Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 548
                                               

Бета шнола

Бета шнолата е едноставен белковински структурен мотив кој содржи две бета нишки кои наликуваат на шнола. Мотивот се состои од две нишки кои се соседни во примарната структура на белковината, антипаралелни и поврзани со кратка петелка од две до п ...

                                               

Бета-завојница

Бета-завојница е белковинска структура која се формира со асоцијација на паралелни бета нишки во облик на завојница, со две или три страни. Бета-завојницата е тип на соленоиден белковински домен. Структурата е стабилизирана со водородните врски к ...

                                               

Бета-плоча

Бета-плоча, исто така наречена и β-набрана плоча, е чест мотив на секундарната структура на белковините. Бета плочите се состојат од бета нишки, кои латерално се поврзани со најмалку две или три водородни врски на полипептидниот рбет. Бета нишка ...

                                               

Бета-сендвич

β-сендвич е тип на белковински домен кој често се среќава во протеомите на живите организми. Овие домени обично се состојат од 80 до 350 аминокиселински остатоци и се карактеризираат со две антипаралелни β-плочи кои се поставени спротивно една на ...

                                               

Бромодомен

Бромодомен е белковински домен од околу 110 аминокиселински остатоци, кој ги препознава ацетилираните лизински остатоци, како што се оние на N -терминалните опашки на хистоните. Бромодомените, како "читачи" на лизинската ацетилација, се одговорни ...

                                               

Вокерови мотиви

Вокеровите А и B мотиви се белковински секвенциски мотиви, кои имаат високо сочувана тродимензионална структура. Овие мотиви за првпат биле откриени од страна на британскиот хемичар Џон Е. Вокер и соработниците во 1982 година, во составот на ATP- ...

                                               

Глобуларни белковини

Глобуларни белковини или сферобелковини се белковини со сферична молекуларна форма и се најчестиот вид на белковини. Глобуларните белковини до одреден степен се растворливи во вода формираат колоиди во вода, за разлика од фибриларните и мембранск ...

                                               

Гнездо (белковински структурен мотив)

Гнездото е вид на белковински структурен мотив, а има функција на врзување на анјони, и кај белковините и кај пептидите. Тоа е изградено од атомите на ’рбетот на полипептидниот синџир на три последователни аминокиселински остатоци. Во врзувањето ...

                                               

Желатин

Желатин е чиста и безбојна или малку жолта супстанција добиена со подолго вриење на кожа, коски или сврзно ткиво од домашни говеда, свињи или коњи. Тој практично нема вкус и мирис, е особено корисен во прехранбената индустрија, медицината и науката.

                                               

Завоен сноп

Завојниот сноп е мал белковински склоп кој се состои од неколку алфа-завојницаи, кои обично се скоро паралелни или антипаралелни едни спрема други.

                                               

Завојница-свијок-завојница

Завојница-свиок-завојница - еден од главните белковински структурни мотиви кои се способни за врзување на ДНК. Секој мономер вклучува две α-завојници, споени преку кратка аминокиселинска нишка, кои се врзуваат за големиот жлеб на ДНК. HTH мотивот ...

                                               

Имуноглобулински домен

Имуноглобулинскиот домен е тип на белковински домен кој се состои од двослоен сендвич од 7-9 антипаралелни β-нишки распоредени во две β-плочи со топологија на грчки клуч, а се состои од околу 125 аминокиселински остатоци. Полипептидниот ’рбет пос ...

                                               

Квартерна структура на белковините

Квартерна структура на белковините - број и распоред на повеќекратните склопени белковински подединици во повеќебелковинскиот комплекс. Таа вклучува организации од едноставни димери до големи хомоолигомери и комплекси со одреден или променлив бро ...

                                               

Колагенска завојница

Кај колагенот, колагенската завојница, или тип-2 завојница, е главната секундарна структура. Тој се состои од троен завојница изграден од повторливата аминокиселинска секвенца глицин - X - Y, каде X и Y најчесто се пролин или хидроксипролин. Кола ...

                                               

Крингл домен

Крингл домените се автономни белковински домени кои се склопуваат во големи петелки, стабилизирани со три дисулфидни врски. Овие се важни кај интеракциите протеин–протеин со факторите на коагулација на крвта. Името "крингл" доаѓа од скандинавскот ...

                                               

Мембранска транспортна белковина

Мембранска транспортна белковина е мембранска белковина која е вклучена во движењето на јони, мали молекули и макромолекули низ биолошка мембрана. Транспортните белковини претставуваат интегрални трансмембрански протеини, т.е. тие се наоѓаат внат ...

                                               

Мембрански белковини

Мембранските белковини се белковини кои стапуваат во интеракција или се дел од биолошки мембрани. Тие вклучуваат интегрални мембрански белковини, кои трајно се закотвени, односно се дел од мембраната, и периферни мембрански белковини, кои само пр ...

                                               

Ниша (белковински структурен мотив)

Нишата е белковински структурен мотив кој се состои од три или четири аминокиселински остатоци, каде карбонилните групи од ’рбетот на полипептидниот синџир врзуваат позитивно наелектризирани или δ+ групи. Групите δ+ ги вклучуваат оние кои донираа ...

                                               

Пи-завојница

Пи-завојница е вид на секундарна структура на белковините. Иако порано се сметал за многу ретка структура во белковините, денес е познато дека кратките π-завојници се среќаваат во околу 15% од сите познати белковински структури. Се верува дека π- ...

                                               

Примарна структура на белковините

Примарната структура на белковините е линеарна низа на аминокиселините во составот на тој протеин. По договор, примарната структура на протеинот се чита започнувајќи од амино-терминалот кон карбоксилниот-терминал. Биосинтезата на белковините најч ...

                                               

Розманов склоп

Розмановиот склоп е структурен мотив кој влегува во состав на белковините кои врзуваат нуклеотиди. Склопот е изграден од наизменични бета нишки и алфа-завојницаи, каде бета нишките се врзуваат меѓусебе со водородни врски за да формираат бета-плоч ...

                                               

Свиок (биохемија)

Според една дефиниција, свиокот е структурен мотив каде C α атомите на две аминокиселински остатоци одделени со неколку обично една до пет пептидни врски се блиску еден до друг растојание помало од 7 Å, односно 0.70 nm. Близината на терминалните ...

                                               

Секундарна структура на белковините

Секундарна структура на белковините - тродимензионална форма на локални сегменти од белковинската молекула. Двата најчести елемента на секундарната структура на белковините се алфа-завојницаите и бета плочите, а често се среќаваат и бета свиоците ...

                                               

Структура на белковините

Структура на белковините е тродимензионалниот распоред на атомите на полипептидната молекула. Полипептидот е полимер составен од низа на мономери, т.е. аминокиселини. Аминокиселинскиот мономер исто така се нарекува и остаток. Белковините настанув ...

                                               

Терцијарна структура на белковините

Терцијарна структура на белковините е тродимензионалната форма на белковинската молекула. Во терцијарната структура на еден протеин влегуваат неговиот полипептиден синџир и една или повеќе секундарни структури, односно домени, кои тој синџир ги ф ...

                                               

Тиоредоксински склоп

Тиоредоксински склоп - белковински склоп кој е заеднички за ензимите кои го катализираат создавањето на дисулфидните врски и изомеризацијата. Склопот е именуван по тиоредоксинот и може да се најде и кај прокариотските и кај еукариотските организм ...

                                               

ABC транспортер

ABC транспортери се членови на натсемејство на транспортни системи, која е една од најголемите и веројатно едно од најстарите семејства со претставници во сите колена на живиот свет, од прокариоти па сѐ до човекот. ABC транспортерите често се изг ...

                                               

SH2 домен

SH2 доменот е структурно сочуван белковински домен, кој се наоѓа во Src онкопротеинот и во многу други внатреклеточни сигнални белковини. SH2 домените им овозможуваат на белковините кои ги содржат овие домени да се прикачат за фосфорилираните тир ...

                                               

SH3 домен

SRC хомологен 3 домен е мал белковински домен од околу 60 аминокиселински остатоци. Првично, SH3 бил опишан како сочувана секвенца во вирусниот адапторен протеин v-Crk. Овој домен е исто така присутен во фосфолипазата и неколку цитоплазматски тир ...

                                               

Класификација на птиците

Класата птици спаѓаат во коленото на хордати, во царството на животни. Денешните птици, според начинот на движење се делат на два односно три надреда: 1. надред птици пливачи Natantes или Impennes ред пингвини Sphenisciformes фамилија пингвини Sp ...

                                               

Галеби

Галеби - семејство крајбрежни птици, средни до големи, со бело или сиво перје, често со црни дамки на главата или крилјата.

                                               

Дождосвирни

Дождосвирни птици - ред од мали до средно големи птици кој вклучува околу 350 вида, а се распространети низ целиот свет. Повеќето од видовите живеат крај вода и се хранат со безрбетници или други ситни животни. Во тежина варираат од 19 гр. до 2 к ...

                                               

Жолни

Фамилијата жолни ги соединува "смоквините птици" од родот Sphecotheres и жолните од Стариот Свет од родот Жолни. Оваа фамилија не е поврзана со жолните на Новиот Свет кои се од фамилијата на Иктеридите.

                                               

Клукајдрвести

Клукајдрвестите науч. Piciformes Девет фамилии од широко распространетите птици го сочинуваат редот. Овој ред содржи околу 67 рода, со преку 400 вида.

                                               

Кокошковидни

Кокошковидни - ред птици со крупно тело, каде спаѓаат: кокошките, мисирките, тетребите, фазаните и еребиците. Името им доаѓа од лат. "gallus," - петел. Во овој ред има околу 290 вида птици распространети низ целиот свет. Некои од нив со тек на вр ...

                                               

Нови птици

Нови птици или современи птици − поткласа која ги вклучува сите рецентни птици и нивните потомци. Новите птици се карактеризираат со пердуви, клун без заби древните птици поседувале заби, несење на тврдочерупкести јајца, висок степен на метаболиз ...

                                               

Папагаловидни

Папагаловидни - ред на птици од јужните краишта на светот. Постојат околу 360 видови папагали. Меѓу нив спаѓаат: ара-папагалите, какадуата, нимфите, малите долгоопашести папагали. Ги има во голем број во сите тропски и суптропски подрачја на двет ...

                                               

Штрковидни

Традиционално, во редот на штрковидните беа вклучени големите, долгоноги птици со големи клунови: штрковите, чапјите, ибисите и лажичарките и сличните на нив. Познати се од доцниот еоцен. Сега, само штрковите спаѓаат во овој ред на штрковидните.

                                               

Батенова болест

Батеновата болест - фатална болест на нервниот систем која обично започнува во детството. Почетокот на симптомите е обично помеѓу 5 и 10 години. Честопати, тоа е автономно рецесивно. Тоа е најчестата форма на група на нарушувања наречена невронск ...

                                               

Кројцфелд-Јакобова болест

Кројцфелд–Јакобова болест е фатално дегенеративно заболување на мозокот. Раните симптоми вклучуваат проблеми со меморијата, промени во однесувањето, слаба координација, и визуелно нарушување. Подоцна се јавуваат деменција, неволеви движења, слепи ...

                                               

Паркинсонова болест

Паркинсоновата болест е невродегенеративна болест која ги напаѓа моторните функции на заболениот, говорот и други функции. Оваа болест е позната и како ПД. Болеста се јавува како резултат на дегенерација на допаминергичните неврони во базалните г ...

                                               

Несвен ум

Несвесниот ум се состои од процесите кои автоматски се одвиваат во умот и не се достапни за самоиспитување, вклучува и мисловни процеси, спомени, влијание и мотивација. Несвесното содржи мисли, спомени и желби кои се наоѓаат под површината на све ...

                                               

Жолтозелени алги

Жолтозелените алги или ксантофити се важна група на разнокамшични алги. Највеќето живеат во слатка вода, но некои се среќаваат и во морски и почвени живеалишта. Можат да бидат од едноклеточни камшикари до прости колонијални и кончести облици. Нив ...

                                               

Микоспорински аминокиселини

Микоспоринските аминокиселини се мали секундарни метаболити присутни во организми кои живеат во средини со висока инсолација, обично морски средини. Бројот на соединенија во рамките на оваа класа на природни производи сè уште не е точно утврден, ...

                                               

Силикатни алги

Дијатомеите или силикатните алги се голема група на еукариотски алги со космоплитско распространување. Најголем дел од дијатомеите се едноклеточни, но има и такви кои формираат различни типови на колонии. Имињата на групата доаѓаат од морфологија ...

                                               

Боцкоглавци

Боцкоглавците се група која вклучува најчесто мали и облигатно-паразитски црвовидни животни, со околу 1000 видови, што го прави овој тип среден по големина. Ларвите на овие организми паразитираат во хемоцелот на членконогите, додека возрасните жи ...

                                               

Мембрански потенцијал

Клетките во организмот, кои можат да пренесуваат електрохемиски импулси низ својата мембрана се нарекуваат ексцитабилни клетки. Тоа се посебно однесува на нервните и мускулните влакна. Електрохемиските импулси можат да се пренесуваат и низ мембра ...

                                               

Солза

Солза е телесна течност што се јавува како производ на солзните жлезди во окото на луѓето и некои животни. Солзата е бистра, безбојна и солена течност која во тенок слој ги плакне рожницата и конјуктивот на окото и на тој начин ги штити од сушење ...

                                               

Гутација

Гутација е процес кај растенијата преку кој водата се испушта од растението во облик на капки вода. Количеството вода што се одделува со гутација е многу помало во однос на таа со транспирацијата. Гутацијата се одвива само при одредени услови, ко ...

                                               

Транспирација

Транспирација е испарување на водата кај растенијата, најголем дел кај листовите, но исто така и кај стеблото, цветот, коренот. Најпрво растенијата ја примаат водата заедно со минералните соли преку коренот, потоа тие со помош на кореновиот прити ...