Топ-100
Back

ⓘ Облигационо право ..
                                               

Алиментација

Алиментација, одржување, spousal поддршка) е законска обврска за лицето да обезбеди финансиски поддршка на својот сопружник пред или по брачното разделување или развод. Обврската произлегува од законот за развод или семејното право на секоја земја.

                                               

Договор за отстапување на побарување

Договор за отстапување на побарување – е договор меѓу две страни со кој едната страна се согласува определено достасано но ненаплатено побарување да му го отстапи на некој свој доверител. Со договорот за отстапување, првата страна може навремено и брзо да ја исполни својата обврска кон некој доверител, додека интересот на втората страна лежи во тоа што го прима побарувањето со сите негови права. Исто така, интерсот на примачот се состои од тоа што износот на отстапеното побарување вообичаено се намалува за одреден процент во корист на примачот.

                                     

ⓘ Облигационо право

  • го сочинуваат три правни гранки Стварно право ги уредува облиците на власта врз стварите Облигационо право ги уредува оние односи кои настануваат
  • Слободата на договарањето како еден од основните принципи на договорното облигационо право во социјалистич ка Југославија во 1989 година. Во 1971 година бил
  • Уставно право е изучувањето на основачките закони кои важат за опсегот на власта и авторитетот на разни органи во врска со создавањето и извршувањето
  • Видови цесии и пренесување на законската казнена камата како споредно право Економија и бизнис, година 16, број 182, август 2013, стр. 72. Драгана