Топ-100
Back

ⓘ Дефиниција е изјава што ги содржи есенцијалните карактеристики на одредено нешто, или пак изјава што изедначува одреден поим со неговото значење. Со помош на де ..
                                               

Магнетна индукција

Магнетна индукција е основна карактеристика на магнетното поле. Таа е векторска величина. Векторот на магнетната индукција е поставен по тангентата на магнетните силови линии и е насочена како и магнетното поле.

                                               

Аморски астероиди

Аморски астероиди - група на близуземски астероиди наречени по архетипото тело 1221 Амор. Орбиталниот перихел на овие тела е близок на, но не поголем од, орбиталниот афел на Земјата, но затоа највеќето амори ја пресекуваат орбитата на Марс. Аморскиот астероид 433 Ерос е првиот астероид посетен од роботска вселнска сонда.

                                               

Полуправилна променлива ѕвезда

Полуправилна променлива ѕвезда - џиновска или суперџиновска ѕвезда од среден или доцен спектрален тип која покажува значителна периодичност во промената на светлината, придружена од разни неправилности. Периодите се движат од 20 до преку 2000 дена, а облиците на светлинските криви знаат да бидат прилично различни во секој циклус. Замавите се разликуваат од неколку стотинки до неколку цели величини.

                                               

Be-ѕвезда

Be-ѕвезди - збир на разнообразни ѕвезди со спектрални типови B и оддавни линии. Во потесна смисла, оние наречени класични Be-ѕвезди се несуперџиновски B-ѕвезди чиј спектар има една или повеќе Балмерови оддавни линии.

Дефиниција
                                     

ⓘ Дефиниција

Дефиниција е изјава што ги содржи есенцијалните карактеристики на одредено нешто, или пак изјава што изедначува одреден поим со неговото значење.

Со помош на дефинициите се врши воведувањето на нови поими во науките. Дефиницијата се состои од два дела: она што се дефинира лат. definiendum и она што дефинира лат. definiens. На пример во дефиницијата: Прав агол е аголот кој има 90 степени, definiendum е поимот прав агол, а definiens е исказот агол кој има 90 степени.

Самата дефиниција е некреативна, и оттрглива излишна, непотребна кога е во прашање развојот на науката. Во математиката, исправна, новововедена дефиниција не може да помогне во докажувањето на одредено тврдење односно ако тоа е докажано со употреба на дефиницијта, тогаш истото може да се докаже и без новата дефиниција!. Ако во еден текст наместо прав агол секаде ја употребиме фразата агол кој има 90 степени, нема да дојде до никаква промена во суштината на тој текст. Поради ова дефиницијата се смета за некреативна.

Поимите најчесто се воведуваат, дефинираат преку логичка еквиваленција или релацијата еднаквост. Дека поимите исказите, тврдењата соодветствуваат по дефиниција!!! се бележи со знакот за еквиваленција ⇔, додека во математиката при изедначување се користи знакот:=. Така се пишува:

 • квадрат ⇔ четириаголник со прави агли и еднакви страни
 • n k:= n! k! n − k! {\displaystyle {n \choose k}:={\frac {n!}{k!n-k!}}} биномен коефициент, читај: n над k

Меѓутоа не сè може да се дефинира експлицитно. Во матамтиката познанието некои основни поими се потпира на интуиција, а не на дефиниција. Така на пример не се дефинира множество, точка, права. овие поими се интуитивни. При изградба на одредена теорија, нивното постоење се гарантира преку аксиоми. Ваквите теории се наречени аксиоматски.

                                     
 • Средна Америка е централниот географски регион на Америка. По варијабилна дефиниција регионот се простира на јужниот дел од континентот Северна Америка. Физичкогеографски
 • дефинираат според две точки: апсолутната нула и тројната точка на водата. Оваа дефиниција дава прецизен сооднос помеѓу скалите на целзиусот и келвинот, која пак
 • контексти. Има различни дефиниции на поимот тежина. Гравитациска дефиниција Најчестите дефиниција која се наоѓа во учебниците по физика ја дефинира тежината
 • потпаѓаат под управување на локалните власти во Општина Прилеп, според оваа дефиниција во одредени периоди некои места потпаѓаат под Прилепско, но некогаш и
 • потпаѓаат под управување на локалните власти во Општина Тетово, според оваа дефиниција во одредени периоди некои места потпаѓаат под Тетовско, но некогаш и не
 • планетата на северна и јужна полутопка. Географската ширина на екваторот по дефиниција е 0 Должината на земјиниот екватор изнесува 40.075 км. Земјината топка
 • потпаѓаат под управување на локалните власти во Општина Охрид, според оваа дефиниција во одредени периоди некои места потпаѓаат под Охридско, но некогаш и не
 • потпаѓаат под управување на локалните власти во Општина Гостивар, според оваа дефиниција во одредени периоди некои места потпаѓаат под Гостиварско, но некогаш
 • потпаѓаат под управување на локалните власти во Општина Куманово, според оваа дефиниција во одредени периоди некои места потпаѓаат под Кумановско, но некогаш и
 • потпаѓаат под управување на локалните власти во Општина Кичево, според оваа дефиниција во одредени периоди некои места потпаѓаат под Кичевско, но некогаш и не
 • потпаѓаат под управување на локалните власти во Општина Дебар, според оваа дефиниција во одредени периоди некои места потпаѓаат под Дебарско, но некогаш и не

Users also searched:

артритис, лек за артритис, лек за ревматоиден артрит, лекување,

...
...
...