Топ-100
Back

ⓘ Математичко означување ..
                                               

Метрички простор

Нека е дадено непразно множество X ≠ ∅ {\displaystyle \ X\neq \emptyset } и нека во него воведеме пресликување d: X × X → R + ∪ { 0 } {\displaystyle \ d:X\times X\rightarrow \mathbb {R} ^{+}\cup \{0\}} такво што ∀ x, y, z ∈ X {\displaystyle \ \forall x,y,z\in X}: d x, y ≥ 0 {\displaystyle \ dx,y\geq 0} d x, z ≤ d x, y + d y, z {\displaystyle \ dx,z\leq dx,y+dy,z} d x, y = 0 ⇔ x = y {\displaystyle \ dx,y=0\Leftrightarrow x=y} d x, y = d y, x {\displaystyle \ dx,y=dy,x} Тогаш подредениот пар X, d {\displaystyle \ X,d} го нарекуваме метрички простор, а пресликувањето d {\displaystyle \ d}, ме ...

                                               

Множење

Множење - математичка операција повеќекратно зголемување на еден број и претставува една од четирите основни операции во аритметиката. Може да се претстави и како скратено собирање на еднакви собироци: 3 ⋅ 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12. {\displaystyle 3\cdot 4=3+3+3+3=12.\!\,} Во случајот 3 и 4 се множител и множеник фактори, а 12 е "производ". или пак 3 ⋅ 4 = 4 + 4 + 4 = 12. {\displaystyle 3\cdot 4=4+4+4=12.\!\,} каде собироците се три четворки, наместо четири тројки, што не прави никаква разлика во резултатот. Множењето на рационални броеви дропки и реални броеви се одликува со систематско вооп ...

                                               

Музичка нотација

Музичката нотација е систем кој се користи за визуелно претставување на музиката што се свири со инструменти или се пее со човечки глас преку употреба на писмена, печатена или поинаку-произведени симболи.

                                     

ⓘ Математичко означување

  • случајна променлива може да ги земе. Очекуваната вредност уште се нарекува математичко очекување или, во овој контекст, аритметичка средина Во практиката
  • областа на Евклидовата геометрија, Мебиус систематски изработил начин на означување на аглите и отсечките како метод на упростување на резултатите и нивно
  • вика множеството на допуштени вредности D. Види Допуштени вредности математичко образование Функција може да се опише на 4 начини. Со зборови, со математички
  • Друго означување е со т.н. рационални експоненти, имено: Нека b е позитивен реален број, m нека е цел број, а n нека е позитивен цел број: Означување b
  • bibliography in the Virtual Laboratory of the Max Planck Institute for the History of Science Вилхелм Едуард Вебер - Проект Математичко родословие англиски
  • точка, т.е. центарот. Физичка величина за полупречник е должина. За означување на полупречникот на една кружница или сфера се користи буквата R или r
  • трагите на писмото и јазикот на античките Македонци Прилози на одделението за математичко - технички науки. Скопје: МАНУ. 2 XXVI 51 90. ISSN 0351 - 3246.
  • аголот до лакот. Честопати се користи мала грчка буква како α, β, γ, ... за означување на агол за кој не е одредена големината. Агол може да се дефинира како
  • употреба на предлогот на. Со вака идентификуваните слоговни знаци, нивното означување и определените правила на пишување, создадена е еднозначна методологија
                                               

Заграда

Загради се интерпункциски знаци кои се користат за одделување или вметнување збор, израз или пакцела реченица во друг текст. Има четири главни видови на загради: аглести загради, конусни загради или шилести загради: или ⟨ ⟩ големи загради или квадратни загради: мали загради, заоблени загради или интервали кадрави загради или заокружувачки: { }

Users also searched:

...
...
...