Топ-100
Back

ⓘ Граница - линија која во географијата претставува линија помеѓу две политички сушности, како што се држави, области, територии, општини. Границите се поставуваа ..
                                               

Тахикардија

Тахикардија е симптом кој претставува покачување на бројот на чукања на срцето срцева фреквенција над физиолошките граници. Кај човекот физиолошка граница зависи од животното доба, а кај возрасните луѓе изнесува повеќе од 100 отчукувања во минута. Покачувањето на срцевата фреквенција може да биде дел од физиолошките појави во телото на човекот. Примери за тоа се тахикардија како последица на засилените метаболитички потреби на пример физички напор, последица на паѓање на крвниот притисок - рефлексна тахикардија или тахикардија како последица на стимулација на срцето директно на нервите и х ...

                                               

Лимес (појаснување)

Лимес може да се однесува на: Лимес граница - утврдена граница на Римското Царство. Лимес на функција - еден од основните и најважни поими кај математичките функции. Лимес - еден од основните поими во математичката анализа. Со помош на поимот на гранична вредност се дефинираат непрекинатоста, математичките изводи и интеграли. Лимес на низа - точка a ∈ R ∪ { − ∞, + ∞ } {\displaystyle a\in \mathbb {R} \cup \{-\infty,+\infty \}} при што за секоја нејзина околина U {\displaystyle U} постои природен број n 0 {\displaystyle n_{0}}, така што a n ∈ U {\displaystyle a_{n}\in U} за сите броеви n &gt ...

                                               

Мастоиден дел на темпорална коска

Предлошка:Merge from Мастоидниот дел на темпоралната коска е заден дел на темпорална коска. Неговата груба површина дозволува поврзување на различни мускули и има отвори за минување на крвни садови. Од неговите граници мастоидниот дел граничи со две други коски.

                                               

Вииви Луик

Од 1965 до 1967 година Вииви Луик учела вонредното во средно училиште во Талин, работејќи истовремено како библиотекар. Во 1970 година Виви Луик станала член на Естонскиот сојуз на писатели. Во 1974 година Вииви Луик се оженила со Јаак Јерут, естонски писател, а подоцна и дипломат. Како сопруга на дипломат, таа помина неколку години во странство: во Хелсинки 1993-1997, Берлин 1996 и Рим 1998–2003,

                                               

Променлива ѕвезда од типот на Бета Лира

Променлива Ѕвезда од типот на Бета Лира - класа на блиски двојни ѕвезди. Имаат променлива вкупна сјајност бидејќи двете составници кружат една околу друга и повремено едната ја затскрива другата, попречувајќи ја светлината. Двете составни на β Lyr-системите се причично тешки) и големи. Сместени се толку блиску што се изобличени под дејство на меѓусебните гравитациски сили: имаат елипсоиден облик и меѓу нив тече големо количесто маса.

                                               

Општински парк (град Луксембург)

Општински парк ― јавен урбан парк во градот Луксембург, во јужен Луксембург. Источната граница допира со булеварот кнезот Анри и, заедно со долините на Алзет и Петрус, создава граница што го одделува средишниот четврт Вил От од остатокот на градот. Овој зелен лак е сегментиран во одделни делови од авенијата Монтереј, авенијата Емил Ројтер и авенијата Порт Нев. Областа што се граничи со овие патишта е приближно 20 хектари. Најјужниот дел од паркот се вика парк Едит Клајн Parc Ed. Klein. Паркот бил создаден по уривањето на тврдината според Лондонскиот договор од 1867 година. Паркот е местопо ...

Граница
                                     

ⓘ Граница

Граница - линија која во географијата претставува линија помеѓу две политички сушности, како што се држави, области, територии, општини. Границите се поставуваат преку согласност меѓу политичките сушности што ги контролираат односните региони, а создавањето на ваквата согласност се нарекува гранична делимитација.

Некои граници, како меѓуопштинските и границите меѓу регионите во рамките на една држава, се најчесто отворени, и сосема неконтролирани. Други граници се делумно или сосема контролирани, и може да се преминат на граничен премин. Границите може да имаат тампон зона.

                                     

1. Видови граници

Според општите карактеристики, границите може да се:

 • "природни"
 • "верски" помеѓу неколку верски групи
 • "етнички" помеѓу два или повеќе народи
 • "политички" утврден со договор - најкарактеристичен во Сахара Африка

На државно ниво границите се поделени на:

 • "државни" помеѓу земји
 • "провинциски" помеѓу автономни покраини и други субобјекти
 • "општински" помеѓу општините})
 • "регионални" помеѓу повеќе региони
 • "републички" помеѓу република
 • "опкружувачки" помеѓу области

Во минатото многу граници не биле со јасно дефинирани линии, што денес не е случај. Со цел проверка на границата, како гранични премини се сметаат аеродромите и пристаништата. Повеќето земји имаат своја гранична контрола заради регулирање или забрана на движењето на луѓето, животните и добрата во и надвор од земјата. Според меѓунароните закони, на секоја земја ѝ е дозволено да донесе свои закони и прописи кои треба да се почитуваат за да се помине границата.

На некои гранични премини потребни се документи како пасош и виза, или друг вид на документ, на пример лична карта, за да можат луѓето да ја преминат границата. За пренос на добра преку границата често е потребно да се плати акциза, за животните што ги пренесуваат луѓето, може да биде побарано да се стават во карантин поради заштита од ширење на инфективни заболувања. Во повеќето земји, забрането е да се внесе нелегална дрога или загрозени животни. Пренесување на добра, животни или луѓе на нелегален начин преку граница се смета за криумчарење. Ако границата се преминува со возило, се проверува осигурувањето и други формалности поврзани со возилото.

На места каде криумчарењето и миграцијата се проблем, се поставуваат огради на границата. Границите меѓу земјите кои припаѓаат на Шенген зоната како и руралните делови од канадско-американската граница, речиси да не се обележани.

                                     
 • Меѓународната датумска граница е замислена линија на Земјината топка наспроти нултиот меридијан Гринич на која се менува датата во мерењето на времето
 • Граница - тврдина која се наоѓа во село Граница Бугарија. Тврдината била изградена во средниот век.
 • Лимес латински: limes бразда, граница или најчесто име за утврдена граница на Римската империја За да ја спаси империјата од нападите на граничните
 • Рошова граница понекогаш и Рошов полупречник - растојанието во кое некое небесно тело, е стабилно благодарение само на сопствената гравитација, и истото
 • Граница или Чука - археолошко наоѓалиште во Сушево, Општина Василево. Претставува населба од доцноантичко време. На 2 км северно од селото, на висок рид
 • Чандрасекарова граница - константа во астрофизиката и обично изнесува 1, 4 сончеви маси. Вредноста на оваа граница варира зависно од земените вредности
 • Граница може да се однесува на: Граница географија во географија, линија која ги разделува две територии Граница филм од 1990 југословенски филм
 • планинските врвови. Оваа граница претставува вододелница на сливните подрачја на реките Места и Марица, а истовремено е и административна граница кон соседните области
 • К - Т Граница е границата помеѓу два периоди на развојот на Земјата - Креда и Терцијар. Се смета дека овој преод настанал пред 65 милиони години како резултат

Users also searched:

carinski tarifnik, customs gov mk, царинска постапка, закон за царинска тарифа,

...
...
...