Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 554
                                               

Белоопашест орел

Белоопашести орел или морски орел - голема граблива птица од семејството на јастребите. Оваа птица ја имаме и во Македонија.

                                               

Белоопашест свиркач

Белоопашестиот свиркач или сива пескарка - мала крајбрежна птица од семејството на мочварките, родот на пескарките. Се среќава и во Македонија.

                                               

Белоушка

Белоушка или "барска змија" - змија од потсемејството на барските змии во состав на семејството смокови. Овој вид на змија не е отровен. Присутна е во Македонија.

                                               

Билбилче

Овој вид се дели во две големи групи кои содржат по неколку раси. carduelis група carduelis britannica британските острови; carduelis brevirostris Крим, северен Кавказ; carduelis niediecki југозападна Азија, североситочна Африка; carduelis tschus ...

                                               

Бисерка

Бисерка - најпознат член на семејството кокошковидни птици, и единствен член на родот бисерки. Се сретнува во Африка, јужно од Сахара, и по вештачки пат е населена на Западни Инди, Бразил, Австралија и јужна Франција.

                                               

Блатен був

Блатниот був е вид кој припаѓа во "типичните утки", од семејството Strigidae. Утките од родот Asio се познати како "ушести", зашто имаат китки од пердуви кои потсетуваат на ушите од цицачите. Овие "уши", може, а не мора да бидат видливи. Овој вид ...

                                               

Блатен јарец

Блатен јарец или коб - вид антилопа распространета во Потсахарска Африка, од Националниот парк Гашака Гумти, Нигерија и дел од Сенегал во Јужен Судан. Има витка става и силно тело, а по боја е светлоциметна до кафеавоцрна, со бели дамки на лицето ...

                                               

Блатен свиркач

Блатниот свиркач е мала птица, сосема малку помала од обичниот свиркач, но со подолг и поправ клун и покуси нозе. Возрасните птици во сезоната на парење имаат украсен грб со темно сиви пердуви и бели долни делови со црнкасти белези на градите. Им ...

                                               

Блатен трскар

Блатниот трскар е мала врапчевидна птица од семејството на трскарите. Се размножува низ умерена Европа и западна Азија. Таа е птица преселница што зимува претежно во југоисточна Африка. Позната е по широкото присоединување на песните од другите п ...

                                               

Блатна еја

Блатната еја или блатен жабар е голема граблива птица од родот еи во семејството на јастребите која е распространета од умерена и суптропскa западнa Евроазија до Африка. Ја има и во Македонија. Блатната еја има два подвида, преселничкиот тип C. a ...

                                               

Блатна ластовица

Блатната ластовица е крајбрежна птица од семејството блатни ластовици. Необично за блатните птици, таа често лови инсекти во лет, слично на ластовиците со кои нема роднински врски, но имаат надворешна сличност. Секако, таа се храни и на земја. Жи ...

                                               

Блатна стрнарка

Блатната стрнарка е врапчевидна птица овесарка од семејството на стрнарките Emberizidae, група, која современите авторитети ја издвоија од семејството на зебите Fringillidae. Распространета е низ Европа и умерена и северна Азија, вклучувајќи ја и ...

                                               

Блатна тринга

Блатната тринга е мала крајбрежна птица од семејството на мочварките, родот на трингите, која се размножува на отворени тревнати површини, во степите и тајгите од источна Европа до централна Азија. Се среќава и во Македонија.

                                               

Бледоглава розела

Бледоглава розела - широкоопашест папагал од родот розела кој живее во североисточна Австралија. Има средна големина и бледожолта глава, претежно бели образи, црно-златен грб и светлосина здолнина. Постојат два подвида, иако некои стручњаци ги см ...

                                               

Брадест мршојадец

Брадестиот мршојадец, уште познат и како коскобер е граблива птица, единствен член на родот Gypaetus. Живее на високите планини во јужна Европа, Африка, Индија и Тибет. Се среќава и во Македонија. Успешно е повторно населен на Алпите, но сепак е ...

                                               

Бразилска ајкула

Бразилска ајкула. Многу китови и големи риби, вклучувајќи други ајкули страдаат кога се во близина на бразилските ајкули. Оваа мала ајкула во облик на цигара често нарекувана "цигареста ајкула" е паразит што кине парчиња од својот плен. Со помош ...

                                               

Брегова ластовичка

Бреговата ластовичка е птица преселница, од фимилијата ластовици од редот на врапчевидните. Широко е распространета во лето, ја опфаќа цела Европа и средоземноморските држави, дел од серверна Азија и, исто така, Северна Америка. Во зима, таа се с ...

                                               

Брезов свиркач

Брезовиот свиркач е вообичаено и широкораспространето грмушарче што се размножува низ северна и умерена Европа, од Ирска до источен Сибир. Го има и во Македонија. Таа е исклучиво птица преселница чија популација речиси целосно зимува под Сахара, ...

                                               

Буков свиркач

Буковиот свиркач е вообичаена и широко распространета врапчевидна птица која се размножува низ северна и умерена Европа и само во западна Азија до јужниот дел на Урал. Оваа птица е исклучиво преселница и целата популација зимно време престојува в ...

                                               

Ветрушка

Ветрушка - граблива птица која припаѓа на од семејството соколи редот соколовидни. Таа се среќава и во Македонија.

                                               

Викуња

Викуња - еден од двата претставника на фамилијата камили во Јужна Америка што живее во високите предели на Андите. Таа е сродник на ламата и дели заеднички предок со алпаката. Обете се одгледуваат претежно за волната. Викуњата дава само мало коли ...

                                               

Воден кос

Водениот кос, е водна врапчевидна птица која е распространета низ Европа, Среден Исток, Средна Азија и индискиот потконтинент. Видот е поделен на неколку подвидови, врз основа, пред сè на разликите во бојата, особено на украсот на градите. Водени ...

                                               

Волк

Волкот е најголемиот претставник од семејството кучиња, кој живее во дивина, а предок е на домашниот пес. Иако понекогаш во дивината може да се сретне само еден осамен волк, нормалниот социјален живот на волците се одвива во глутница. Глутницата ...

                                               

Врапче камењарче

Врапчето камењарче е мала врапчевидна птица од семејството на врапчињата. Живее низ неплодните карпести ридови од Пиринејски Полуостров, северозападна Африка преку јужна Европа до централна Азија. Го има и во Македонија. Тоа е претежно постојан ж ...

                                               

Гавран

Гавран - голема црна птица од семејството на враните во редот на врапчевидните. Се среќава низ целата северна полутопка и е најшироко распространет од сите врани. Постојат најмалку 8 подвида со мали разлики во изгледот, иако последните истражувањ ...

                                               

Гаќест глувчар

Гаќестиот глувчар е средно голема граблива птица. Се среќава во арктичките и субарктичките региони на Северна Америка и Евроазија за време на сезоната на парење, а мигрира на југ зиме. Ја има и во Македонија. Гнездата типично се сместени на карпи ...

                                               

Глувчето од тревната шума

Глувчето од тревната шума е вид глодар од семејството Cricetidae. Овој вид на глодари го има само во Перу.

                                               

Голем воден бик

Големиот воден бик е распростанет во Азија и Европа крај водните површини со трска и рогозина. Бројот им се намалува иако не е загрозен вид. Во Европа има 20-44 000 мажјаци. Најмногу се застапени во западна и јужна Европа. Мигрира на југ од места ...

                                               

Голем корморан

Големиот корморан - мошне застапен член на семејството корморани. Живее ширум Стариот Свет и атлантскиот брег на Северна Америка. Во Македонија е познат под народното име гаро.

                                               

Голем северен нуркач

Голем северен нуркач е вид птица од семејството патки. Ја има во Македонија. Една од најценетите птици-работнички во риболовот со птици на Дојранското Езеро

                                               

Голем тетреб

Најчесто се среќаваат во Средна Азија, и во северните делови на Европа, особено во пошумените региони на Норвешка, Шведска, Финска, Русија и Романија.

                                               

Голем ушест був

Оваа птица е најголем вид меѓу утките, а воедно и најголема утка во Европа и западниот Палеарктик. Должината на телото се движи од 59 до 73 см, распонот на крилјата 160-190 см и масата 2-4 кг. Toj e нешто помал од златниот орел, но е поголем од с ...

                                               

Голем шарен клукајдрвец

Големиот шарен клукајдрвец, спаѓа во редот на клукајдрвците, семејството. Го среќаваме во Европа и северна Азија, и најчесто живее секаде освен во најладнте делови. Не се смета за загрозен вид од страна на IUCN, бидејќи е широко распростанет и пр ...

                                               

Голема бела чапја

Големата бела чапја позната и како голема чапја, обична чапја, е голема, широко распространета чапја. Ја среќаваме во тропските и потоплите региони во светот, a во јужна Европа присуството е локализирано.

                                               

Голема ласица

Неговото снежнобело крзно со векови ги украсувало кралските наметки и денес сè уште се користи во индустријата за крзно. Големите ласици живеат во Северна Америка и северна Евроазија. Најчести се на местата покриени со грмушки, шумски и полушумск ...

                                               

Голема мочуришна антилопа

Голема мочуришна антилопа е голема антилопа широко распространета во субсахарска Африка. Голема мучурушна антилопа е една од најтешките антилопи влакното и е остро, масно и долго, а може да има разни бои, итоа од сива со црвенокафеава, при што со ...

                                               

Голема пиштарка

Големата пиштарка е птица од семејството пиштарки. Надворешно е многу слична на селската или градската ластовичка, но всушност е сосема неповрзана со овие врапчевидни видови, зашто пиштарките се во редот на Apodiformes. Сличноста се должи на блис ...

                                               

Голема сипка

Големата сипка е врапчевидна птица од семејството на сипките Paridae. Таа е широко распространета низ Европа, Среден Исток, централна и северна Азија во секакви шумички. Генерално е постојан жител, освен во многу студените зими кога мигрира во по ...

                                               

Голема стрнарка

Големата стрнарка е врапчевидна птица овесарка од семејството на стрнарките Emberizidae, група, која современите авторитети ја издвоија од семејството на зебите Fringillidae. Обично е сместена во родот Emberiza, но некои таксономисти ја сместуваа ...

                                               

Голема црноглава сипка

Распространета е во југоисточна Европа, вклучувајќи ја и Македонија, и југозападна Азија. Таа е постојан жител резидентна, односно не е птица преселница.

                                               

Големо гушанче

Големото гушанче или маслинар е мала врапчевидна птица од семејството на трскарите, од родот на дрвните трскари. Се размножува низ југоисточна Европа и Близок Исток. Ја има и во Македонија. Птица преселница е, што зимува во источна и јужна Африка ...

                                               

Градинарска стрнарка

Градинарската стрнарка или градинарската овесарка е врапчевидна птица овесарка од семејството на стрнарките Emberizidae, група, која современите авторитети ја издвоија од семејството на зебите Fringillidae. Распространета е речиси низ цела Европа ...

                                               

Градинско грмушарче

Градинското грмушарче е вообичаена и широко распространета врапчевидна птица низ речиси цела Европа и западна Азија. Ја има и во Македонија. Таа е обична, со долги крилја и долга опашка, кафеава одозгора, бела одоздола, без особени карактеристики ...

                                               

Градска ластовичка

Градската ластовичка, е птица преселница, која се размножува во Европа, северна Африка и умерените делови на Азија; а зимува во Сахара, Африка и тропските делови на Азија. Mоже да се најде и во природата и блиску до населените места. Ја има и во ...

                                               

Градско врапче

Градското врапче, домашното врапче или само врапче е птица од семејството врапчиња која е распространета низ речиси целиот свет. Потеклото и природното живеалиште се Европа, Медитеранот и голем дел од Азија, но таа е населена во дел од Австралија ...

                                               

Грбава јадичарка

Грбава јадичарка, напати наречена "обичен морски ѓавол" - длабоководна јадичарка од семејството на црнојадичарковидни, која живее тропските до умерени делови на сите океани, на длабочина до 2.000 м. Мажјаците имаат должина до 3 см, а женките се м ...

                                               

Гренландска фока

Гренландска фока Еден од најраспространетите видови фоки во крајните северни области се раѓа со бело крзно кое на младенчињата им служи за камуфлирање во мразот. Возрасните фоки имаат сребресто-сива боја и се прошарани со темни дамки што со текот ...

                                               

Гривест павијан

Гривест павијан или гривест бабун - вид бабун од семејството на старосветските мајмуни. Може да се најде најсеверно од сите бабуни. Домородец е на Африканскиот Рог и југозападниот крај на арапскиот полуостров. Овие области обезбедуваат живеалишта ...

                                               

Грлица

Грлицата е распоространета низ јужниот палеарктик, вклучувајќи ја и Турција и Северна Африка, а поретка е во Скандинавија и Русија. Таа е птица преселница која зимува во Јужна Африка. Грлицата ја има во: Авганистан, Албанија; Алжир; Андора; Австр ...

                                               

Гугутка

Гугутка е птица од фамилијата на гулаби. Во многу јазици има народно име "турски гулаб" бидејќи на почетокот на XX век од Турција почнала да се населува во Европа.