Топ-100
Back

ⓘ Организации ..
                                               

Здружение

Здружението е доброволна асоцијација на лица поврзани со исти идеи и цели. Во современото општество, слобода на здружување е основно човеково право кое им овозможува на задоволство на интереси од спортски, забавни, културни, рекреативни и политички тип. Поврзувањето на разни здруженија се реализира на локално, регионално, национално или меѓународно ниво.

                                               

Организирање

Секое општество се стреми кон постојан развој, што во голема мерка зависи од неговата стопанска активност преку која се создаваат производи и услуги за задоволување на потребите на поединците, но и на општеството во целина. Носители на стопанската активност се разните форми за организирање-организации. Организациите се социјални или општествени творби, создадени заради контролирано извршување на заедничките цели. Секоја организација, во својот состав ги вклучува следните елементи: материјално-технички ресурси, финансиски ресурси и кадровски ресурси. Организациите не се фирмираат само зарад ...

                                               

Ротари клуб

Ротари е здружение основано најнапред во Чикаго во 1905 година, а потоа и во многу други градови во Новиот и во Стариот Свет, како здружение на деловните и професионалните луѓе во некој град или во некоја област, од кои секој претставува посебна професија; се избираат со ротација, т.е., последователно или наизменично и се состануваат да расправаат за трговијата и за работењето во градот и да помагаат за нивно општо подобрување; со своите врски тајно може да влијаат врз јавниот живот. Денес има околу 32000 ротари клубови во околу 200 држави.

                                               

Oрганизација со високо ниво на доверливост

Организација со високо ниво на доверливост е организација која има успеано да избегне катастрофи во работна околина за која може да се очекува дека ќе се случуваат несреќни случаи поради присутни фактори на ризик и комплексност. Важни студии на случаи во оваа област се Кубанската ракетна криза, Инцидентот на Островот Три Милји, катастрофата со спејс-шатлот Челинџер, несреќата во Бопал со протекување отровни супстанции во хемиската фабрика, авионската несреќа во Тенерифе, шумскиот пожар во Мен Галч, соборувањето на хеликоптерот Блек Хок во Ирак во 1994 година, експлозијата на спејс-шатлот К ...

                                               

Европска асоцијација на археолози

Европската асоцијација на археолози е невладина и непрофитна организација, која почива на своите поединечни и колективни членови. Членувањето во ЕАА е отворено за археолози и други поврзани или заинтересирани поединци или организации во Европа и пошироко. ЕАА е основана во 1994 година на инаугуративниот состанок во Љубљана, Словенија, каде што се одобрени и нејзиниот прв статут и правилници. Таа е призната од Советот на Европа во 1999 година. ЕАА на својата база на податоци има над 11.000 членови од 60 земји во светот, кои работат во областите на праисторијата, класиката, средновековната и ...

                                     

ⓘ Организации

 • Носители на стопанската активност се разните форми за организирање - организации Организациите се социјални или општествени творби, создадени заради
 • Сојузот на македонските емигрантски организации бил една од најголемите раководни организации на македонската емиграција во Бугарија меѓу двете светски
 • Сојузот на македонските младински организации СММО бил главна организација на младите македонски бегалци од Македонија, населени во Бугарија. Организацијата
 • Македонски воено - политички организации во Егејска Македонија - воено - политички организации кои дејствувале во Егејска Македонија денешна Грција за време
 • BirdLife International е глобално партнерство на природозаштитни организации кое има за цел да ги запази и заштити птиците, нивните живеалишта и глобалната
 • Меѓународните организации се составени од примарно земји членки, но може да вклучуваат и други субјекти, како што се други меѓународни организации Дополнително
 • com.mv - комерцијални организации coop.mv - корпоративни организации edu.mv - образовни институции gov.mv - владини организации info.mv - информативни
 • даватели на мрежни услуги or.ug - организации org.ug - невладини организации com.ug - профитни организации Но, регистрациите сега се директно на
 • групи и организации net.nz Организации и обезбедувачи на услуги поврзани со семрежјето во Нов Зеланд org.nz За непрофитни организации school.nz
 • услужници int.lk: Организации за меѓународни договори Отворени регистрации: com.lk: Комерцијални org.lk: Некомерцијални организации edu.lk: Образование
 • комерцијални организации edu.ru - образовни gov.ru - владини int.ru - меѓународни организации mil.ru - воени net.ru - семрежни организации org.ru некомерцијални
Бирократија
                                               

Бирократија

Бирократија е форма на политичка, административна и економска организација што се темели брз семоќта на еден круг политичко-админстративен апарат на едена репресивна владејачка група што се стреми да прерасне во нова социјална класа.Владејачки административно управувачки апарат, чиновнички апарат на една институција и на нејзини одделни институции што се стреми сите работи да ги решава круто, формалистички во примената на законските прописи, без да води сметка за вистинските проблеми.

Users also searched:

...
...
...