Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 547
                                               

Симпатричка видообразба

Симпатричка видообразба или симпатричка специјација - вид видообразба која се одвива во една мешана заедница, на едно исто живеалиште. Се смета дека во симпатричката видообразба, единките на една популација водат најостра борба за опстанок. Така, ...

                                               

Риби

Рибите се водни рбетни животни со перки и внатрешни жабри. Постојат три живи класи на риби: примитивните безвилични риби, или Agnatha; рскавичните риби, или Chondrichthyes; и коскените риби или Osteichthyes. Овие групи, иако имаат различни анатом ...

                                               

Бела мечка

Белата мечка, позната и како поларна мечка е мечка која живее во областа на Северниот Пол. Таа е најголемиот сувоземен месојад на светот, бидејќи мажјаците најчесто тежат 300 - 600 кг, а женките пола од тоа. Крзното ѝ е прозрачно, но изгледа како ...

                                               

Двострани животни

Двострани животни или триплобласти - животински организми со билатерална симетричност на телото. Тие имаат глава и опашка, како и грб и стомак ; затоа тие имаат и лева и десна страна на телото. Ова е голема група на животински организми ги вклучу ...

                                               

Животинско

Животинско или анимално е она што е од животинска природа. Анимално е придавка која значи, честопати пејоративно, животинска карактеристика или потекло. На човековите животински потреби и склоности им се спротивставуваат духовните потреби. Термин ...

                                               

Животни што изумираат

Бидејќи луѓето користат се повеќе земјиште за градење, за земјоделство или за патишта, местата каде живеат животните се намалуваат. Тоа значи дека бројот на животните во светот се намалува со голема брзина. Ловот на одредени видови, исто така, го ...

                                               

Мравојад

Mравојад Myrmecophagidae животно кое е вистинска смукалка за мравките и термитите. Се храни со инсекти на тој начин што со канџите од своите предни шепи ги уништува мравјалниците и живеалиштата на термитите. Потоа во нив ја вовлекува издолжената ...

                                               

Полухордови

Полухордови - мал тип на мали животни кои порано се сметаа за дел од хордатите. Меѓутоа, денес е докажано дека не поседуваат постанална опашка и нотохорд, поради што се сместени во овој тип. Тие се сите морски црвовидни животни. Постојат само око ...

                                               

Птици

Птици - двоножни топлокрвни животни скои, чија главна карактериситка се пердуви на телото, предни екстремитети изменети во крила и шупливи коски. Тие претставуваат пердувести тероподни диносауруси и денес ги сочинуваат единствените живи диносауру ...

                                               

Ткивни животни

Ткивните животни, односно еуметазоите или вистинските метазои се животни кај кои е карактеристично постоењето на ткива, органи и органски системи, било тоа да е дури и во наједноставна форма. Главниот развоен правец на животните се одвивал надвор ...

                                               

Цицачи

Цицачите се животни кои ги хранат своите млади со млеко. Повеќето цицачи се прекриени со влакна или крзно и повеќето имаат специјализирани заби кои им помагаат при сечењето или џвакањето на храната. Во споредба со другите рбетници, цицачите имаат ...

                                               

Црвена лисица

Црвената лисица е најпозната од сите видови на лисици. Taa е најраспространета не само од сите видови на лисици туку и од сите останати копнени месојадци. Како што кажува нејзиното име крзното по боја најчесто и е црвено-кафено. Постојат околу 40 ...

                                               

Acoelomorpha

Acoelomorpha - потколено на многу едноставни и мали животни слични на планула кои живеат претежно во морски средини. Тие обично живеат помеѓу зрната на седименти, пливаат како планктон, или лазат по други организми, како што се алги и корали. Со ...

                                               

Xenacoelomorpha

Xenacoelomorpha - колено на мали и многу едноставни двострани животни, во кое спаѓаат потколената Xenoturbellida и Acoelomorpha. Првичната причина за заедничко групирање на овие две групи биле морфолошките синапоморфии, кои подоцна биле потврдени ...

                                               

Xenoturbella

Xenoturbella - род на многу едноставни двострани животни, кои можат да бидат долги до неколку сантиметри. Родот содржи мал број на морски бентосни видови. Првиот претставник на овој род Xenoturbella bocki бил откриен во 1915 година од страна на С ...

                                               

Ладнокрвност

Ладнокрвни животни или ектотермни животни се оние животни кои ја одржуваат телесната температура со помош на надворешни фактори. Изразот "ладнокрвни" денес се смета за застарен. Напредокот на проучувањата за тоа како животните ја одржуваат внатре ...

                                               

Хомеотермија

Хомеотермија или хомеотермност е форма на терморегулација со одржување стабилна температура на телото, без оглед на надворешната температура и другите влијанија. Оваа внатрешна телесна температура е често, иако не и неопходно, повисока од онаа на ...

                                               

Глимфатичен систем

Глимфатичниот систем или глимфен систем е претпоставен систем за отстранување на отпадни материјали во централниот нервен систем на рбетниците. Името претставува неологизам, односно новосоздаден збор од поимите глиа и лимфен систем, воведен од ис ...

                                               

Актиномицети

Редот Actinomycetales припаѓа на класата на актинобактерии. Опфаќа грампозитивни бактерии кои имаат висока содржина на GC. Овој поим се однесува на соодносот на ДНК базите гванин и цитозин во самата молекула на ДНК и се користи за класификација н ...

                                               

Алфа протеобактерии

Алфа протеобактериите образуваат класа на протеобактерии. Тука припаѓаат најмногу фототрофни родови, но исто така и неколку родови кои метаболизираат С1-соединенија на пример, Methylobacterium spp., симбионти со растенија како Rhizobium spp. и жи ...

                                               

Бета протеобактерии

Бета протеобактериите сочинуваат една класа на протеобактерии. Бета протеобактериите се состојат од неколку групи на аеробни или факултативни бактерии кои се силно разнообразни во поглед на разградувачките капацитети, но исто така содржат хемолит ...

                                               

Бруцела

Бруцелите се кратки, стапчевидни бактерии од родот Brucella. Овие грамнегативни и аеробни бактерии се присутни во мочниот и половиот тракт на кравите, овците и свињите. Преносот на луѓе е редок, бидејќи во повеќето земји млечните производи се пас ...

                                               

Гама протеобактерии

Гама протеобактерии - класа на неколку медицински и научно значајни групи на бактерии, како што е групата Enterobacteriaceae, Vibrionaceae и Pseudomonadaceae. Голем број на значајни патогени исто така припаѓаат на оваа група, како на пример, Salm ...

                                               

Клостридии

Клостридиите се Грам-позитивни, анаеробни бактерии од фамилијата Clostridiaceae, кои се способни да формираат спори. Многу видови клостридии се патогени. Clostridium botulinum предизвикува ботулизам, Clostridium tetani - тетанус, додека други вид ...

                                               

Кончести сулфурни бактерии

Кончестите сулфурни бактерии го образуваат редот Thiotrichales кој припаѓа на групата протеобактерии. Ова е една многу разнообразна група на грамнегативни бактерии која опфаќа претставници со најразлични клеточни форми, екологија и метаболизам. В ...

                                               

Метилококи

Метилококите образуваат фамилија на протеобактерии кои заедно со фамилијата Crenotrichaceae се членови на редот Methylococcales. Тие се облигатни метанотрофни бактерии, што значи дека се способни да го искористуваат метанот како единствен извор н ...

                                               

Метилофили

Метилофилите образуваат фамилија на протеобактерии и се единствената фамилија во редот Methylophilales. Тие припаѓаат на метилотрофните бактерии, што значи дека се способни за искористување на молекули кои не содржат директни јаглерод-јаглерод вр ...

                                               

Микоплазми

Микоплазмите се многу мали, самопропагирачки бактерии од класата Mollicutes. Со своите 580-1 380 kbp, родовите Mycoplasma и Ureoplasma го поседуваат најмалиот геном способен за саморепликација, заедно со архејскиот Nanoarchaeum equitans. Микоплаз ...

                                               

Миксобактерија

Миксобактериите се група на пупечки лизгачки бактерии кои сочинуваат единствен ред во групата на делта протеобактериите. Тие поседуваат уникатен тип на лизгачко движење. Вегетативните клетки се движат заедно во вид на рој, а потоа се агрегираат и ...

                                               

Протеобактерии

Протеобактериите се една од главните групи на бактерии. Тука припаѓаат неколку патогени, како Escherichia, Salmonella, Vibrio, Helicobacter и многу други важни родови. Другите се слободноживеачки ги вклучуваат многу од бактериите одговорни за азо ...

                                               

Псевдомонади

Псевдомонадите образуваат фамилија на протеобактерии во која припаѓаат родовите Azomonas, Azomonotrichon, Azorhizophilus, Azotobacter, Cellvibrio, Mesophilobacter, Pseudomonas, Rhizobacter, Rugamonas и Serpens. Од неодамна, фамилијата Azotobacter ...

                                               

Пурпурни бактерии

Под името пурпурни бактерии се опфатени сите облигатно или факултативно фототрофни протеобактерии. Тие не образуваат монофилетска група, бидејќи опфатени се претставници од групите алфа-, бета- и гамапротеобактерии. Нивното име потекнува од фотос ...

                                               

Спирохета

Спирохетите се филогенетски одделна група на бактерии кои имаат единствена клеточна морфологија и начин на движење. Спирохетите се многу тенки, флексибилни, спирално-обликувани прокариоти кои се движат со помош на структури наречени осни филамент ...

                                               

Хламидии

За заболувањето предизвикано од хламидиите, видете хламидиоза. Хламидиите се неподвижни облигатни внатреклеточно-паразитски грамнегативни бактерии. По својата форма, тие се кокоидни и достигнуваат од 0.2 до 0.4 µm во својот пречник. Се размножува ...

                                               

Cutibacterium acnes

Cutibacterium acnes е релативно спорорастечка, типично аеротолерантна анаеробна, Грам-позитивна бактерија поврзана со појава на кожни болести како акни; но исто така може да предизвика хроничен блефаритис и ендофталмитис, особено после интраокула ...

                                               

Escherichia coli

Escherichia coli е Грам негативна бактерија која најчесто се наоѓа во гастроинтестиналниот тракт на топлокрвните животни. Повеќето генетички варијации на E. coli се безопасни, но некои можат да предизвикат сериозно труење со храна кај луѓето и се ...

                                               

Gallionella

Gallionella е род на бактерија која долго време не можела да се смести во филогенетскиот систем на бактериите, а денес се наоѓа во одделната фамилија Gallionellaceae од редот Nitrosomonadales. Gallionella ferruginea била најпрво откриена во 1836 ...

                                               

Neisseriaceae

Neisseriaceae е единствената фамилија од редот Neisseriales од бета протеобактериите. Опфаќа различни човечки патогени видови. Именувана е по Алберт Неисер. Познат претставник од оваа фамилија е Neisseria meningitidis, многу често нарекувана и ме ...

                                               

Синдром на стекнат имунолошки дефицит

Синдромот на стекнат имунолошки дефицит или познат по француската кратенка СИДА е болест која претставува последен стадиум на ХИВ-вирусот кој се карактеризира со прогресивно слабеење на имунолошкиот систем со што пациентите се подложени на голем ...

                                               

ХИВ

ХИВ претставува кратенка од англискиот поим за вирусот причинител на имунитетски недостаток кај човекот. Тој е вирус кој го напаѓа имунолошкиот систем кој помага во заштитата на човекот од болести. Кога нашиот имунолошки сиситем е ослабнат, орган ...

                                               

Ретровирус

Ретровирус е тип на РНК вирус кој внесува копија на својот геном во ДНК-та на клетката-домаќин, со што го променува геномот на таа клетка. Откако ќе навлезе во цитоплазмата на клетката-домаќин, вирусот го користи сопствениот ензим реверзна транск ...

                                               

Лабиринтиди

Лабиринтидите или лабиринтуломицетите образуваат класа во царството на протисти. Овие организми традиционално се сметаат за сордници на вистинските габи. Одделот се состои од околу 70 видови.

                                               

Лигави габи

Со поимот лигави или слузави габи се опфатени околу шест групи на еукариотски организми. Тие се карактеризираат со тоа што во една фаза од нивниот животен циклус образуваат повеќејадрени или повеќеклеточни агрегации кои се лизгаат по почвата и се ...

                                               

Лигави габи во поширока смисла

Миксомицети се група на првенствено сувоземни едноклеточни организми кои имаат како животински, така и габни одлики, но не припаѓаат на ниедна од овие две групи. И покрај нивното име, тие не се габи или печурки. Оваа група се состои од преку 1000 ...

                                               

Оомицети

Оомицетите образуваат одделна филогенетска линија на габовидни еукариотски микроорганизми. Тие се филаментозни, микроскопски организми кои се исхрануваат по пат на апсорпција и се размножуваат полово или бесполово. Живеат сапрофаген или патоген н ...

                                               

310-завојница

3 10 -завојницата е вид на секундарна структура која се среќава кај белковините и полипептидите. Од сите секундарни структури кај белковините, 3 10 -завојницата е четвртиот најчест тип, после α-завојницата, β-плочата и бета свијокот. 3 10 -завојн ...

                                               

ААА белковини

ААА белковините или А TPази А социрани со различни клеточни А ктивности, се белковинска фамилија чии членови споделуваат сочуван модул од околу 230 аминокиселински остатоци. Станува збор за голема, функционално разновидна белковинска фамилија, ко ...

                                               

Албумин

Албумин е поим кој се однесува на секоја белковина која е растворлива во вода, средно растворлив во концентрирани солени раствори и доживува коагулација. Супстанциите кои содржат албумини се наречени албуминоиди. Најпознат тип на албумин е серумс ...

                                               

Алфа-завојница

Алфа-завојница - чест мотив на секундарната структура на белковините. Тој претставува спирална, десногира конформација, кај која секоја алфа-амино група од полипептидниот рбет создава водородна врска со алфа-карбонилната група која е четири амино ...

                                               

Белковински домен

Белковински домен е сочуван дел од дадена белковинска секвенца и терциерна структура, кој може да постои, функционира и еволуира независно од остатокот на белковинската молекула. Секој домен формира компактна тродимензионална структура, која чест ...