Топ-100
Back

ⓘ Карактеристична функција. Нека X {\displaystyle X} е случајна променлива со функција на густина на веројатност f x {\displaystyle fx}. Тогаш карактеристична фун ..
Карактеристична функција
                                     

ⓘ Карактеристична функција

Нека X {\displaystyle X} е случајна променлива со функција на густина на веројатност f x {\displaystyle fx}. Тогаш карактеристична функција Φ ω {\displaystyle \Phi \omega} на случајната променлива X {\displaystyle X} е по дефиниција дадена со:

Φ ω = E { e j ω X } = ∫ − ∞ ∞ f x e j ω x d x. {\displaystyle \Phi \omega=E\{e^{j\omega X}\}=\int _{-\infty }^{\infty }fxe^{j\omega x}\,dx.}

                                     

1. Својства

Се забележува дека Φ ω {\displaystyle \Phi \omega} е Фуриевата трансформација на функцијата f x {\displaystyle fx}, така што својствата кои важат за Фуриевата трансформација ќе важат и за оваа функција.

Може да се забележи дека карактеристичната функција има максимум за x = 0 {\displaystyle x=0}, бидејќи со оглед на ненегативноста на функцијата на густина на веројатност, f x ≥ 0 {\displaystyle fx\geq 0}, важи:

| Φ X ω | ≤ Φ X 0 = 1. {\displaystyle |{\Phi }_{X}\omega|\leq {\Phi }_{X}0=1.}

Ако j ω {\displaystyle j\omega } во дефиницијата се замени со s {\displaystyle s}, се добива функцијата на генерирање на моменти Φ X s {\displaystyle {\Phi }_{X}s} на случајната променлива X {\displaystyle X}.

                                     

2. Поврзано

 • Функција на генерирање на моменти
 • Моменти
 • Кумуланти
 • Втора функција на генерирање на моменти
 • Фуриева трансформација
 • Втора карактеристична функција
 • Случајна променлива
 • Функција на густина на веројатност
 • Теорема на моменти
                                     
 • спиралата, при што се образува една топчеста формација. Оваа структура е карактеристична за глобуларните белковини, каков што е миоглобинот Кватерната четвртична
 • Чардак - просторија карактеристична за традиционалната македонска куќа која претставува повеќенаменски полуотворен простор кој ги соединува останатите
 • Гулабицата е сопственост на Народниот музеј во Охрид. Изработката е карактеристична за работилниците на емајл во Лимож, Франција, за чија продукција се
 • Везот на женската носија од Кумановско, по својот ликовен третман и карактеристична чисто геометриска орнаментика, создадена од аглести форми со испрекршени
 • позната како Планкова константа. Фотоните од светлосниот зрак имаат карактеристична енергија пропорционална со фреквенцијата на светлината. Ако некој електрон
 • Исто така, постоењето на секвенциски мотив не мора да подразбира карактеристична структура. Во повеќето ДНК мотиви, на пример, се претпоставува дека
 • крвта хипогликемија намалена телесна температура хипотермија и карактеристична обоеност на видливите делови од кожата. Кожата има боја на бронза
 • Јужна Африка и Палестина и против трката во вооружување која била карактеристична за Студената војна. Линд служела во Риксдаг од 1982 до 1985 година
 • надворешната средина и се ослободува материјата. Егзоцитозата е особено карактеристична за поголемиот број жлездени клетки со што се овозможува излачување
 • големината на силата, забрзувањето на телото и неговата инертност карактеристична маса Математички, Вториот Њутнов закон најчесто се запишува на следниот
 • дел од спектарот, и тоа предизвикува хромосфера да ја има својата карактеристична црвеникава боја. Со анализа на спектарот на хромосфера, откриено е
 • нема ранг - лат. Embryophyta се тип на зелени растенија за кои е карактеристична диференцијација на ткивата, што ги разликува од нижите растенија

Users also searched:

именки, придавки, заменки,

...
...
...