Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 558
                                               

Обичен шакал

Обичен шакал, наречен и златен шакал - мал шакал кој живее на територијата на Република Македонија, а е со потекло од северна и централна Африка и јужна Азија. Живее од 7 до 9 години во дивина, но може да живее до 16 во заробеништво.

                                               

Обична белочелна гуска

Обичната белочелна гуска е тесно поврзано со малата белочелна гуска. Во Европа е попозната како Белочелна гуска, а во Северна Америка како Голема белочелна гуска и ова име е усвоено на меѓународно ниво. Именувана е по белите пердуви кои ги има ок ...

                                               

Обична зеленушка

Обичната зеленушка или само зеленушка е мала врапчевидна птица од семејството на ѕвингалките. Родот Carduelis би можел да се подели, и во тој случај зеленушките би влегле повторно во својот стар род Chloris. Птицата е распространета низ Европа, с ...

                                               

Обична ѕвингалка

Обична ѕвингалка или снегар - честа и широкораспространета мала врапчевидна птица од семејството на ѕвингалките. Распространета е низ цела Европа, вклучувајќи ја и Македонија, низ Азија до Сибир и во северна Африка.

                                               

Обична штипалка

Обичната штипалка или Cobitis taenia е честа слатководна риба во Европа и Азија. Таа е типски вид на родот Cobitis и фамилијата Cobitidae. Поседува издолжено, странично сплескано тело покриено со ситни крлушки. Има релативно висока глава во однос ...

                                               

Обично гну

Обично гну или сино гну - вид голема антилопа од родот гну во семејството на шуплорогите, во блиско сродство со белоопашестото гну. Има пет подвида. Животното има широки рамена, силна мускулатура и крупна муцка, а предницата му е покрупна од задн ...

                                               

Обично грмушарче

Обичното грмушарче е вообичаена, широко распространета мала врапчевидна птица која се размножува низ Европа и умерена западна Азија. Таа е птица преселница, што зимува во тропска Африка, Арабија и Пакистан. Оваа птица гнезди во Македонија.

                                               

Обично жолтарче

Обичното жолтарче е најмал член на европската семејство ѕвингалки. Се размножува низ јужна и централна Европа и северна Африка. Ја има и во Македонија. Јужните и птиците од крајбрежјето на Атлантикот се постојани жители, но оние од посеверните кр ...

                                               

Обично ливадарче

Обичното ливадарче е мала врапчевидна птица преселница која се размножува во Европа и западна Азија а зимува во Африка. Како што кажува името, оваа птица е обична, вообичаена и честа во Македонија. Неговото научно име значи "мал каменест жител", ...

                                               

Обично попче

Обично попче - мала врапчевидна птица која живее во умерените делови на Европа и Азија. Таа е најраспространетата птица од семејството на попчињата, која се состои претежно од планински видови. Птиците кои живеат во посеверните делови на опсегот ...

                                               

Орел-змијар

Орелот=змијар, познат и како краткопрст орел е средно голема птица грабливка од семејството соколовидни која вклучува многу други денски грабливки како соколите, орлите, јастребите и мршојадците. Оваа птица се среќава и во Македонија.

                                               

Орел-рибар

Орел-рибар е птица од редот на соколовидните, сместена во своја семејство орли-рибари и свој род орел-рибар. Ја има во Македонија.

                                               

Орикс антилопа

Орикс антилопа е голема антилопа со различна боја, а живее во суви тревни полиња, грмушки и во вистинските пустини во Африка. Таа е прилагодена за заштеда на вода: не дише и не се поти додека температурата на телото не надмине 45 °C; бубрезите пр ...

                                               

Остроклун кит

Остроклуниот кит е најмалиот вид браздести китови, односно китови што имаат растеглив, набран хранопровод. Ова е исто така најмногубројниот вид, со вкупен број од дури еден милион единки. Како својот многу поголем сродник, синиот кит, и овој вид ...

                                               

Охридска мрена

Охридска мрена или Црна мрена е вид риба од семејството крапови. Пронајдена е од Дрим до реката Војуша. Таа е ендемска слатководна риба што живее во Охридско Езеро.

                                               

Охридска плашица

Охридската плашица, од другите видови риби од родот Alburnus кои живеат во јадранскиот слив,се разликува по следниве карактеристики: аналниот отвор се наоѓа под или веднаш зад основата на последните разгранетите грбни зраци; 47-53 + 2 лушпи на ст ...

                                               

Охридска штипалка

Охридската штипалка е вид на риба зракоперка. Рибата ја само во Македонија, Албанија и Црна Гора. За оваа риба долго време се верувало дека е дел од широко распространетата обична штипалка. Кладистичката анализа на податоците за редоследот на ДНК ...

                                               

Охридски грунец

Охридски грунец е вид на роуч, мала слатководна риба од семејството Циприниди. Тој е ендемичен на две големи езера на Балканот: Охридското Езеро во Албанија и Северна Македонија и Скадарско Езеро во Албанија и Црна Гора. Не е поголем од 13 см. во ...

                                               

Охридски клен

Охридскиот клен се разликува од другите видови во родот Squalius по: усен терминал должина на главата 25-28% SL, поголема од длабочината на телото 40-45 + 2-3 размер на странична линија 8.5 разгранети дорзални зраци заден и карличен хијалин до цр ...

                                               

Очилен кајман

Очилниот кајман познат и под името обичен кајман е крокодиловиден влекач кој го среќаваме во поголемиот дел на Централна и Јужна Америка. Овој вид живее во мочуришта и речни системи, но подеднакво поднесува и солена и слатка вода. Поради оваа кар ...

                                               

Патас

Патас или гусарски мајмун - наземен мајмун од полусувите предели на Западна и дел од Источна Африка. Ова е единствениот вид од родот патаси. Последните филогенетски наоди покажуваат најблиско сродство со зелениот мајмун или "вервет", што укажува ...

                                               

Патка берија

Патка берија или крѓа - честа и широкораспространета патка која се размножува во деловите со умерена клима на Европа и Азија и прелетува на југ во зима. Името го добила по синозелената нијанса берија. Станува збор за високодруштвен вид на патка к ...

                                               

Патка крецка

Изразен полов диморфизам; Тежи меѓу 350 и 500 g; Брзо лета, лесно слетува на водата и речиси бесшумно полетува остро и вертикално; Мажјакот се огласува со карактеристичен звук, како од дрвена нишалка: "крр, крр" ; Распон на крилја околу 63 cm;

                                               

Патка лажичарка

Патката лажичарка е честа и широко распространета патка. Се размножува во северните области на Европа и Азија и низ поголем дел од Северна Америка, презимува во јужна Европа, Африка, индискиот потконтинент, југоисточна Азија и централна и северна ...

                                               

Патка ластовичарка

Патката ластовичарка е широко распространета патка која се размножува во северните подрачја на Европа, Азија и Северна Америка. Станува збор за птица преселница која презимува на југ, сè до екваторот. Необично за вид со вакво распространување, та ...

                                               

Патка превез

Патка превез е голема нуркачка патка. Нејзините живеалишта се мочуриштата и езерата во jужниот дел на Европа и Средна Азија, а зимата ја преседуваат во Индискиот Потконтинент и Африка. Тие се донекаде и преселници, а северните птици презимуваат с ...

                                               

Патка свиркач

Патка свиркач спаѓа во семејството патки, редот на гусковидните. Таа е честа и распространeта птица и ја има и во Македонија. Овој вид бил за првпат опишан од страна на Карл Лине во неговиот систем за класификација на видовите.

                                               

Пердувеста кукумјавка

Пердувестата кукумјавка е мала утка. Таа спаѓа во "типичните утки" на семејството Strigidae, која ги содржи повеќето видови утки. Се среќава и во Македонија.

                                               

Пиор

Евроазискиот пиор, мино, или обичен пиор е мал вид слатководни риби од семејството крапови- Ципириниди. Тоа е вид од родот Фоксинус. Тој е сеприсутен низ поголем дел од Евроазија, од Велика Британија и Шпанија до источен Сибир, претежно на ладно ...

                                               

Писа

Писа или Scardinius erythropthalmus е бентосно-пелашка слатководна риба која е нашироко распространета во Европа и средна Азија, околу басените на Северното, Балтичкото, Црното, Каспиското и Аралското Море. Таа е вештачки наметната во водите на И ...

                                               

Планинска гуштерица

Планинска гуштерица - вид гуштер од семејството вистински гуштери, чиј ареал се протега низ речиси целата Европа и источно до Монголија. Не живее на Пиринијскиот Полуостров и европскиот дел на Турција. Распределбата ѝ е релативно раштркана. Има с ...

                                               

Планинска ѕвингалка

Планинската ѕвингалка е мала врапчевидна птица од семејството на ѕвингалките. Оваа птица е широко распространета низ шумите на северна Европа и Азија. Таа е птица преселница која зимува во јужна Европа, северна Африка, северна Индија, северен Пак ...

                                               

Планинска карполазачка

Планинската карполазачка е мала врапчевидна птица распространета низ високите планини на Евроазија. Се среќава и во Македонија. Таа е единствен член на родот Tichodroma.

                                               

Планинска сипка

Планинската сипка е врапчевидна птица од семејството на сипките Paridae. Таа е широко распространет и вообичаен постојан жител на умерена и субарктичка Европа и северна Азија. Поголем љубител е на иглолисните шуми од блиската мала црноглава сипка ...

                                               

Планинска стрнарка

Планинската стрнарка е врапчевидна птица овесарка од семејството на стрнарките Emberizidae, група, која современите авторитети ја издвоија од семејството на зебите Fringillidae. Се размножува низ јужна Европа до централна Азија и Хималаите, на ју ...

                                               

Планинска тресиопашка

Планинската тресиопашка е мала птица од семејството на тресиопашките. Видот е сличен на жолтата тресиопашка, но жолтото на долните делови е ограничено само на грлото и задникот. Во сезоната на размножување, мажјаците имаат црно грло. Видот е широ ...

                                               

Планинска улулајка

Планинската улулајка, е набиена, средно голема утка која е честа низ шумите на цела Евроазија. Долните делови ѝ се светли прошарани со темни линии, а горните делови ѝ се кафеави или сиви. Неколку од единасетте подвида ги имаат двете варијанти. Гн ...

                                               

Планински був

Планинскиот був или ушестата улајка, е вид утка која се размножува во Европа, Азија и Северна Америка. Овој вид е дел од поголемата група позната како "типични утки", од семејството Strigidae, во која се сместени повеќето од утките. Другата група ...

                                               

Планински гулаб

Родот Columba е најголем во семејството на гулабите и има најширока распространетост. Овие птици се типично светло сиви или кафеави, често со бели ознаки на главата или вратот или сјајни зелени или виолетови дамки на вратот и градите. Пердувите н ...

                                               

Планински орел

Планинскиот орел е голема граблива птица. Припаѓа на семејството јастреби. Ја има во северна Европа, Африка на север и на југ од Сахара и преку Индија до Индонезија. Планинскиот орел го има и во Македонија.

                                               

Планински свиркач

Планинскиот свиркач е мало грмушарче кое порано беше сметано за подвид на сега западниот вид. Односно, со современиот начин на таксономско определување, видот е поделен на два вида: западен Phylloscopus bonelli, кој се размножува низ југозападна ...

                                               

Планински смок

Планински смок - неотровна змија од семејството на смоковите која живее во Македонија, во северна и средна Европа и на исток до северен Иран. Постојат три подвида.

                                               

Планински сокол

Планинскиот сокол е голема птица на преријата, која се гнезди во Африка, југоисточна Европа и малку во Азија. Во опасност е од изумирање, но бројот им се зголемува по сезоната на парење. Го има во Македонија.

                                               

Планинско ливадарче

Планинското ливадарче е мала врапчевидна птица, која долго време беше сместена во семејството на дроздовите, но генетските докази ја сместија со своите роднини во фамилјата на муварчињата. Оваа птица ја има во Македонија.

                                               

Платиче

Платиче е умерена слатководна риба која припаѓа на потсемејството Acheilognathinae од семејството крапови. Потекнува од Европа, почнувајќи од сливот на реката Рона во Франција до реката Нева во Русија. Првично беше опишана како Ципринус амарус од ...

                                               

Плашица

Плашица - вид на речна риба од семејството на краповите. Охридската плашица е ендемичен вид за Охрид - Дрим - Скадар екосистемот.

                                               

Поларна лисица

Ги населува Норвешка, Исланд, Гренланд и околните острови, сè до Шведска. На крзното има две бои; кафена во текот на летото и снежно-бела во зимата, додека, пак, во текот на годината е со синкава боја. Таа е типично поларно животно. Активна е пре ...

                                               

Полска врана

Полската врана е член на семејството врани, од редот на врапчевидните птици. Распространета е низ цела Европа, освен низ северниот дел на Скандинавија, низ централна Азија до Јапонија. Ја има и во Македонија. Населена е во Нов Зеланд со стотици п ...

                                               

Полска гуска

Полската гуска живее во северна Европа и Азија. Има две варијанти од оваа гуска, едната живее во тајга, другата во тундра. Американскте орнитолози овие две ги сметаат за посебни видови, додека пак британските сметат дека станува збор за еден вид. ...

                                               

Полска еја

Полска еја - граблива птица од потсемејството на еите од родот на јастребите. Се размножува низ северните делови на северната полутопка, односно во Северна Америка, Канада и северна Евроазија. Ја има и во Македонија. Овој вид е политипичен, со дв ...