Топ-100
Back

ⓘ Науки за животната средина ..
                                               

Абиотички фактори

Во биологијата и екологијата, абиотските компоненти или фактори се неживи хемиски и физички делови на животната средина кои влијаат на живите организми и функционирањето на екосистемите. Абиотските фактори и феномените поврзани со нив ја поткрепуваат целата биологија. Абиотските компоненти вклучуваат физички услови и неживи ресурси кои влијаат на живите организми во смисла на раст, одржување и репродукција. Ресурсите се истакнуваат како супстанции или предмети во животната средина што се потребни на еден организам и се консумираат или се прават недостапни за употреба од страна на други орг ...

                                               

Хидрологија

Хидрологија е проучување на движењето, дистрибуцијата и квалитетот на водата на Земјата и другите планети, вклучувајќи ги и хидролошкиот циклус, водните ресурси и одржливоста на сливот во животната средина. Практичар на хидрологијата е хидрологист, кој работи во областа на науката за земјата или животната средина, физичката географија, геологија или граѓанска средина и инженерство на животната средина. Домени кои хидрологијата ги вклучува се: хидрометеорологијата, површинската хидрологија, хидрогеологијата,и квалитетот на водата, каде што водата ја игра централната улога. Океанографија и м ...

                                     

ⓘ Науки за животната средина

 • загадувањето често се ограничени, т.е. се однесуваат само на еден елемент на животната средина како што се воздухот, водата без разлика дали се тоа надземни води
 • Леополдовата матрица квалитативен метод за проценка на влијанието врз животната средина започнат во 1971 година. Се користи за идентификување на потенцијалното
 • Екологија Предлошка: Книги на Википедија Графички софтвер за науки за Земјата Геонаука за животната средина ГЕО - ЛАВ GEO Library Experts Online Глосар на геолошки
 • конвенции за заштита на животната средина и е надлежна за давање совети и мислења на владите за одредени прашања. Овие активности придонесуваат за обезбедување
 • просторот. Се разликува од економијата на животна средина што е стандардна економска анализа за животната средина со неговото третирање на економијата како
 • 1988 се запишува на магистерски студии на Институтот за заштита на растенијата и животната средина на Земјоделскиот факултет при Универзитетот во Нови
 • инженерство заштита на животната и работната средина -         Машинство -         Мехатроника -         Графичко инженерство Медицински науки и здравство -         Сестринство
 • Археологија на животната средина Биоархеологија Здружение за археологија на животната средина BoneCommons ICAZ Интернационален Совет за Археозоологија ICAZ
 • Катедрата за заштита на растенијата и животната средина Објавени научни и стручни трудови Официјално мрежно место на Земјоделски факултет - За факултетот
 • на сливот во животната средина Практичар на хидрологијата е хидрологист, кој работи во областа на науката за земјата или животната средина физичката географија
 • изучува заемните односи на живите организми и нивната интеракција со животната средина Темите на интерес на еколозите вклучуваат изучување на составот

Users also searched:

...
...
...