Топ-100
Back

ⓘ Претприемништво ..
                                               

Краудфундинг

Краудфиндинг е начин на осигурување на капиталот кои се состои во јавно претставени различни видови проекти кои најчесто се во почетната фаза на развојот, во која граѓаните инвестираат средства, на темелите на непосредната јавна интеракција со носителите на проектот, група или поединечна проценка за квалитетот на проектот, од страна на алтруистички мотив или со цел за остварување или стекнување на друга корист. Опфаќа crowdgiving, reward crowdfunding или crowdfunding во ужа смисла, crowdlending и equity crowdfunding, односно crowdinvesting." Во пракса Крауфундингот претставува финансирање ...

                                               

Мали и средни претпријатија

Мали и средни претпријатија се претпријатија кои задоволуваат одредени критериуми во поглед на бројот на вработените, големината на имотот или остварениот годишен промет.

                                               

Ризичен капитал

Ризичен капитал претставува формални или неформални облици на финансирање на мали, брзорастечки, но ризични фирми од кои се очекува дека во иднина повеќекратно ќе ја зголемат вредноста на вложениот капитал. Семејството на ризичен капитал го сочинуваат бизнис-ангелите, како неформален ризичен капитал, и официјалните ризични фондови, како формален ризичен капитал.