Топ-100
Back

ⓘ Обреди ..
                                               

Вештачка деформација на череп

Вештачката деформација на черепот е секаков вид облик на намерна деформација на човеков череп. Ова се прави како неправилен развој на човековиот череп преку употреба на сила. Најчесто овој вид на намерна деформација се извршувала на деца, но имало и случаи кога се вршеле вакви зафати и на возрасни лица.

                                               

Дионизиски мистерии

Дионизиски мистерии - ритуал во Стара Грција и Рим, во кој обично се користеле алкохолни пијалоци и други техники кои предизвикувале транс за да се отстранат инхибициите и социјалните ограничувања, ослободувајќи го поединецот да се врати во природна состојба. По својата природа како мистериозна религија резервирана за упатените, многу аспекти на Дионизискиот култ остануваат непознати и се изгубиле со падот на грчко-римското многубоштво. Тоа што се знае денес за овие мистерии е изведено од описи, слики и интеркултурни студии. Во секој грчки град, богот Дионис бил обожуван. Тој бил бог на пл ...

                                               

Експликација (антрополгија)

Експликација е начин на постапување со покојникот, када телото по смртта се изложува на дејството на природните елементи. Оваа постапка се применувала уште во древните заедници. Целта на експликацијата била ослободување на другите припадници на заедницата од умрениот, со оставање на неговите остатоци на платформи, натстрешници или крошни на дрвјата, за да се постигне природно мумифицирање или за да се изврши делумна или потполна декарнација. Најпознати примери на експликација на покојникот на платформи се откриени во Америка, во племето Ирокези, кои граделе посебни конструкции, високи неко ...

                                               

Закоп

Закоп - закопување на човечкото тело во земјата во релативно неизменет облик. Ова е најстар и најраспространет начин на погребување, кој се среќава од праисториските заедници до денес. Често се користи и синонимот скелетно погребување, кој не е многу прецизен, бидејќи може да асоцира на секундарно погребување на декарнираниот скелет. Положбата на телото може да биде различна: поставено на страна испружено на грбот поставено со лицето кон тлото во седечка положба во згрчена фетална положба Во историските и праисториските култури секоја етничка заедница имала специфичен начин на погребување, ...

                                               

Ѕвегорска Сурова

Ѕвегорска Сурова - народен обичај во Пијанечкиот крај. Обичајот се одвива преку носењето маски, познат под името "Сурова". Овој обичај е невообичаена процесија на културното наследство, кој води потекло од Ѕвегор. Покрај Илинден, соборниот ден на Ѕвегор, Св. Василиј Велики - Стара Нова година е вториот голем празничен ден на жителите на Ѕвегор. Пијанечкиот обичај во ова погранично село важи за еден од најстарите обичаи. Сè до 1950 година обичајот се изведувал во сите пијанечки населби, а по шеесеттите години опаднала неговата популарност, а обичајот се изведувал сосема срамежливо, но денес ...

                                               

Мартинци

Мартинци - стар народен календарски обичај поврзан со различни датуми. Трае еден или три дена и најчесто се врзува со божиќните поклади. Со него се поврзани повеќе дејства, со кои му се врзува устата на волкот да не ја јаде стоката. Тоа се правело на тој начин што гребни за коноп или волна се оставале од двете страни на вратата од шталата и по поминувањето на стоката тие се затворале и така се оставале подолог период, со верување дека така ќе им биде затворена и устата на волците. За да не прават штета, на ваквите магиски дејства против волците се посветени и други денови во годината. Се в ...

                                               

Суоветаурилии

Суоветаурилии - еден од најтрадиционалните и најсветите обичаи во римската религија. Како дел од него се жртвувале свиња, овен и бик на богот Марс за да ја благослови и прочисти земјата. Обредот е зачуван во делото "За земјоделството" De Agri Cultura на Катон Постариот. Најпрвин, трите животни се воделе околу меѓата на земјата што треба да се благослови и се изрекувале слeдниве зборови: Cum divis volentibus quodque bene eveniat, mando tibi, Mani, uti illace suovitaurilia fundum agrum terramque meam quota ex parte sive circumagi sive circumferenda censeas, uti cures lustrare. "Нека нашата р ...

                                     

ⓘ Обреди

  • контролирани, и често укажуваат на членство во одредена група. Повеќето обреди спојуваат неколку видови фолклор: вербален, материјален и обичаен. Општо
  • Пристапни обреди англиски: Rites of Passage - роман на британскиот писател Вилијам Голдинг од 1980 година. Во 1980 година, романот ја освоил Букеровата
  • религиско верување организација и заедница на основните религиски верувања обреди - ритуална работа која манифестира заедница на основни религиски верувања
  • традиционалната мајанска религија се Маите, нивните обичаи, религиозни обреди и приказни прекажани на антрополози. За мајанската религија од пред колонизацијата
  • градба посветена на некое божество, наменета за обавување на религиските обреди Доста често во различни религии самиот храм се смета за дом на божеството
  • живот. Тие се должни да се придржуваат до бројните заповеди, а верските обреди од празнувањето на Бар и Бат Мицва ги извршуваат еднакво на возрасните.
  • на Првата светска војна повторно била приспособена за вршење на верски обреди Над едноставната внатрешна квадратна форма, се издига висока калота разделена
  • одложено. Во следните години било дозволено во објектот да се одржуваат верски обреди но во посебни верски денови. Во 1995 година дошло до крвави протести помеѓу
  • тули и кал. Делумно зачуваниот олтар селаните го приспособиле за вршење на обреди Баница, археолошко наоѓалиште Струмин гроб Мерата, термален објект од
  • службата во јужните италијански цркви да се одвива според византиските обреди доколку се воведе латински обред во црквите во Цариград. Previte - Orton

Users also searched:

...
...
...