Топ-100
Back

ⓘ Лозарство ..
                                               

Лозарство

Лозарството се однесува на одгледување на грозје, за јадење или правење на вино. Ова е една гранка на хортикултурата. Ги опфаќа исто така и другите видови на грозје од родот Витус, неговите насади и хибриди поради производството на лозните подлоги на благородната винова лоза. По пракса, лозарството е проучување, производство и изучување на грозјето кое се занимава со сето она што се случува во лозјето. Во калнедарот на лозарот спаѓаат изучувањето на грозјата кои се берат и се пренесуваат до винаријата, кастрење на лозници зимно време, орање на почвата за нејзино растресување и откривање на ...

                                               

Тиквешки гроздобер

Тиквешкиот гроздобер претставува продолжување на една долга и богата традиција која на овие простори која се одржувала уште во времето на античка Македонија, кога во чест на богот на виното Дионис и виновата лоза, биле одржувани "Дионисиеви денови". Овие свечености траеле неколку дена и на нив присуствувало целото население. Античките Македонци со голема умешност и љубов ја одгледувале и негувале оваа култура за што сведочат многубројните надгробни стели, мозаици и релјефи на бројните археолошки наоѓалишта во Тиквешијата. Лозарството во средниот век продолжило да се негува на овие простори ...

                                     

ⓘ Лозарство

  • тони грозје, додека во 2007 паднало на 209, 701. За успешно и стабилно лозарство и винарство во иднина, неопходно е да се изврши климатско зонирање и правилен
  • Екоземјоделство Заштита на растенија - фитомедицина Лозарство и винарство Градинарство и цвекартсво Овоштарство со лозарство Поледелство Производство и преработка на
  • фабрики и погони, дел од населението се занимава претежно со овоштарство и лозарство а во многу мал обем е и градинарството, пред сè за домашни потреби. На
  • во производството на црни вински грозја, па со Нацрт стратегијата за лозарство и винарство 2010 - 2015 се поддржува развојот на нови расадници со сертифициран
  • Република Македонија. Посетено на 2 август 2018. Полјоделство, овоштарство и лозарство 2017 PDF Државен завод за статистика на Република Македонија. 2018
  • разбира, учители. Арборикултура Арборскулптура Фунгикултура Земјоделство Лозарство Овоштарство Олерикултура Цвеќарство Саден дизајн Историја на градинарството
  • лозови насади со овој вид грозје е поддржана со Нацрт стратегијата за лозарство и винарство 2010 - 2015 Кратошијата е сорта на грозје која има долга
  • Македонија. Посетено на 18 октомври 2017. Полјоделство, овоштарство и лозарство 2017 PDF Државен завод за статистика на Република Македонија. 2018
  • кабинет на министер Сектор за меѓународна соработка Сектор за ЕУ Сектор за лозарство винарство и овоштарство Сектор за земјоделство Сектор за маркетинг и

Users also searched:

...
...
...