Топ-100
Back

ⓘ Ознака на потеклото на производ и географска ознака. Постапка за заштита на географски назив, односно за признавање на правото на користење на заштитен географс ..
                                     

ⓘ Ознака на потеклото на производ и географска ознака

Постапка за заштита на географски назив, односно за признавање на правото на користење на заштитен географски назив се поведува со пријава која содржи барање за заштита на географскиот назив, односно барање за признавање на правото за користење на заштитениот географски назив и други прилози пропишани со овој закон. Пријавата за заштита на географски назив можат да ја поднесат: физички и правни лица кои произведуваат определен производ и форми на здруженија кои можат да стекнуваат право и преземаат обврски во однос на заштитата, односно правото на користење и државен орган, единица на локална самоуправа и коморите заинтересирани за заштита на географските називи на подрачјето на нивното дејствување.
                                     
  • регистрираат, и тоа: патент, корисен модел, индустриски дизајн, трговска марка, ознака на потеклото на производ и географска ознака топографија на интегрално
  • регистрираат, и тоа: патент, корисен модел, индустриски дизајн, трговска марка, ознака на потеклото на производ и географска ознака топографија на интегрално