Топ-100
Back

ⓘ Елементарна математика ..
                                               

Бројна оска

Бројна оска - права во математиката на која е означена почетна точка, единична должина и на секоја нејзина точка еднозначно ѝ е придружен реален број. Честопати на неа се обележани целите броеви со подеднакво оддалечени црти. Иако оваа слика ги покажува целите броеви од −9 до 9, на линијата лежат сите реални броеви, продолжувајќи "до бескрај" во секоја насока, таа содржи и броеви помеѓу нив кои не се обележани. Ваквата оска се користи во наставата за учење на собирање и одземање, особено со негативни броеви. Бројната оска се дели на две симетрични половини во почетокот, т.е. во нулата.

                                               

Бројчен систем

Во математиката, бројчен систем е множество од броеви, заедно со една или повеќе операции, како собирање или множење. Примери за бројчени системи се: природните броеви, целите броеви, рационалните броеви, алгебарските броеви, реалните броеви, комплексните броеви, p-адичните броеви, надреалните броеви и хиперреалните броеви. За историја на бројчените системи, видете Број. За историја на симболите користени за поединечните бројки, видете Бројка.

                                               

Декартов координатен систем

Декартов координатен систем - систем по кој се определува положбата на некоја точка на рамнина со пар бројчени координати, кои се означени растојанија од точката до двете нормални насочени линии, изразени во една иста единица за должина. Секоја линија е наречена "координатна оска" или само "оска", а точката во која се пресекуваат се нарекува "координатен почеток", обично во подредениот пар. Координатите можат да се претстават и како положби на правоаголните проекции на точката врз двете оски, изразени како растојанија од почетокот. На истиот начин може да се претстави и точка во тридимензи ...

                                               

Дијагонала

Дијагонала права линија што поврзува несоседни агли на многуаголник или полиедар. Покрај геометриското значење, дијагоналата се среќава и кај матриците, каде означува низа елементи долж дијагонална линија.

                                               

Загатка на исчезнатиот квадрат

Загатка на исчезнатиот квадрат - оптичка илузија која се користи на часови по математика за да им се помогне на учениците соодветрно да размислуваат за геометриските фигури. На неа се прикажани распоредени фигури, од која секоја навидум обликува 13×5 правоаголни триаголници, но каде една од нив има дупка 1×1.

                                               

Квадратен корен

Квадратен корен – унарна математичка операција инверзна на степенување на квадрат. Ознаката на оваа операција над некој број a е a {\displaystyle {\sqrt {a}}}, и се чита се како "корен од a". Квадратен корен од бројот a е број y така што y 2 = a. Со други зборови, бројот y чиј квадрат е a. На пример, 4 и −4 се квадратни корени на бројот 16, затоа што 4 2 = 2 = 16. Потполно исправно би било да се пишува a 2 {\displaystyle {\sqrt{a}}}, и да се изговара "квадратен корен од a", меѓутоа тоа ретко се прави затоа што во најголем број случаи коренот се однесува на квадратен корен, па се востановил ...

                                     

ⓘ Елементарна математика

  • Елементарната математика според условната поделба на математиката, е дел од математиката којшто се состои од математички области што се изучуваат во основните
  • дисциплини. Така условно и анализата може да се подели на нижа или елементарна анализа и виша или неелементарна анализа. Елементарната анализа главно
  • посебен дел од една равенка, низа или друг поголем израз. Во елементарната математика членот може да биде поединечен број или променлива, или пак производ
  • што логичарите го нарекуваат аритметичка изјава може да се докаже со елементарна аритметика Обликот на елементарната аритметика наведен во оваа претпоставка
  • асистент, изведувал настава по елементарна и проективна геометрија. По изборот за доцент изведувал настава по предметите елементарна гео метрија, проективна
  • алгебра е голема област во напредна математика изучувана првенствено од страна на професионални математичари. Елементарна алгебра се разликува од аритметиката
  • теорија се нарекува елементарна класа класичната теорија на моделите се стреми кон одредување на својствата на моделите на дадена елементарна класа, или да
  • Нобеловиот комитет, за нивната пионерска работа за откривањето на тешка елементарна честичка од нов вид. Откривањето било направено во 1974 година кога
  • биологија, математика програмски јазици Претприемништво и бизнис Граѓанско образование Информатичка технологија Етика Класични јазици Елементарна алгебра

Users also searched:

...
...
...