Топ-100
Back

ⓘ Геометриска средина. Геометриската средина претставува облик на средна вредност со која се изедначуваат релативните или пропорционалните разлики во вредностите ..
Геометриска средина
                                     

ⓘ Геометриска средина

Геометриската средина претставува облик на средна вредност со која се изедначуваат релативните или пропорционалните разлики во вредностите на белегот. Геометриската средина е корисна во пресметување на просек од проценти, индекси или стапки на растеж. Геометриската низа е таква низа каде што секој член после првиот е добиен со мултиплицирање на претходниот член со некоја константа q.

q=a 2 /a 1 =a 3 /a 2 =⋯=a n /a n-1

Каде што:

 • a 3 - трет член
 • a n - последен n член
 • a 2 - втор член
 • a 1 - прв член
 • a n-1 - член пред последниот n –ти член
 • q - константа

Односно:

a 1,a 1 q,a 1 q^ 2.a 1 q n-1,a 1 q n

За да се најде n –ти член од низата се користи формулата:

a n = aq n-1

Геометриската средина е често користена кога се врши споредување на различни членови односно да се најде една средина помеѓу членовите - кога секој член има повеќе својства кои имаат различни бројчени движења. При нејзино пресметување може да се добијат само позитивни броеви. Геометриската средина е секогаш помала или еднаква со аритметичка средина но никогаш не е поголема од неа. Таа се употребува за: растот на човечката популација, заинтересираноста за финансиски инвестиции и сл. Геометриската средина што се пресметува од негрупирани податоци се нарекува проста геометриска средина. Се пресметува според формулата:

Mg= N √x 1 ∙x 2 ∙…∙x n

Каде што:

 • N -Број на податоци
 • x 1 -Првиот податок
 • x n -Последниот податок
 • Mg -Геометриска средина

Со логаритмирање на формулата се добива:

logMg=1/N logx 1 +logx 2 +⋯+logx N=∑ logx i/N

Со антилогаритмирање:

Mg=anti loglog Mg

Пример 1: Да се одреди просечниот пораст на продадени автомобили во Македонија со податоците од следнава табела:

logMg=∑ logx i/N= 7.583/3= 2.528,

Mg= anti loglogMg= 337.29

Објаснување: Просечниот број на продадени автомобили е 337.29.

Доколку сакаме да пресметаме просечен растеж тогаш користиме Верижни индекси или Среден годишен релативен растеж.

Геометриската средина пресметана од групирани податоци се нарекува геометриска пондерирана средина. Се пресметува со формулата:

Mg= N √x f 1 ∙x f 2 ∙… ∙x f n)

Каде што:

 • x n - Последниот податок
 • f 1.2.3…n - Број на фреквенции
 • x 1 - Првиот податок
 • N - Број на податоци
 • Mg - Геометриска средина

Со логаритмирање се добива:

logMg=∑ k i=1 f i ∙logx i)/N

Со антилогаритмирање:

Mg= anti loglogMg

Пример 2: Определи ја просечната плата на работниците во 2012 година. Податоците се дадени со следнава табела:

logMg=∑ k i=1 f i ∙logx i)/N= 264.472/3= 88.157

Mg= anti loglogMg= anti log88.157= 1.435

                                     
 • или ѕид, која го спречува телото од паѓање. Тука нормална доаѓа од геометриска терминологија. Пример, ако човек стои мирно на некоја подлога, тогаш
 • се движат низ плазмата се завиени подалеку од нормалата Погледајте геометриска оптика овозможувајќи има на радиобрановите да се одбијат назад кон површината
 • Применетата оптика користи упростени модели. Најчесто употребуван метод е т.н. геометриска оптика, кој светлината ја разгледува како збир од зраци кои се движат
 • бесмислено колење. Првата светска војна го сплоти острото механички геометриска рационалност на технологијата со кошмарната ирационалност на мит. Така
 • обложува виртуелните објекти на животната средина во реалниот свет со просторна регистрација што овозможува геометриска упорност во однос на сместување и ориентација
 • почетокот од 21 век, се црно - бело сликање, сликање со остри рабови, геометриска апстракција, апроприација, хиперреализам, фотореализам, експресионизам
 • биде претставен во некој простор на Хилберт и анализиран во едноставна геометриска смисла. Уште една причина за успехот на теоријата за просторот на Хилберт
 • може да се пресметаат користејќи степенени редови или аритметичко - геометриска средина или со вадење податоци од претходно пресметанa логаритамска таблица
 • πυραμίς, од πυρα - оган и μιδες - средина - градба чија облик е приближно како на пирамида во геометриска смисла, така што нејзиниот надворешен
 • базичниот и тековниот период. Така Фишеровиот индекс претставува геометриска средина на два групни индекси: првиот со пондерациони фактори од базичниот
 • Американската статистичка асоцијација во 1920 година. Тој претставува геометриска средина на два групни индекси: едниот со пондерациони фактори од базичниот
 • поставување претходно биле познати две фази Инаку, мозаикот е со геометриска и флорална декорација, типична за IV век. Како медалјони на него се сретнуваат

Users also searched:

...