Топ-100
Back

ⓘ Архивски знаци. 0701 - Документација и преписка за изградба и функционирање на електронски систем ; 0702 - Документација и преписка за чување и заштита на елект ..
                                               

Опис и попис (архив)

Опис и попис - единствени методи за извршеното одбирање на архивскиот од документарниот материјал од страна на имателите при што се евидентира архивскиот материјал, што настанал во текот на една година и истиот се попишува комисиски најдоцна до 31 март наредната година. Пред попишувањето и опишувањето на архивскиот материјал комисијата утврдува дали целокупниот архивски материјал е на лице место, потоа материјалот се средува според архивските знаци, а внатре според основните броеви и датуми од деловодникот.

                                     

ⓘ Архивски знаци

0701 - Документација и преписка за изградба и функционирање на електронски систем ; 0702 - Документација и преписка за чување и заштита на електронски документи резервни заштитни примероци, пренесување и сл;
                                     

1. Посебен дел

Посебен дел се пополнува согласно организационата структура на имателот на архивскиот материјал по сектори и одделенија или кај приватни иматели со посебна структура.