Топ-100
Back

ⓘ Историски извори ..
                                               

Јован Скилица

Јован Скилица - византиски хроничар од крајот на XI век. Во византиската управа го имал високиот чин куропалат, а претходно бил megas droungarios tes viglas. Неговото најзначајно дело е "Историски синопсис" Σύνοψις Ἱστοριῶν, Synopsis Istorion, кој го опфаќа периодот од 811 до 1057 год., т.е. од смртта на императорот Никифор I до крајот на владеењето на Михаил IV. Делото на Скилица се смета како продолжение на хрониката на Теофан Исповедник. Постои и продолжение на хрониката на Скилица најверојатно од истиот автор, која го опфаќа периодот од 1057 до 1079 год., а познато е како Skylitzes Con ...

                                               

Летопис

Летопис или хроника е историски жанр на сесловенска литература, кој претставува временски, повеќе или помалку детален запис за историски настани. Записот за настани секоја година одделно, во летописите обично започнува со зборовите: "Летоска…" или "Во лето."), од каде што е името - летопис. Вештината за пишување на летопис е од Римската Империја во средновековниот период, аналогно на летописите, постоеле хроники, а во Западна Европа - анали. Летописите се зачувани најмногу во таканаречените "списоци" од XIV - XVIII век. Списокот значи "препишување" од друг извор, па затоа доаѓаме до заклуч ...

                                               

Материјални историски извори

Материјалните историски извори претставуваат историски извори од живеењето на нашите предци коишто останале во нивната материјална вредност.Како такви денес се останати повеќе видови на алати,орудија,оружје,накит,пари,садови,ѕидини,уметнички изработки,како и цели градби.Тие се најзначајни докази при истражувањето и проучувањето на одредено минато на некој народ или држава.Денес материјалните историски извори може да се најдат главно по музеите и на археолошките наоѓалишта,како и во самите градови или населени места и тоа градби коишто и денес функционираат како што тоа било и во далечното ...

                                               

Пишани историски извори

Пишаните историски извори се остатоците од предците на денешниот човек коишто биле запишани во минатото.Тие се исто така од исклучително значење за историачарите,бидејќи во нив се запичани најразлични записи,патописи,приказни,како и истории од животот на луѓето во минатото.Овие историски извори главно се наоѓаат во облик на записи,хроники,извештаи,летописи,писма,закони,повелби,како и натписи на камени плочи,натписи на глинени плочи,а и натписи на папирус,хартија и пергамент.Кај овие историски извори од особено значење се и натписите запишани на ѕидините и градбите,а некои од нив може и ден ...

                                               

Усни историски извори

Усни историски извори се приказните,легендите,преданијата,народните песни и сите останати податоци кои постарите генерации им ги пренесувале на помладите со што тие и до денес останале да се раскажуваат.Овие историски извори се исполнети со фантазија,преувеличување,па затоа историчарите на нив се потпираат главно кога се во недостиг од материјалните историски извори,но и од пишаните историски извори.