Топ-100
Back

ⓘ Деловни поими ..
                                               

Ексновација

Ексновација - поим кој означува нешто спротивно на иновација, при што процесите и практиките кои биле тестирани и потврдени дека се најефективни или дека најдобро се вклопуваат со стратегијата на компанијата, се стандардизирани за да се спречи нивно понатамошно менување. Некои од компаниите кои го следеа процесот на ексновација како стратегија за да се подобри ефикасноста на организациската биле Генерал Електрик, Форд Мотор Компани и Американ Ерлејнс. Терминот беше создаден во 1981 година од страна на Џон Кимберли и оттогаш продолжил да стане забележлив и во различни практики, до управувањ ...

                                               

Изработка по нарачка

Изработка по нарачка, понекогаш именувана како нарачана или направена по нарачка, е производствен пристап во кој производите не се изградени сè додека не се добие потврда за нарачката. Така, крајниот потрошувач го одредува времето и бројот на произведените производи.

                                               

Јавни набавки

Набавка е процес на наоѓање изведувач или давател на производи и услуги, согласувајќи услови и стекнување на стоки, услуги или работи од надворешен извор, често преку тендери или конкурентно наддавање процес. Процесот се користи да се обезбеди на купувачот добива стоки, услуги или работи во најдобра можна цена, кога аспекти како на пример квалитет, квантитет, време и локација се споредуваат. Корпорации и јавни институции често ги дефинираат процесите со намера да се промовира фер и отворен конкурс за нивниот бизнис а минимизирање на ризик, како на пример изложеноста на измама и дослух.

                                               

Јазична локализација

Јазичната локализација е втора фаза од еден подолг процес на превод на производи и нивна културна адаптација имајќи ги предвид разликите на различните пазари, процес познат како интернационализација и локализација. Јазичната локализација не е само преведувачка дејност, бидејќи вклучува сеопфатна студија на целната култура со цел правилно да се адаптира производот за локалните потреби. Процесот на локализација главно се однесува на културната адаптација и превод на софтвер, видео игри и веб-страни, ретко на пишан превод. Процесот на локализација може да биде реализиран во региони или држави ...

                                               

Претприемништво

Претприемништвото претставува иновирање, финансирање и реализирање на бизнис идеи, со цел поекономично произведување економски добра. Зборот претприемништво има многу значења. Од една страна, претприемач е личност која почнува нови работи и поседува исклучителни карактеристики што ретко кој друг ги има. Од друга страна, секој што сака да работи сам може да се именува како претприемач. Зборот претприемач доаѓа од францускиот збор entreprendre – "презема". Во бизнис контекст, ова значи да почнеш бизнис.

                                               

Приемно одделение

Приемно одделение - предна канцеларија или приемна област каде посетителите пристигнуваат и најпрво се сретнуваат со персонал на местото на работење. Персоналот на канцеларијата ќе се занимава со какво било прашање што го посетил посетителот ги става во контакт со релевантно лице во компанијата. Генерално, предната канцеларија вклучува улоги кои влијаат на приходите на бизнисот. Терминот приемно одделение е во контраст со терминот позадинска служба, која се однесува на операции на компанијата, персонал, сметководство, плати и финансиски одделенија кои не комуницираат директно со клиенти.

                                               

Стока (економија)

Стока, роба или артикл - нешто за што постои побарувачка, но кое се нуди без квалитативна разлика низ пазарот. Ова е производ кој е ист без разлика кој го произведува. Такви примери се бензинот, хартијата за пишување или млекото. Со други зборови, бакарот е бакар. Оризот е ориз. Меѓутоа аудио-системите на пример, имаат многу нивоа на квалитет. И што подобар е системот, тоа повеќе чини. Цената на бакарот е универзална, и флуктуира на двевна база зависно од глобалната понуда и побарувачка. Една од карактеристиките на стоката е тоа што нејзината цена се одредува како функција на нејзиниот паз ...

                                               

Стратешко управување

Стратешко управување - област која се занимава со главните наменети и појавни иницијативи преземени од страна на главните менаџери во име на сопствениците, вклучувајќи и користење на средства, да се подобрат постигнувањата на фирмите во нивните надворешни средини. Тоа подразбира одредување на мисијата на организацијата, визија и цели, развој на стратегии и планови, најчесто во смисла на проекти и програми, кои се дизајнирани за да се постигнат овие цели, а потоа и доделување на ресурси за спроведување на стратегии и планови, проекти и програми. А избалансирана карта за запишување резултат ...

                                               

Форфетинг

Форфетинг е деловен аранжман помеѓу претпријатието кое продава на клиентите побарувања и форфетерот која купува побарувања. Ова е особено привлечна за извозниците и бизниси ангажирани во активности во странство.

                                               

Стратешко планирање

Стратешко планирање претставува процес на определување на стратегија или на насока на дејствување на една организација, како и процес на донесување одлуки за распределување на ресурсите со коишто располага дадената организација, за да може да се спроведе дадената стратегија. За да може да се одреди насоката по којашто ќе се движи организацијата, неопходно е да ја разбира моменталната позиција кадешто се наоѓа, како и можните чекори коишто може да ги преземе при спроведувањето на одредена стратегија. Во најголемиот дел случаи, стратешкото планирање се соочува со барем едно од три клучни пра ...

Original equipment manufacturer
                                               

Original equipment manufacturer

Original Equipment Manufecturer, кога производителот на компјутерски систем вградува софтвер од производителот на софтвер и при тоа се грижи за техничката поддршка тогаш таквиот тип на софтвер се нарекува ОЕМ софтвер. Ваквиот ОЕМ софтвер може да се продава само на НОВИ компјутери.