Топ-100
Back

ⓘ Педагошка психологија ..
                                               

Адолесценција

Адолесценција - преодна фаза на физички и психолошки развој кој генерално се случува во периодот на пубертет кон законската зрелост. Адолесценција е вообичаено се поврзува со тинејџерските години, но нејзините физички, психолошки или културни манифестации можат да започнат порано и да завршат подоцна. На пример, пубертетот типично почнува за време на преадолесценцијата, особено кај женските. Физичкиот развој, и когнитивниот развој може да се продолжи и во раните дваесетти години. Така возраста обезбедува само груб знак за адолесценцијата, а научниците сметаат дека е тешко да се согласат за ...

                                               

Блумова таксономија

Блумова таксономија е група од три хиерархиски изградени модели кои се користат за класифицирање на воспитно-образовните цели по нивоа на сложеност и специфичност. Трите модели од Блумовата таксономија ги опфаќаат воспитно-образовните цели во спознајното, афективното и психомоторното подрачје. Моделот на спознајното подрачје е во центарот на традиционалната настава и често се користи при составувањето на наставните планови, односно при дефинирањето на воспитно-образовните цели, осмислувањето на проверката на постигањата на учениците и активностите во наставата. Моделите се именувани по Бен ...

                                               

Коучинг

Тренингот е форма на развој во која лицето кое се нарекува тренер го поддржува ученикот или клиентот во остварувањето на одредена лична или професионална цел преку обезбедување обука и упатства. Ученик понекогаш се нарекува коучи. Повремено, коучингот може да претставува неформален однос меѓу две лица, од коишто едниот има повеќе искуство и експертиза во споредба со другиот и нуди совети и насоки, а другиот следи и учи; но тренирањето се разликува од менторството, фокусирајќи се на специфични задачи или цели; наспроти поопштите цели или севкупен развој.

Конструктивизам
                                               

Конструктивизам

Конструктивизам претставува критичност, самокритичност и темелност со цел исполнување на личните визии и истовремено позитивен пристап кон мислењата, визиите и активностите на другиот.

Мнемоника
                                               

Мнемоника

Мнемоника се правила и вештини за добро паметење. Мнемозина од грчката митологија била персонификација за меморија. Пример за мнемоника: витамини растворливи во масти се витамините Е, К, Д и А. мнемоника КАДЕ.

                                               

Проблем

Проблем - поим што значи научна задача или контроверзно прашање. Во поширока смисла, тоа е задача што го чека решението, контроверзната и сомнителна работа да се реши или загатката.