Топ-100
Back

ⓘ Математички структури ..
                                     

ⓘ Математички структури

  • опис на математички теории. Предикатната логика е продoлжение на исказната логика, која е неадекватна за опис на посложени математички структури Граматички
  • пристапи кон значењето Односот помеѓу пресметувањето и основните математички структури од области како што се логика, теорија на множества, теорија на
  • полиња: B Хардвер B.1 Контролни структури и Mикропрограмирање D.3.2 B.2 Аритметика и Логички структури B.3 Мемориски структури B.4 Влез излез и податочни
  • како и функциите и операциите коишто се применуваат на нив. Податочните структури служат како основа за апстрактни податочни видови. Апстрактниот податочен
  • повеќе математички и информатички дисциплини: множества и логика, алгебра I, II и III, алгебарски и дискретни структури топологија, дискретни структури конечна
  • во сите позначајни математички центри. Според достигнатите научни резултати, посебно во областа на n - арните алгебарски структури тој успеа да ја направи
  • дисциплина, за прегледно запишување на разни алгоритми, за решавање на математички и на технички проблеми, за изработка на апликативни програми, за графичка
  • претставени како формални математички предмети, упростувајќи ја нивната анализа со математички техники. Фреге работел на математички докази и го формализирал
  • Природно - математички факултет во Загреб. Во 1976 ја одбранил магистерската работа под наслов: Географски аспекти на општествено - стопанските структури во општината
  • основните математички курсеви како дел од основното и средното образование или апстрактна алгебра проучување на алгебарските структури или може

Users also searched:

...