Топ-100
Back

ⓘ Математичко образование ..
                                               

Агол

Поврзано: Видови агли Во елементарната геометрија, агол е еден од најосновните поими. Агли се цртаат во рамнина, односно во дводимензионален простор како што е лист хартија. Големината на аголот се пишува внатре во аголот до лакот. Честопати се користи мала грчка буква како α, β, γ. за означување на агол за кој не е одредена големината. Полуправите се нарекуваат краци на аголот. Заедничката почетна точка на полуправите се нарекува теме на аголот. Агол се формира од две полуправи со заедничка почетна точка, заедно со кружен лак помеѓу полуправите со кој се означува аголот. Агол може да се д ...

                                               

Видови агли

"Circumscribed angle of a circle" англиски. Math Open Reference. 2010. Посетено на 1 December 2014. interactive } "Supplementary angles" англиски. Math is fun. 2013. Посетено на 1 December 2014. interactive } "Inscribed angle of a circle" англиски. Math Open Reference. 2010. Посетено на 1 December 2014. interactive } "Interior and Exterior Angles of a Polygon" англиски. John Wiley and Sons. 2014. Посетено на 1 December 2014. interactive } "Complementary angles" англиски. Math is fun. 2013. Посетено на 1 December 2014. interactive }

                                               

Делтоид

Во геометрија, делтоид е четириаголник каде што два пара на соседни страни се складни, т.е. со иста должина. Основна регулатива: Делтоид е потполно определен ако се знаат должините на нееднаквите страни a и b и аголот ∠ ab помеѓу нив.

                                               

Наклон (математика)

Други изрази за наклон на права: коефициент на правец, градиент, косина Наклон на една права е број кој прецизно го опишува правецот и стрмнината на правата. Ако a 0 или надолу ако a Ако a > 0, т.е. ако a е позитивен број, тогаш правата оди нагоре надесно линеарната функција монотоно расте. Стави ги твоите пари во оваа банка. Наклонот на линеарна функција y x = a x + b {\displaystyle yx=ax+b} е константната вредност a {\displaystyle a}. На пример, правата y x = − 2 x + 4 {\displaystyle yx=-2x+4} има наклон a = − 2 {\displaystyle a=-2}. Наклонот a на права e мерило на правецот на правата.

                                               

Отсечка

Во геометријата, отсечка се опишува како дел од права помеѓу две посебни точки на правата. Отсечка секогаш ги содржува сите точки помеѓу крајните точки, а може, но не мора да ги содржи едната или двете крајни точки. Во Евклидовата геометрија, за посебни дистинктни точки А и В, постои една единствена отсечка со крајни точки А и B и истата се означува со A B ¯ {\displaystyle {\overline {AB}}}. Отсечка е еднодимензионален објект, т.е. има 0 ширина и 0 висина. Отсечка има краеви така да има одредена должина која е растојанието помеѓу крајните точки.

                                               

Паралелограм

Овој факт се користи при стандардно означување на четирите типови паралелограми. Правоаголник: паралелограм каде што четирите внатрешни агли се прави, т.е. по 90°. Ромб: паралелограм каде што четирите страни се со еднаква должина. Квадрат: паралелограм каде што четирите страни се со еднаква должина и четирите агли се прави, т.е. по 90°. Ромбоид: паралелограм каде што соседните страни не се со еднаква должина и нема внатрешен прав агол.

                                     

ⓘ Математичко образование

  • множеството на допуштени вредности D. Види Допуштени вредности математичко образование Функција може да се опише на 4 начини. Со зборови, со математички
  • со кој се поврзуваат влезни и излезни објекти со одредено правило Функција математичко образование математички израз со променлива за пресметување
  • математички натпревари, работилници и прибирање на средства, за математичко образование помеѓу општата популација. Dhillon, Sunny 27 December 2012
  • Нумерус е математичко списание за учениците од основното образование во Македонија. Списанието постои уште од 1975 година. Сопственик на списанието е СММ
  • Сигма е математичко списание за учениците од средното образование во Македонија. Првиот број на списанието излегло од печат во јануари, 1979 година. Сопственик
  • математичко образование во колеџот за образование Бетерси, кој е посветен за подготовката на наставниците. Докторирала од Институтот за образование во
  • математика. Таа е читател по математичко образование на Универзитетот Лафбороу, раководител на Центарот за образование по математика во Лафбороу, и автор
  • образование Па така, од учебната 1982 83 година нашата Гимназија се преструктуира во Училиште за средно образование и има четири струки: математичко - информатичка
  • година, таа станала една од инаугуративните соработници на Американското математичко друштво. Faculty profile, Roskilde University, retrieved 2015 - 02 - 22.
  • од областа на дефиираност на една функција Допуштени вредности математичко образование подмножество на реални броеви за кое постои израз или функција
Обем (геометрија)
                                               

Обем (геометрија)

Во геометрија, обем е периметар на круг, односно должината околу кругот. Физичка величина за обем е должина. Обем на круг има посебно место во геометрија и тригонометрија. Забелешка: Денес често се користи зборот периметар наместо зборот обем, па затоа се користи буквата L и за обем. Обем, односно периметар на круг или кружница e: L = 2 ⋅ R ⋅ π {\displaystyle L=2\cdot R\cdot \pi } или L = D ⋅ π {\displaystyle L=D\cdot \pi }

Users also searched:

...
...
...