Топ-100
Back

ⓘ Министерство за информатичко општество и администрација на Македонија. Надлежностите на министерството се: -развојот и промоцијата на информатичкото општество; ..
                                     

ⓘ Министерство за информатичко општество и администрација на Македонија

Надлежностите на министерството се:

-развојот и промоцијата на информатичкото општество; -создавањето и водењето на регистар на информационите и комуникациските системи и информатичката опрема во рамките на органите на државната управа; -интегрираната информатичка и комуникациска мрежа, базите на податоци, меѓусебното поврзување и размена на информациите, безбедносните аспекти и развојот на инфраструктурата на државните органи, правните и другите лица на кои со закон им е доверено да вршат јавни овластувања; -следењето на состојбите со информациските и телекомуникациските технологии и воведување на меѓународни стандарди; -телекомуникациите и телекомуникациската инфраструктура; -радиодифузијата и радиодифузната инфраструктура; -законското уредување на прашањата во врска со администрацијата; -надзорот и обезбедувањето на единствена примена на прописите што се однесуваат на државните и јавните службеници; -развивањето на политиката поврзана со правата, обврските, одговорностите и оценувањето на државните и јавните службеници; -класификацијата и описот на работните места, платите и надоместоците на плати на државните и јавните службеници; -водењето Регистар за државните и јавните службеници; -подготвувањето стратешки документи за ефикасното и ефективното работење, обуката и стручното усовршување на државните и јавните службеници, организирање и спроведување на обуката; -развојот и координацијата на политиките во врска со управувањето со човечките ресурси; -реформата во јавната администрација; -остварувањето на меѓународна соработка по прашања од негова надлежност и -врши и други работи утврдени со закон.
                                     
 • министер за информатичко општество и администрација на Македонија во периодот 2015 2017. Претходно била заменик - министер во истото министерство Арсовска - Томовска
 • за образование и наука е министерство во состав на Владата на Република Македонија според член 23 од Законот за организација и работа на ограните на
 • Министерство за култура на Република Македонија е министерство во состав на Владата на Република Македонија Министерството било формирано по добивањето
 • Министерство за финансии на Република Македонија - министерство во состав на Владата на Република Македонија Министерството било формирано во 1992 година
 • Министерството за економија при Влада на Македонија ги следи состојбата и појавите на пазарот на стоки и услуги и влијанието на мерките на економската политика
 • здравственото осигурување на населението. Моментален министер за здравство е Венко Филипче. Цели на македонското министерство за здравство се: да ги ги врши
 • Министерството за надворешни работи на Република Македонија е министерство во Владата на Република Македонија задолжено за управување со односите со други
 • идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност. Ова министерство било создадено со осамостојувањето на Република Македонија во 1991
 • Министерство за животна средина и просторно планирање. Портал: Република Македонија Министер за животна средина и просторно планирање на Македонија Влада
 • целото министерство Органи во состав на министерството се: Бирото за јавна безбедност и Управата за безбедност и контраразузнавање. Бирото за јавна безбедност
 • 2018. Посетено на 2019 - 06 - 09. Буџет на Република Македонија за 2018 година Министерство за финансии на Република Македонија Посетено на 2018 - 11 - 22. Службена

Users also searched:

министерството за здравство на република македонија,

...
...
...