Топ-100
Back

ⓘ Гранки на математиката ..
                                     

ⓘ Гранки на математиката

  • на математиката која ги проучува конечните или броиви дискретни структури. Таа е поврзана со други гранки на математиката како: алгебра, теорија на веројатност
  • на веројатност и други гранки на математиката за изучување на статистика од чисто математички агол. Математичка статистика е предмет на математиката кој
  • Во случајот на многу гранки на математиката и физиката, речиси сите научни трудови се самоархивираат ма складиштето arXiv. Отопчнато е на 14 август 1991
  • најбитните гранки на математиката разработува неколку неразделно сврзани делови на математиката како теоријата на полиња, теоријата на низи и теоријата на функции
  • Во теоријата на множества и други гранки на математиката дефинирани се два вида на комплементи: релативен комплемент и апсолутен комплемент. Ако A и B
  • сродни гранки на математиката под променлива обично се подразбира бројна величина чие множество на примени вредности е вклучено во множеството на реалните
  • роден на 2 септември 1913 - почина на 5 октомври 2009 беше руски математичар којшто има постигнато многу во различни гранки на математиката вклучувајќи
  • Теоријата на графови е област на математиката мошне застапена во информатиката, која се занимава со истражување на особеностите на графот. Графовите
  • алгебрата е надополнета и вклучува многу гранки на математиката како што може да се види од класификацијата на математички области каде ниедна од областите

Users also searched:

...