Топ-100
Back

ⓘ Урбанизам ..
                                               

Урбанизам

Урбанизам - дисциплина која се занимава со решавање на задачите од областа на планирањето и уредувањето на населените места. Етимолошкиот корен на зборот урбанизам доаѓа од латинскиот збор urbs. Главни задачи на урбанизмот се создавање и одржување на ред и структура во населените места, како и обезбедување на систематски и координиран развој. Задачите на урбанизмот опфаќаат сложен комплекс од социјални, економски, инженерски, архитектонски, правни и проблеми поврзани со животната средина. Урбанизмот во една држава е детерминиран од општественото уредување, степенот на развој на производств ...

                                               

Генерален регулациски план на Скопје (1914)

Конкурсниот труд на српскиот архитект Димитрија Т. Леко за генерален регулационен план е првиот познат плански документ за Скопје. Поради отпочнување на првата светска војна и смртта на авторот тој не ја доживува својата реализација покрај своите квалитети. Од истиот денес е достапен само еден графички прилог со траси на предвидените трамвајски линии и повеќе посредни извори како натписи во книги и коментари и описи во наредните урбанистички планови. Покрај тоа што не е реализиран, истиот има извршено огромно влијание во просторниот развој на градот, како и урбанистички скици според кои се ...

                                               

Генерален урбанистички план

Бројченот дел на ГУП-от содржи: густината и површината на планираната изградба, бројчени податоци за површините на градежното земјиште, податоци за инфраструктурните водови и градби и други податоци за планските решенија. наменска употреба на земјиштето во рамките на регулациона линија, Податоците за постојната состојба, можностите за просторен развој и програмските проекции за просторниот развој претставуваат документациона основа на генералниот урбанистички план, која е прилог на планот. Генералните урбанистички планови во чиј плански опфат постојат споменици, споменички целини, културни ...

                                               

Детален урбанистички план

Детален урбанистички план се донесува за плански опфат, за кој е донесен генерален урбанистички план. Деталниот урбанистички план, мора да биде усогласен со генералниот урбанистички план.

                                               

Ексурбанизација

Ексурбанизација е современ урбан феномен кој се манифестира преку интензивно ширење на градските подрачја надвор од границите на урбаната средина, притоа создавајќи предградија кои се карактеризираат со слаба густина на население која опшфаќа огромни пространства. Овие педградија кои се резултат од процесот на ексурбанизација се многу зависни од автомобилски транспорт, и се неодржливи економски, социјален како и од аспект на заштита на човековата околина. Тие конзумираат огромни пространства со зелена и обработлива земја и бараат огромни суми за одржување на раширената инфраструктура и обе ...

                                               

Неформално домување

Неформалното домување или неформалното населување може да вклучува каква било форма на домување, засолниште или населба што е нелегално, не е под контрола или регулатива на владата или не е обезбедена од страна на државата. Како таква, неформалната индустрија за домување е дел од неформалниот сектор. Да се има статус на неформално домување треба да постои во "состојба на дерегулација, состојба каде што сопственоста, употребата и намената на земјиштето не можат да бидат поправени и мапирани според кој било пропишан пакет прописи или закон". И покрај тоа што не постои глобален унифициран зак ...

                                     

ⓘ Урбанизам

  • Урбанизам - дисциплина која се занимава со решавање на задачите од областа на планирањето и уредувањето на населените места. Етимолошкиот корен на зборот
  • Нов Урбанизам е движење од областа на урбаниот дизајн чија централна тема е создавање на населби соседства кои се компактни, во кои има мешовито користење
  • функцијата Министер за урбанизам градежништво, транспорт и екологија на Република Македонија. Во 2000 година, Министетвото за урбанизам градежништво и транспорт
  • Јорго Шундовски Битола, 1955 архитект и политичар, министер за урбанизам градежништво и заштита на животната средина во владата на Македонија од
  • Македонија, институција која била основана во 1991 година како Министерство за урбанизам градежништво и транспорт. Во 2000 година името на министерството било
  • работи: Љубомир Фрчкоски Финансии: Јане Миљовски Економија: Ристо Иванов Урбанизам градежништво и заштита на животната средина: Јорго Шундовски Развој:
  • Џевдет Хајредини ПДП Економија: Петруш Стефанов Развој: Софија Тодорова Урбанизам градежништво, сообраќај и екологија: Антони Пешев Земјоделство, шумарство
  • места со свои називи, во зависност од големината и улогата на местото. Урбанизам Село средина Населени места во Република Македонија Истражна група за
  • работа во Заводот за урбанизам и архитектура при Народниот одбор на охридската околија во Охрид, а потоа во Заводот за урбанизам и архитектура при Народниот
                                               

Архитектонско-урбанистички проект

Архитектонско-урбанистички проект е проект за архитектонско-урбанистичка разработка на градежна парцела во која со урбанистички план е утврдена апроксимативна површина за градење наменета за комплексна градба, или комплекс на градби.

                                               

Градежна парцела

Градежна парцела е градежно земјиште планирано за градење градба, а го опфаќа земјиштето под градбата и земјиштето за редовна употреба на градбата, чиишто граници се утврдени со урбанистички план.

                                               

Извод од Просторен план на Република Македонија

Извод од Просторниот план на Република Македонија е копија од графичкиот дел на Просторниот план на Република Македонија, кој се однесува на дел од територијата на Република Македонија и препис на поблиските услови за планирање на просторот заради изработка на урбанистички планови и урбанистички проекти.

                                               

Извод од урбанистички план

Извод од урбанистички план е копија од графичкиот дел на планот и препис на одредбите за реализација на истиот, кој може да се однесува на една или повеќе градежни парцели, или на целиот план во зависност од потребите.

Инфраструктура
                                               

Инфраструктура

Инфраструктура е дел од градбата или посебна градба која овозможува некоја услуга. Инфраструктура се постојните и планираните подземни и надземни инсталации и градби од областа на: сообраќајот, електричните инсталации, гасоводи, нафтоводи, водовод и канализација, топлификација, телекомуникации и други инсталации.

                                               

Регулациона линија

Регулациона линија е граница меѓу градежно земјиште за општа употреба и градежно земјиште парцелирано на градежни парцели наменети за поединечна градба.

                                               

Решение за локациски услови

Решение за локациски услови е управен акт со кој се уредуваат условите под кои може да се гради градба на една градежна парцела. Како на пример, дозволена висина, и др.

                                               

Урбанистички план вон населено место

Урбанистички план вон населено место се донесува по потреба за плански опфат, за подрачја на општините кои не се опфатени со генералните урбанистички планови и со урбанистичките планови за село. Со овој план се уредува намената и начинот на користење на просторот, како и условите за градење на комплекси и градби вон од градовите и другите населени места.

                                               

Урбанистички проект

Урбанистички проект е проект за урбанистичка разработка на простор за градби до ниво на идеен проект, кои се вон планските опфати на урбанистичките планови, а се во согласност со Просторниот план на Република Македонија.

                                               

Уредување на просторот

Уредување на просторот е процесот на обезбедување на услови за хумано живеење и работа на граѓаните со решавање на имотно-правните односи во врска со градежното земјиште, спроведување на планската документација, определување на услови за градба и изградбата на градбите, уредување на градежното земјиште, како и надзор над спроведувањето на планската и проектна документација.

Users also searched:

...
...
...