Топ-100
Back

ⓘ Равенка е математички израз со една или повеќе променливи величини наречени непознати Равенката изгледа како равенство, но има многу поинаква смисла и значење: ..
                                               

Релативна влажност

Релативна влажност - односот од парцијалниот притисок на водената пареа и парниот притисок на водата на иста температура. Релативната влажност зависи од температурата и притисокот на системот кој се разгледува.

                                               

Линеарен модел

Во статистиката линеарниот модел или уште се нарекува прост праволиниски регресионен модел ни ја покажува праволиниската зависност помеѓу двете појави кои ги набљудуваме. Бидејќи кај стохастичката врска меѓу двете појави се јавуваат помали или поголеми отстапувања на точките од правата, како можно решение се наметнува токму линеарниот модел кој ќе и овозможи прилагодување на правата вцртаните точки најдобро да ги репрезентира. Равенка на правата линија: Правата во целост е дефинираана со два коефициента: β 0 го покажува отсечокот на y-оската односно вредноста на y кога x е 0 β 1 е коефицие ...

                                               

Варијациониот метод

Швингеровиот принцип на квантна акција е варијационен метод во квантната теорија на поле, воведен од страна на Џулијан Швингер. Во овој меетод, квантната акција е оператор. Главна равенка на овој Швингеров принцип е: δ‹B\A›= i ‹B\δS\A›

                                     

ⓘ Равенка

Равенка е математички израз со една или повеќе променливи величини наречени непознати Равенката изгледа како равенство, но има многу поинаква смисла и значење: Равенството е исказ што вели дека левата и десната страна на знакот за равенство се истоветни или претставуваат ист математички објект. Пример за равенство би бил 2 + 2 = 4. Равенката пак, не е исказ, туку проблем кој бара наоѓање на вредностите, т.е. решение. Кога непознатите ќе се решат, равенката стаува равенство. На пример, 2 е решението на равенката x + 2 = 4, каде непозната е x.

Равенка може да значи и заемен однос на некои променливи што се изразува со равенствата на вредностите на нивните изрази. На пример, равенката на единичната кружница гласи x 2 + y 2 = 1, што значи дека точката ѝ припаѓа на кружницата ако и само ако нејзините координати се во однос во оваа равенка. Со вакви равенки се претставуваат законите на физиката. Меѓу најпрепознатливите е Ајнштајновата равенка за еднаквост на масата и енергијата "E = mc 2".

Изумител на симболот "=" е велшкиот математичар Роберт Рекорд, кој го претставил во делото "Острило за умот" 1557. Рекорд сметал дека ништо не може да биде поеднакво од две напоредни отсечки со иста должина.

                                     

1. Параметри и непознати

Равенката содржи и други променливи освен непознатите. Овие можат да се наречат "познати", "постојани" константи, "коефициенти" или "параметри". Непознатите се означуваат со последните букви од латиницата како x, y, z, w, …, додека пак коефициентите се бележат со букви од почетокот како a, b, c, d итн. На пример, општата квадратна равенка обично се запишува како ax 2 + bx + c = 0. Наоѓањето на решението, или во случај на параметри, изразување на непознатите со параметри се нарекува решавање на равенката.

Систем на равенки е склоп од истовремени равенки обично со неколку непознати за кои се бара заедничко решение. Така, решение на системот е склоп на вредности по една за секоја непозната, кој е решение за секоја равенка од системот. На пример, системот

3 x + 5 y = 2 5 x + 8 y = 3 {\displaystyle {\begin{aligned}3x+5y&=2\\5x+8y&=3\end{aligned}}}

го има единственото решение x = -1, y = 1.

                                     

2. Видови на равенки

Равенките се делат според видовите на операции и величини. Поважни видови на равенки се:

 • кубна равенка трет степен
 • квартна равенка четврти степен
 • линеарна равенка прв степен
 • квадратна равенка втор степен
 • квинтна равенка петти степен
 • алгебарска равенка или полиномна равенка - каде обете страни се полиноми. Овие понатаму се делат според степенот
 • трансцендентна равенка - со трансцендентна функција на непознатите
 • параметарска равенка - чии решенија се функции на некои други променливи, што се јавуваат во равенките како параметри
 • интегродиференцијална равенка - функционална равенка, каде и изводите и примитивите се непознати функции
 • диференцијална равенка - равенка со изводи на непознатите функции
 • интегрална равенка - функционална равенка со примитиви на непознатите функции
 • диференцна равенка - равенка каде непознаатата е функција f што се јавува во равенката во склоп на f x, f x -1., f x - k, за даден цел број наречен "ред" на ревенката. Ако x мора да биде цел број, тогаш диференцната равенка ќе биде истоветна на рекурентна релација
 • Диофантова равенка - каде непознатите мора да бидат цели броеви
 • функционална равенка - каде непознатите се функции наместо едноставни величини
                                     

3. Идентитети

Идентитет е исказ сличен на равенка што е точен вистинит за сите можни вредности на променливите што ги содржи. Познати се многу идентитети, особено во тригонометријата. Веројатно најпознат пример е: sin 2 ⁡ θ + cos 2 ⁡ θ = 1, {\displaystyle \sin ^{2}\theta+\cos ^{2}\theta=1,}, кој е точен за сите вредности на θ.

При решавање на некоја равенка, таа може да се здружи со идентитет за да се добие равенка која е полесна за решавање. На пример, за да ја решимне равенката:

3 sin ⁡ θ cos ⁡ θ = 1, {\displaystyle 3\sin\theta\cos\theta=1,} каде се знае дека θ изнесува помеѓу 0 и 45 степени,

го применуваме идентитетот: sin ⁡ 2 θ = 2 sin ⁡ θ cos ⁡ θ, {\displaystyle \sin2\theta=2\sin\theta\cos\theta,} со што равенката станува:

3 2 sin ⁡ 2 θ = 1 {\displaystyle {\frac {3}{2}}\sin2\theta=1}

Оттука:

θ = 1 2 arcsin ⁡ 2 3, {\displaystyle \theta ={\frac {1}{2}}\arcsin \left{\frac {2}{3}}\right,} што дава околу 20.9 степени.
                                     

4. Својства

Две равенки или два система се "еквивалентни" ако имаат ист збир решенија. Претворањето на една равенка или систем во еквивалента се врши со следниве операции:

 • собирање или одземање на истата величина на двете страни од равенката. Од ова се гледа дека секоја равенка е еквивалентна на равенка чијашто десна страна е нула.
 • кај системите: на двете страни им се придодаваат соодвените страни од друга равенка, помножено со истата величина.
 • примена на идентитет за претворање на една страна од равенката. На пр. со разложување на производ или со факторирање на износ.
 • множење или делење на двете страни на равенката со ненуларна постојана.
                                     

5. Надворешни врски

Македонски

 • Решавање на линеарни равенки со една непозната - skoool.mk
 • Диофантови равенки - "Математика за сите"
 • Решавање на квадратни равенки - skoool.mk
 • Решавање на линеарни равенки со две непознати - skoool.mk
 • Решавање равенки со метод на проценка - skoool.mk
 • Диференцијални и диференцни равенки, равенки на состојба, Фуриеовa трансофрмација, Лапласова трансофрмација и друго - Технички факултет при Универзитет "Свети Климент Охридски" - Битола
 • Решавање на диференцијални равенки - ПЕЕС при ФЕИТ

Странски

 • EqWorld - Решенија и постапки за многу разни видови на равенки англиски руски германски француски италијански шпански
 • "Равенка" уравнение - Математичка енциклопедија, И.М. Виноградов 1977-1985 руски
                                     
 • Во статистичка механика, Фокер - Планковата равенка е парцијална диференцијална равека која го опишува временскиот развој на густината на веројатноста за
 • Лапласова равенка елиптична парцијална диференцијална равенка од втор ред која го добила името по Пјер - Симон Лаплас кој прв ги проучувал нејзините својства
 • Орнстин - Зерниковата равенка именувана по Леонард Орнстин и Фриц Зернике е интегрална равенка со која се дефинира директна функција на сооднос. Оваа равенка опишува
 • систем на полиномни равенки систем на обични диференцијални равенки систем на делумни диференцијални равенки Равенка Елементарна алгебра Нелинеарен систем
 • Интегрална равенка равенка во која непознатата функција се појавува под знакот интеграл. Теоријата на интегрални равенки е блиска со различни области
 • Законот за брзината или равенката на брзина на една хемиска реакција е равенка која ја поврзува брзината на хемиската реакција со концентрациите или притисоците
 • топлината како движење. Ван дер Валс сфатил дека Клапејрон Менделеевата равенка важи само кај идеалните гасови и дека не постои квантитативна разлика меѓу
 • појава ѝ одговата соодветен систем равенки кој пак може да брои и една равенка Апаратот и методите со кои се служи аналитичката геометрија се разновидни
 • филозофијата и теоретската биологија. Шредингеровата равенка за движењето на електрони е основната равенка во модерната квантна физика. Целосно ги отфрла обидите
 • елементи е да се пресмета средната аномалија за оваа равенка и подоцна да се реши Кеплеровата равенка за занесната аномалија. Ако ϖ е должината на перицентарот
 • Равенка на сложени брзини - тридимензионална равенка која се однесува на брзината на објекти во различни појдовни системи. Ваквите равенки важат за последователните
 • не е точно. Ова значи дека првата равенка не може да обезбеди решение за вредноста на y добиени во втората равенка Исто така постојат и системи кои имаат

Users also searched:

неравенка, тригонометриски равенки,

...
...
...