Топ-100
Back

ⓘ Енциклопедија на мртвите. Збирката се состои од девет раскази: Книга на кралевите и будалите Књига краљева и будала Црвени марки со ликот на Ленин Црвене марке ..
                                     

ⓘ Енциклопедија на мртвите

Збирката се состои од девет раскази:

  • "Книга на кралевите и будалите" Књига краљева и будала
  • "Црвени марки со ликот на Ленин" Црвене марке с ликом Лењина
  • "Славно е да се умре за татковината" Славно је за отаџбину мрет
  • "Енциклопедија на мртвите" Енциклопедија мртвих
  • "Посмртни почести" Посмртне почасти
  • "Приказна за мајсторот и ученикот" Прича о мајстору и ученик
  • "Огледало на непознатото" Огледало непознато
  • "Симон Чудотворецот" Симон Чудотворац
  • "Легенда за спијачите" Легенда о спавачима
                                     

1. Тематика

Заедничка тема на сите раскази е смртта, која во ова дело е прикажана во различни историским, културни и идеолошки димензии. Секој расказ има свои јунаци кои не се појавуваат во другите раскази, као и различна просторна и временска определеност. Единтсвената заедничка нишка што ги поврзува расказите е смртта као неминовен судбински избор. Одредувањето на тематската суштина на секој расказ е објаснето во додатокот со наслов постскриптум.

Самиот автор за значењето на "Енциклопедијата на мртвите" вели: Тоа е книга за љубовта и смртта, би се осудил да кажам дека со повнимателно читање може да се открие дека ерос и танатос, како теми што се провлекуваат низ сите мои книги, овде доаѓаат до поцелосен израз. Мислам дека тоа е основното нешто што би можел да го кажам за значењето на Енциклопедијата. Слично на тоа, во пост-скриптумот кон збирката, Киш пишува: Сите раскази во оваа книга во поголема или во помала мера се во знакот на една тема што би ја нарекол метафизичка; од епот Гилгамеш, прашањето на смртта е една од опсесивните теми во литературата. Притоа тој вели дека збирката би можела да носи поднаслов Западно-источен диван, со јасен ироничен и пародиски контекст.