Топ-100
Back

ⓘ Логистика ..
                                               

Логистика

Логистика - дисциплина која опфаќа збир од интердисциплинарни и мултидисциплинарни науки кои изучуваат и применуваат закони на бројни и сложени активности, кои функционираат и делотворно ги поврзуваат сите делумни процеси на совладување на просторните и временските трансформации на материјалот, полупроизводите, репроматеријалите, капиталот, знаењето, луѓето, информациите во сигурни, брзи и рационални единствени логички процеси и текови на материјалот, капиталот, знаењето, информациите од точка на испорака до точка на примање, но со цел со минимално вложени ресурси, максимално да се задовол ...

                                               

Дисеминација на податоци

Дисеминација на податоци е дистрибуција или пренесување на статистички или други податоци до крајните корисници. Постојат многу начини на кои организациите можат да објавуваат податоци во јавноста, односно електронски формат, ЦД-РОМ и хартиени публикации, како што се PDF-податотеки засновани на збирни податоци. Најпопуларниот метод за дисеминација денес е "некомерцијалниот" отворен систем што користи интернет протоколи. "Тие се користат во дисеминација на податоци преку разни комуникациски инфраструктури низ кој било сет на меѓусебно поврзани мрежи.” Податоците се достапни во вообичаени от ...

                                               

Шпедиција

Шпедиција - договор за вршење на трговски услуги во кој едната договорна страна -шпедитер се обврзува поради превоз на одредена стока да склучи од свое име и за сметка на налогодавачот договор за превоз и други договори потребни за извршување на превозот, како и да ги изврши и другите вообичаени работи и дејствија, а комитентот се обврзува да му исплати определен надоместок Шпедитерските работи престануваат со исполнување, неисполнување, неможност да се исполнат, со стечај на комитентот или шпедитерот и со едностран отказ од договорените страни. Налогодавецот може да се откаже од договорот ...