Топ-100
Back

ⓘ Општествена филозофија ..
                                               

Општествена филозофија

Општествена филозофија или социјална филозофија - наука што се занимава со друштвеното поведение и го толкува општеството и неговите установи во етички вредности наместо како емпириски односи. Низ таа призма, општествената филозофија разгледува прашања од политичка, правна, морална и културна природа, но развива и нови теоретски рамки, од општествена онтологија, етиката на негата, меѓународните теории за демократијата, човековите права, родовата еднаквост и светската правда.

                                               

Девијантно однесување

Девијантното однесување или едноставно девијацијата во социолошки поглед опишува дејствија и однесувања кои прекршуваат културни норми, вклучувајќи и формално-пропишани правила и неформалните прекршувања на општествeните норми. Социолозите и криминолозите имаат овластување да проучуваат како нормите се создаваат; како се менуваат низ времето и како тие се спроведуваат. Социологијата за девијација користи неколку теории кои се обидуваат веродостојно да ги опишат трендовите и карактеристиките кои се наоѓаат во општествената девијација, за да помогнат подобро да се разбере општественото однес ...

                                               

Дијалектика

Дијалектика - наука за општите законитости на движењето и развитокот на природата, на општеството и на човековото мислење. Дијалектиката ги разгледува природните појави во вечното движење и менување, а развојот на природата го гледа како резултат на заемното дејствување на противставените сили во самата природа. Всушност, дијалектиката е вештина на наоѓање на вистината со откривање на противречностите. Карл Маркс користејќи ја дијалектиката, при анализа на правото дошол до заклучок дека правото е еманација на волјата на владејачката класа. Тој тврдел дека општеството е во постојана борба м ...

                                               

Евроцентризам

Евроцентризам е политички термин измислен во 1980 година, кој се однесува на идејата за Европска Извонредност, еден светоглед центариран на западната цивилизација, како што се развила во текот на Европските колонијални империи од почетокот на модерниот период. Терминот евроцентризам датира од крајот на 1980-тите и стана распространет во дискурсот за политичката коректност и културниот релативизам во текот на 1990-тите, особено во контекст на деколонизација и помош за развој и хуманитарна помош понудени од страна на индустријализираните земји "Првиот свет" за земјите во развој "Третиот свет ...

                                               

Праксис школа

Праксис школата - марксистичко-хуманистичко филозофско движење во СФР Југославија, најзастапено помеѓу професорите на филозофските факултети во Загреб и Белград, во 60-тите и 70-тите години на XX век. Најпознати претставници беа Гајо Петровиќ и Милан Кангрга од Загреб и Михаило Марковиќ од Белград. Од 1964 до 1974 "Праксисовците" го објавуваат списанието "Праксис", кое во тој период се сметаше за едно од водечките во светски рамки во областа на теоретската марксистичка мисла. Исто така, тие ја организираа и познатата Корчуланска летна школа.

                                               

Јирген Хабермас

Јирген Хабермас е германски филозоф и социолог во традицијата на критичката теорија и прагматизам. Тој е можеби најпознат по неговите теории за комуникативната рационалност и јавната сфера. Во 2014 година, читателите на Проспект" го избраа Хабермас како еден од нивните омилени меѓу "водечките светски мислители". Поврзан со Франкфуртската школа, работата на Хабермас се фокусира на темелите на епистемологијата и општествената теорија, анализата на напредниот капитализам и демократија, владеењето на правото во критичен социјално-еволутивен контекст и современата политика, особено германската ...

                                               

Херменевтика

Херменевтика е наука за теоријата на интерпретација, а исто така може да биде или уметност на интерпретацијата или теорија или практика на толкување. Традиционалната херменевтика, која ја вклучува и библиската херменевтика, се однесува на изучувањето на интерпретација на пишуваниот текст, посебно текстовите од областа на литературата, религијата и законот. Современата, или модерната херменевтика опфаќа не само проблеми кои се вклучени во пишаниот текст туку и оние од интерпретативниот процес. Ова ги вклучува вербалните и невербалните форми на комуникација, како што се поважните фактори кои ...

                                     

ⓘ Општествена филозофија

  • Општествена филозофија или социјална филозофија - наука што се занимава со друштвеното поведение и го толкува општеството и неговите установи во етички
  • неговиот есеј Традиционална и критичка теорија: Критичката теорија е општествена теорија ориентирана кон критикувањето и менувањето на општеството во
  • Филозофија на правото е дел од филозофијата и јуриспруденцијата кој ги проучува основните прашања поврзани со правото и правните системи, како што е правото
  • Филозофија - хуманистичка дисциплина чија цел е стекнување на знаење или мудрост за општи начела како стварноста, знаењето, значењето, вредноста, постоењето
  • за општеството е област која се занимава со општеството. Терминот Општествена наука честопати се користи како повеќезначен термин кој се однесува
  • условена од тешката, драматична лична положба на човекот во историската и општествена ситуација во првата половина на 20 век, од општата разочараност во прогресот
  • СОЦИОЛОГИЈА Социологијата е наука за општеството. Таа е општествена наука, термин со кој таа честопати се поистоветува, која користи најразлични методи
  • основа можат математичките искази да се сметаат за точни? Основачката филозофија на Платонистичкиот математички реализам, чиј пример е математичарот Курт
  • луѓето Денотација на пропагандата е да пропагира активно шири една филозофија или став. При пропаганда, најчесто не се работи за обезбедување на неутрални
  • Михаил Лајтман роден во 1946 година, во Витебск Белорусија Тој е д - р по филозофија магистер по биокибернетика, професор по онтологија и теоријата на спознавањето

Users also searched:

...
...
...