, подземен орган, кој се среќава кај некои растенија. На нејзиниот долен дел се наоѓа коренот. Присутна е кај претставниците од фамилиите на лилјани, фам. кокичиња, фам. лукови и др. Исполнува неколку многу важни ф ...

                                               

Пупка

Пупка во ботаниката означува зачеток на изданок; обично се образува кај растенијата во пазувите на листот, на крајот на изданокот или на возрасните органи - адвентивна пупка. Откога ќе се појави, пупката може и да не се доразвие одреден период и ...

                                               

Ризом

Ризоми или кореништа се видоизменети стебла кај некои повеќегодишни тревести растенија кои можат да бидат хоризонтално или косо поставени во однос на површината на земјата. Од долната страна на ризомот се наоѓаат дополнителни корења, додека стран ...

                                               

Толчник (ботаника)

Толчникот е дел од цветот на скриеносемениците, изграден од еден или повеќе сраснати оплодни ливчиња, во чива внатрешност се наоѓа шуплина со семени зачетоци. Функцијата на толчникот е да ги заштитува семените зачетоци од разни надворешни влијани ...

                                               

Динамика на растителноста

Динамика на растителноста - процес на постепена претворба на растителните заедници под дејство на надворешни и внатрешни фактори. Динамиката на растителноста е резултат од сезонските промени на структурата и составот на фитоценозите и нивните флу ...

                                               

Животни форми на растенијата

Животна форма на растенијата, биолошка форма, биоморфа - надворешен облик на растенијата кој ја одразува нивната приспособеност кон условите на животната средина. Овој поим е предложен од данскиот ботаничар Јоханес Евгениус Варминг, кој под него ...

                                               

Катовност (ботаника)

Кат - елемент од вертикалната структура на фитоценозата. Катовите се разликуваат визуелно по нееднородната вертикална распределба на фитомасата. Се разликува подземна и надземна катовност. Благодарение на катовниот распоред на растенијата во заед ...

                                               

Класификација на растителноста

Класификација на вегетацијата или растителноста - оддел на фитоценологијата кој вклучува теоретски и практични методи за да ги распредели условно еднородните типови од фитоценотичкиот континуум и да ги подреди во синтаксономската хиерархија.

                                               

Облик на растенијата

Обликот, надворешниот вид или хабитусот на растенијата го одразува потеклото на нивните гранки, нивниот број, животниот век и формата на сите нивни делови. На пример, обликот на едногодишните треви и тревести растенија го сочинуваат сочни надземн ...

                                               

Растителен континуум

Растителен континуум - особина на растителноста на Земјата да постои во вид на непрекинат покривач. Тој се пројавува како постепен преод на растителните заедници од еден во друг тип, кој е предизвикан од постепените измени на надворешната средина ...

                                               

Секвенца

Секвенца или примарна структура на нуклеинска киселина e композиција од атоми кои ја сочинуваат нуклеинската киселина и хемиските врски кои ги поврзуваат атомите. Нуклеинските киселини, како што се ДНК иРНК, се неразгранети полимери, па оваа спец ...

                                               

Хистон

Во биологијата, хистоните се многу алкални белковини кои се наоѓаат во еукариотските клеточни јадра и служат за пакување на ДНК молекулите во структурни единици наречени нуклеозоми. Тие се главната белковинска компонента на хроматинот и играат ва ...

                                               

Монохибридно вкрстување

Монохибридно вкрстување е метод на проучување една наследна особина помеѓу два различни поединечни организми. Грегор Мендел, кој се смета за татко на класичната генетика прв успешно го изведува овој метод, проучувајќи кај грашокот седум пара насл ...

                                               

Мачка бамбино

Бамбино е раса на мачки што се добива со вкрстување на расите Сфинкс и Мункин. Мачката Бамбино има кратки нозе, големи исправени уши и обично е без влакна. Но и покрај тоа, некои мачки од расата Бамбино имаат крзно.

                                               

Гванозин трифосфат

Гванозин-5-трифосфат е пурински нуклеозид трифосфат. Ова соединение е една од градбените единици кои се потребни за синтезата на РНК во тек на процесот на транскрипција. Структурата на овој нуклеотид е изведена од азотната база гванин, која е врз ...

                                               

Флавин аденин динуклеотид

Флавин аденин динуклеотид е редокс кофактор, поточно простетична група на протеин, кој учествува во неколку значајни ензимски реакции во метаболизмот. Флавопротеин е протеин кој во својот состав содржи флавинска група, која може да биде во форма ...

                                               

Флавин мононуклеотид

Флавин мононуклеотид, или рибофлавин-5-фосфат, е соединение кое се добива од рибофлавин под дејство на ензимот рибофлавин киназа и има улога на простетична група кај разни оксидоредуктази, вклучувајќи ја NADH дехидрогеназата, како и улога на кофа ...

                                               

Цитидин трифосфат

Цитидин трифосфат е пиримидински нуклеозид трифосфат. CTP е многу сличен на АТP. Молекулата се состои од рибоза и три фосфатни групи. Единствената разлика помеѓу овие две молекули е што кај CTP азотната база е цитозин. CTP е супстрат во синтезата ...

                                               

Адаптивна вредност

Адаптивната вредност е централна идеја во теоријата на еволуција. Таа ја опишува способноста на дадена единка со даден генотип да се размножи и обично соодветствува на релативниот удел на гените на единката од сите гени присутни во наредната гене ...

                                               

Алелна фреквенција

Алелна фреквенција - поим од популациона генетика, ја означува пропорцијата од сите копии на еден ген кој пак се состои од одредена генска варијанта - алел. Со други зборови, тоа е бројот на копии на одреден алел поделен со бројот на копии од сит ...

                                               

Генетски дрифт

Генетскиот дрифт − поим од популационата генетика со кој се означува промената на релативната фреквенција со која една генска варијанта се среќава во популацијата. Промената настанува по пат на случаен избор и произволност: алелите во потомството ...

                                               

Проток на гени

Проток на гени − поим од популационата генетика кој претставува преминување на алелите од гените од една популација во друга. Миграцијата во или надвор од популацијата може да биде одговорна за промена на алелните фреквенции количината на членови ...

                                               

Плоидност

Плоидност е број кој покажува за колку пати е повторен хромозомскиот број карактеристичен за половите клетки на организмите од даден вид. Повеќето од организмите се размножуваат полово и се диплоидни, односно во своите телесни клетки содржат паро ...

                                               

Хромозом 1 (човек)

Првиот човечки хромозом или хромозомот 1 е најголемиот човечки хромозом. Здравите единки имаат две копии на хромозомот 1 кои не се полови хромозоми. Хромозомот 1 се протега на околу 247 милиони нуклеотидни базни парови кои се основните единици на ...

                                               

Хромозом 2 (човек)

Вториот човечки хромозом или хромозомот 2 е еден од 23 пара на хромозоми кај луѓето. Луѓето обично имаат по две копии од овој хромозом. Тој е воедно и вториот најголем хромозом во човечкиот кариотип, кој опфаќа или е составен од 237 милиони базни ...

                                               

Хромозом 3 (човек)

Третиот човечки хромозом или хромозомот 3 е еден од 23 пара на хромозоми кај луѓето. Луѓето обично имаат по две копии од овој хромозом. Хромозомот 3 опфаќа речиси 200 милиони базни парови и претставува околу 6.5% од вкупната ДНК во клетката. Пора ...

                                               

Хромозом 4 (човек)

Четвртиот човечки хромозом или хромозомот 4 е еден од 23 пара на хромозоми кај луѓето. Луѓето обично имаат по две копии од овој хромозом. Хромозомот 4 опфаќа повеќе од 186 милиони базни парови и претставува околу 6-6.5% од вкупната ДНК во клеткат ...

                                               

Хромозомски аберации

Абнормалност на хромозом, растројство, аномалија, аберација или мутација е исчезнат, екстра или неправилен дел на хромозомски ДНК. Може да биде од атипични број на хромозоми или структурна абнормалност во еден или повеќе хромозоми. Хромозом мутац ...

                                               

X-хромозом

Х хромозомот е еден од двата полови хромозоми кај луѓето и повеќето животни. Половите хромозоми формираат еден од 23 пара на човечки хромозоми во секоја клетка. Х хромозомот поседува околу 155 милиони базни парови и претставува околу 5% од вкупна ...

                                               

Y хромозом

Y хромозомот е полово-одредувачкиот хромозом кај повеќето цицачи, вклучувајќи ги и луѓето. Кај цицачите, тој го содржи генот SRY, кој го започнува и иницира развојот на семениците, со што се одредува полот. Човечкиот Y хромозом се состои од околу ...