Топ-100
Back

ⓘ Европски Суд на Правдата. Европскиот Суд на Правдата е составен од 27 судии, на кои им помагаат девет општи застапници. Судот од прва инстанца е формиран во 198 ..
Европски Суд на Правдата
                                     

ⓘ Европски Суд на Правдата

Европскиот Суд на Правдата е составен од 27 судии, на кои им помагаат девет општи застапници. Судот од прва инстанца е формиран во 1989 година и, исто така, е составен од петнаесет судии. Со договор на владите на земјите-членки, членовите на овие судови, кои заседаваат во Луксембург, се именуваат на шест години. Нивната професионална независност е загарантирана.

Улогата на судот е, во согласност со законот, да обезбеди толкување и примена на европските договори.

Во пресудата, судот може да утврди дека земјата-членка не успеала да ја исполни обврската што ја презела според договорите. Доколку земјата-членка не постапува во согласност со пресудата, судот може да утврди плаќање на одреден износ или казна. Судот разгледува дали мерките за укинување на иницираните дејства, преземени од страна на институциите се легални и има моќ да пресуди прекршување на договорите поради недејствување.

Судот, исто така, донесува прелиминарни одлуки за толкувањето или за валидноста на правото на Заедницата применето од националните судови. Доколку правното дејство предизвика спорен момент од ваков вид, националниот суд може да побара судска одлука од Европскиот Суд. Ако во односната земја-членка не постои повисок суд за поднесување жалба, тогаш мора да се постапи на овој начин, а во тој случај пресудата на судот е обврзувачка.

                                     
  • Nuremberg - американски филм од 1961 година, во режија на Стенли Кремер. Право Закон Европски Суд на Правдата Марко Цепенков, Три вреќи лаги. Скопје: Мисла, 1967
  • тела на ЕУ, за да може да се преземат соодветни мерки. Институции на ЕУ: Европски ревизорен суд Европа портал Моќта на Европскиот ревизиски суд
  • повреди на човековите права предизвикани од активности на институции на Европската Унија или тела со исклучок на Европскиот суд на Правдата како и Судот
  • германски суд пресуди дека дел од законодавството на ЕЕЗ го прекршил германскиот Основен закон. На повикување на германскиот суд Европскиот суд на правдата пресуди
  • разгледуваат жалбите на граѓаните на унијата упатени на адреса на парламентот. Договорот за Унијата го овластува Парламентот да именува Европски Омбудсман, кој
  • учествуваат експерти на ЕФТА, а постои и Суд на ЕФТА, како наднационален суд замислен како пандан на Европскиот суд на правдата Повеќе за EEA на мрежното место:
  • Европски совет - установа на ЕУ во којашто се претставени владите на земјите - членки. Заедно со Европскиот парламент, тој е законодавецот на Заедницата
  • Суд на Правдата по Договорот од Лисабон заедно со Општиот Суд беа основани како под - судови на новата институција на ЕУ наречена Судот на Правдата на
  • Општиот суд порано наречен Првостепен суд беше основан врз основа на Единствениот европски акт во 1988 година, пред Лисабонскиот договор да стапи на сила

Users also searched:

...