Топ-100
Back

ⓘ Патен сообраќај или копнен сообраќај - движење на луѓе, предмети, енергија и информации од едно место на друго со искористување на патишта. Патниот сообраќај е ..
                                               

Смомби

Смомби - кованица формирана од смартфон и зомби, означува пешак со очи заковани на неговиот мобилен телефон до степен да ја занемари неговата непосредна околина и да не го сфати потребното внимание за неговата и за безбедноста на другите.

Патен сообраќај
                                     

ⓘ Патен сообраќај

Патен сообраќај или копнен сообраќај - движење на луѓе, предмети, енергија и информации од едно место на друго со искористување на патишта. Патниот сообраќај е еден од најчестите видови сообраќај и е од посебно значење затоа што се користи како дополнителен сообраќај на поморскиот и железничкиот. Главна конкурентска предност на овој вид на превоз е високата еластичност и флексибилност.

                                     

1. Сообраќајна дејност

Нерамномерната распределба на природните богатства и различните услови за производство ја предизвикале потребата стоките да се пренесуваат од едно на друго место, т.е од местото на производство воместото на потрошувачите. Така настанале првите размени, а со тоа и патничкиот сообраќај. Како општествена дејност, патничкиот сообраќај има голема улога и значење придонесувајќи да се остварат контакти помеѓу луѓето, а со тоа и пренос на економски и технолошки придобивки. Под поимот сообраќај се подразбира пренос на материјални добра. Пошироката дефиниција, покрај материјалните добра, опфаќа превоз на луѓе и информации. Сообраќајната дејност претставува продолжување на произвотствениот процес преку превезување на готови производи до потрошувачите. За спроведување на патничкиот сообраќај потребна е транспортна инфраструктура во која спаѓаат: патиштата, градежни објекти и уреди за врски. Од гледна точка на претпријатијата постојат два вида на патен сообраќај, и тоа: внатрешен сообраќај во рамките на самото претпријатие и надворешен од претпријатието до потрошувачите. Притоа, во современата надворешно-трговска размена големо влијание имаат превозните трошоци. Од висината на превозните трошоци најчесто зависи која стока и од која земја ќе се извезува. Системот на превезување претставува физичка врска којашто ги поврзува потрошувачите на едно претпријатие, снабдувачите на суровини, фабриките производните погони, складиштата и членовите на каналот, т.е. сите фиксни точки во рамките на логистичкиот снабдувачки синџир. Со движењето на добрата и производите од една до друга точка, патничкиот сообраќај создава просторна корист. Сообраќајното работење се манифестира преку извршувањето на задачи за преземање, внатрешен превоз и испорачување на стоките.

                                     
  • Косово не Македонија не Грција не Црна Гора да, само за товарен сообраќај Вкупната патна мрежа во Албанија е 18.000 km 2002 година од тоа 7.020 km
  • мост е името на вијадуктот со три ленти завршен во 2007 единствено за патен сообраќај помеѓу селото Алтефер на островот Риген и ханзеатскиот град Штралзунд
  • сообраќај Традиционално е развиен поморскиот сообраќај кој има исклучителна прометна значителност заблагодарувајќи му на Коринтскиот канал. И патен
  • возени од СЛС преку границата во СДС области. Виенската конвенција за патен сообраќај ја регулира употребата на странски регистрирани возила во 74 земји
  • образование: ТЕХНИЧАР ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ ТЕХНИЧАР ЗА ТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈА Двата профила во сообраќајната струка Техничар за патен сообраќај и Техничар за транспорт
  • соодветна за несметано одвивање на нормален сообраќај во две насоки. Према селото Подгорци има оформен патен правец, но не е танпониран ниту асфалтиран
  • Tüneli - патен тунел во Истанбул, Турција, кој поминува под Босфорот. Тунелот бил официјално отворен на 20 декември 2016 година и отворен за сообраќај на 22
  • Хрватска - Сплит. Автопатот А3 во потполност следи по трасата на Паневропскиот патен коридор Х. Започнува во Брегана на границата со Словенија и по долината
  • Öresundsbron, Oresundsbron е комбиниран двоколовозен железнички и четирилентен патен мост кој го сече теснецот Ересунд. Мостот е всушност комбинација од мост
  • население од 3.608 жители. Во атолот има длабока лагуна. На атолот има патен систем кој го поврзува целиот атол. Селото Каријатебике е центар на окружната

Users also searched:

министерство за транспорт и врски, воздушен сообраќај во македонија, железнички сообраќај,

...
...
...