Топ-100
Back

ⓘ Научни занимања ..
                                               

Астроном

Астроном е научник кој се занимава со астрономија или астрофизика. За разлика од други науки астрономите не можат директно да влијаат на небесните тела и нивните придонеси се засноваат со набљудување преку посебни помагала од кои најзначаен е телескопот.

                                               

Инженер

Инженерите, како практичари на инженерството, се луѓе кои измислуваат, проектираат, анализираат, градат и тестираат машини, системи, структури и материјали за да ги исполнат целите и барањата, притоа земајќи ги предвид ограничувањата на практичноста, регулативата, безбедноста и трошоците. Зборот инженер е изведен од латинските зборови ingeniare и ingenium. Основните квалификации на инженер обично вклучуваат: 4 годишен степен со диплома во инженерската дисциплина или во некои јурисдикции, магистерски степен во инженерската дисциплина, плус 4-6 години, подложна на ревидирање, професионална п ...

                                               

Физичар

Физичар - научник кој се занимава со проблемите на физиката. Еден физичар може да проучува најразлични појави од една или повеќе нејзини гранки, во размери кои се движат од честичките помали од атомот, од кои е сочинета материјата, па сè до поведението на вселената во целина.

                                     

ⓘ Научни занимања

 • оптика, честична физика или плазмена физика. За извесни научно - академски занимања е потребен и постдокторат. Најголемата почест што може да ја добие еден
 • 1956 година почнува формирање на паралелки по одредени занимања а главен организатор на овие занимања била занаетчиската комора на Прилеп. Во 1960 година
 • поограничена смисла, научник може да се однесува на поединец кој користи научни методи. Личноста може да биде стручна во едно или повеќе полиња од науката
 • Конкуренцијата ги изедначува платите на сличните работници во различни занимања и на различни локации, зашто ако платата на некои работници е ниска, тие
 • компоненти, или за целите проекти. Инженерската анализа вклучува примена на научни аналитички принципи и процеси, за откривање на својствата и состојбата на
 • креативните способности, подготвување на студентите на занимања за кои е потребна примена на научни откритија и стручни знаења, поттикнување на технолошкиот
 • работа, клиничка психологија и медицина Најраните докази за користење на занимања како метод на терапија може да се најдат во античките времиња. Во 100 г
 • за прва година се вршел по изборна програма, според следните струки и занимања просветна струка - соработник во воспитно образовна дејност, културолошка
 • пекари, слаткари. Дел од населението се занимава и со терциерни стопански занимања односно работи како наставници во основното училиште во селото или извршува
 • овозможува збогатување на музичката фонотека која остава широки можности за научни проучувања на македонскиот музички фолклор. До крајот на својот живот бил
 • нова музичка нотација во Ган, Белгија во 1974 година. Со свои стручни и научни трудови учествувал на повеќе симпозиуми и конгреси. Неговите композиции