Топ-100
Back

ⓘ Факултет за биотехнички науки. Факултетот за биотехнички науки е јавна државнависокообразовна и научна установа од областа на биотехничките науки. Овој факултет ..
                                     

ⓘ Факултет за биотехнички науки

Факултетот за биотехнички науки е јавна државнависокообразовна и научна установа од областа на биотехничките науки. Овој факултет е единствениот од ваков вид на високообразовни установи во Р.Македонија со свои карактеристични студиски програми. Од 1999/2000 г.Вишата земјоделска школа,согласно решението за работа од страна на Министерството за образование прерасна во Факултет за биотехнички науки.Во текот на десетгодишното постоење, овој Факултет има оспособено прилично голем број на образован кадар, инженери и магистри кои со своето знаење и стручност се вклученивопрехранбениот сектор. Формално,Факултетот за биотехнички науки во Битола, е повисока развојна фаза на Вишата земјоделска школа која своите почетоци ги има од 1960 година.Отворањето на високообразовна Научна установа од ваков карактер значеше и пополнување на повеќедецениската празнина во високообразовниот систем за биотехнички науки и образовање на кадри од областа на прехранбената индустрија. Организацијата на високообразовната дејност на Факултетот се остварува прекуорганизирање разни видови и степени на високото образование:додипломски, постдипломски студии и стекнување научен степен доктор на науки како и прекуфундаментални, развојни и применети истражувања, изведување на комплексни научно-истражувачки проекти од поширок интерес за општествените дејности; курсеви, семинари, со кое се прошируваат и стекнуваат нови знаења и се усовршува кадарот.

                                     

1. Организација

Професори

 • Проф.д-р Митре Стојановски
 • Проф.д-р Живко Јанкулоски
 • Проф.д-р Вангелица Јовановска
 • Проф.д-р Трајан Дојчиновски
 • Проф.д-р Стевче Пресилски
 • Проф.д-р Џулијана Томовска
 • Проф.д-р Димче Китановски

Доценти

 • Доц.д-р Мила Арапческа
 • Доц.д-р Николче Јанкулоски
 • Доц.д-р Катерија Бојковска
 • Доц.д-р Гордана Димитријовска
 • Доц.д-р Весна Карапетковска Христова
 • Доц.д-р Елена Јошевска
 • Доц.д-р Дијана Блажековиќ Димовска
                                     

2. Студиски програми

Прв Циклус

 • Квалитет и безбедност на храна
 • Фармерско производство
 • Менаџмент во биотехниката
 • Преработка на анимални производи
 • Агроменаџмент

Втор циклус

 • Фармерство и агробизнис
 • Преработка на анимални производи
 • Фармерско производство - специјалистички студии
 • Квалитет и безбедност на храна од животниско потекло
 • Менаџмент во биотехниката
 • Фармерско производство

Трет циклус

 • Технологија и безбедност на прехранбени производи
                                     
 • членки: Технички факултет Економски факултет Факултет за туризам и угостителство Педагошки факултет Факултет за биотехнички науки Факултет за администрација
 • за биотехнички и Техничкиот факултет при Универзитетот Св. Климент Охридски - Битола, продекан за финансии и наука на Факултетот за биотехнички науки
 • Технолошко - технички факултет Велес, Технички Факултет Факултет за Администрација и Менаџмент на Информациски Системи и Факултет за Биотехнички науки насока Информатика
 • за хемија при ПМФ во Скопје, секретар на Одделението за природно - математички и биотехнички науки при МАНУ, како и член на Претседателството на МАНУ. Сите
 • научното списание Прилози MANU, Одделение за Приридоно - математички и биотехнички науки и Одделение за медицински науки Hacquetia Словенија Natura Montenegrina
 • Институтот за биологија бил трансформиран во самостоен Биолошки факултет во рамките на Универзитетскиот центар за биолошко - биотехнички науки при Универзитетот

Users also searched:

биотехнолошки факултет скопје, факултет за туризам и угостителство – охрид, фикт, педагошки факултет битола смерови,

...
...
...