Топ-100
Back

ⓘ Исказ, математика. Во математиката, исказ е реченица која е или вистинита или невистината. Примери: Реченицата: Бројот 2 е непарен број. Оваа реченица е исказ и ..
                                     

ⓘ Исказ (математика)

Во математиката, исказ е реченица која е или вистинита или невистината.

Примери:

 • Реченицата: Бројот 2 е непарен број. Оваа реченица е исказ и неговата вредност е невистинита.
 • Реченицата: Бројот 3 е убав број. Оваа реченица не е исказ, бидејќи за некој е вистинит, за некој е невистинит.
 • Реченицата: Бројот 3 е непарен број. Оваа реченица е исказ и неговата вредност е вистинита.
                                     

1. Отворен исказ

Потоа, отворен исказ е реченица со променлива која станува исказ кога се заменува конкретна вредност за променливата. Оваа дефиниција може да се обопштува за повеќе променливи.

Примери:

 • Реченицата: x -2≥5 е отворен исказ. Еден можен исказ тука би бил: "За x =10, x -2≥5." Овој исказ е вистинит.
 • Реченицата: а 2 > b 2 е отворен исказ со две променливи. Еден можен исказ тука би бил, "За a = b, а 2 > b 2." Овој исказ е невистинит.

Отворени искази се користат во многу дисциплини. На пример:

 • Во програмирање: Условот: Ifx> x*x. Изразот по условот If, т.е.x> x*x e отворен изказ кој е вистинит за сите вредности х каде што x > x 2, односно x такви што 0
 • Во математика: Функцијата, односно равенката на праватаа: y =2 x -1 е отворен исказ кој е вистинит за сите точки x, y кои "лежат" на правата.
                                     
 • невистинит. Некои математичари, информатичари и филозофи велат дека еден исказ може да биде помалку или повеќе вистинит, наместо едноставно вистинит или
 • таблицата на вистинитост може да се користи за да се каже дали еден логички исказ е вистинит за сите можни вредности, што ја претставува валидноста. Според
 • Во математиката, нееднаквост знак: е исказ дека два предмета или израза не се исти, или дека не се со иста вредност. Оваа релација се пишува со прешкртан
 • постојат? и како ја одредуваме вредноста на вистинитост на еден математички исказ Различните одговори на овие прашања се распределуваат во различни мисловни
 • теоријата на множествата. Според ова, вистинитоста на некој математички исказ не е ништо повеќе од тврдење дека исказот може да се изведе од аксиомите
 • Королар од лат. corollarium е исказ кој непосредно следи од претходно докажан исказ Во математиката короларот обично ѝ следи на една теорема. Употребата
 • шест вакви критериуми за паралелни прави. Претпоставката 29 е спротивниот исказ на претходните две претпоставки. Прво, ако трансверзала пресекува две паралелни
 • негацијата на заклучокот и од претпоставката на теоремата следува некој исказ противречен на условот, некоја аксиома или теорема, тогаш тврдењето во теоремата
 • летаат. Свињите се животни. Затоа, свињите можат да летаат. Бидејќи првиот исказ е невистинит, аргументот, иако валиден, не е правилен. Irving Copi. Symbolic
 • поминал на Универзитетот во Јена. Држел предавања од многу области како математика поконкретно држел предавања по аналитичка геометрија, диференцијални

Users also searched:

исказни формули, што е исказ,

...
...
...