Топ-100
Back

ⓘ Здравствена заштита ..
                                               

Здравствена заштита

Здравствена заштита - дијагнозата, лекувањето и спречувањето на болест, повреда или други физички или умствени нарушувања кај луѓето. Таа е давана од луѓе кои практикуваат медицина, стоматологија, фармација и други. Здравствената заштита претставува работата која се прави во вршењето на примарна заштита, секундарна заштита и терциерна заштита, како и работата во јавното здравство. Според Законот за здравствена заштита на Република Македонија, здравствената заштита опфаќа систем на општествени и поединечни мерки, активности и постапки за зачувување и унапредување на здравјето, спречување, р ...

                                               

Здравствена писменост

Здравствена писменост е можност за добивање, читање, разбирање и користење на здравствени информации со цел да се донесат соодветни здравствени одлуки и да се следат упатствата за лекување. Постојат повеќе дефиниции за здравствена писменост, делумно, затоа што здравствената писменост вклучува и контекст во кои се поставуваат барања за здравствена писменост и вештини што луѓето донесе до таа ситуација. Бидејќи здравствената писменост е примарен фактор што придонесува за здравствените разлики, тоа е постојана и зголемена грижа за здравствените работници. Националната проценка на писменоста н ...

                                               

Медицинска нега

Здравстевните работници имаат посебна одговорност во општеството која произлегува од вршењето на својата дејност – човекот. Затоа нивното севкупно однесување е посебно важно во вршењто на работата и работните задачи, и се темели врз високата стручност, етика и хуманост. Се смета дека негата на болните е стара колку и човештвото. Постоењето на човештвото секогаш се поврзува со страдање, борба за опстанок, потреба за дружење и меѓусебно помогање. Постојат историски и археолошки податоци за високиот степен на развиток на медицината во старите цивилизации, како што се: кинеската, вавилонската, ...

                                     

ⓘ Здравствена заштита

 • Здравствена заштита - дијагнозата, лекувањето и спречувањето на болест, повреда или други физички или умствени нарушувања кај луѓето. Таа е давана од
 • хигиенски завод - Скопје, а од 1962 е преименуван во Републички завод за здравствена заштита Во 2010 е преименуван во Институт за јавно здравје на Република
 • Германија има универзална мулти - обврзник здравствена заштита платени од страна на комбинација од задолжителното здравствено осигурување Gesetzliche Krankenversicherung
 • Обезбедувањето на здравствена заштита е класифицирано на: примарна, секундарна и терцијална здравствена заштита Услугите за примарната здравствена заштита ја овозможуваат
 • поставување во кои се поставуваат барања за здравствена писменост на пр., здравствена заштита медиуми, интернет или фитнес - центар и вештини што луѓето донесе
 • примарната здравствена заштита - матични лекари педијатри, и специјализација по клиничка педијатрија - специјалистите работат во секундарната здравствена заштита
 • за секундарна и терциерна здравствена заштита Сектор за примарна здравствена заштита Сектор за превентивна здравствена заштита Сектор за здравствено осигурување
 • здравствена заштита на населението на Општина Неготино Општина Демир Капија и пошироко. Денеска како интегрирана Јавна здравствена установа, Здравствен
 • До 2009 година институцијата го носеше името Републички завод за здравствена заштита Со здравствените реформи и развојот на научната дејност институцијата
 • пробната работа се оспособуваат за работа во поглед на примарна здравствена заштита односно за подрачјето на општа медицина. Нивната работа вклучува
 • епидемиолошката заштита ДСЗИ, исто така, врши надзор над: остварувањето на правата од здравствената заштита вршењето на здравствена дејност евиденцијата

Users also searched:

...
...
...