Топ-100
Back

ⓘ Геологија ..
                                               

Геологија

Геологијата е наука за настанувањето, градбата и составот на Земјата, наука за процесите и пројавите што настанувале и настануваат на површината од Земјата и во нејзините длабочини. Научниците коишто се занимаваат со проучувањето на оваа наука се викаат геолози. Зборорот "геологија" за првпат го употребил Жан Андре Делик во 1778 година, а терминолошки го дефинирал Хорас Бенедикт од Сосура во 1779.

                                               

Врв (топографија)

Во топографијата, врв е точка на површината на поголема надморска височина од сите други точки во нејзината околина. Поимот "врв" се однесува на планински врв со значајна топографска истакнатост висина над најниската точка по пат кон најблискиот повисок врв или доминантност оддалеченост од најблиската точка со поголема надморска височина. На пример, еден голем камен или карпеста испакнатина до главниот врв на планината не се смета за врв. Врвовите близу некој повисок врв што имаат извесна истакнатост и доминантност, но не достигнуваат одредена висина се сметаат за "подврвови" на повисокиот ...

                                               

Геоархеологија

Геоархеологија е наука со чија помош може да се толкува културниот развиток на некој регион исклучиво врз база на податоците добиени од геолошкиот материјал и примената на геолошките методи. Од друга страна. Потекнува од зборовите геологија која претставува наука за развојот, составот и градбата на Земјината кора, и археологија - наука која ги изучува материјалните остатоци, односно сите видливи траги на човечката дејност заради запознавање на нивната содржина во одредено време и простор, како и заради нивното значење во одредено социјално, економско и историско опкружување. Геоархеологија ...

                                               

Девон

Девон - геолошки период и систем од развитокот на Земјата кој опфаќа 60 милиони години, од крајот на периодот силур пред 419.2 милиони години до почетокот на карбонскиот период пред 358.9 милиони години. Именуван е според областа Девон во Англија, каде што за првпат биле истражувани карпи од овој геолошки период. Првата значајна адаптивна радијација на живот на суво се случила за време на периодот девон. Слободните периодични васкуларни растенија почнале да се шират на суво, создавајќи широки шуми кои ги покривале континентите. До средината на Девон, неколку групи на растенија имале еволуи ...

                                               

Земјина кора

Земјината кора е надворешниот слој на Земјата кој се наоѓа над Мохоровичиќевиот прекин. Постојат два главни типови на земјина кора, во зависност од минералниот и хемискиот состав и од начинот на создавање: континентална, дебела до 80 км и океанска кора, со дебелина од 2 до 12 км. Кората претставува единствена карактеристика на Земјата. Ниедна друга планета од Сончевиот Систем нема идентична или слична кора со Земјината. Најстари, а воедно и зачувани фрагменти на континенталната кора главно изградени од гнајсеви, имаат старост од околу 3.8 до 3.9 милијарди години.

                                               

Јама

Јама е поим кој во македонскиот јазик има повеќе значења. Може да упатува на: било какво полукружно вдлабнување во земјата, како што се коповите и рудниците. Пропаст - вертикален влез на некоја пештера со должина од 20 m. тип на археолошко наоѓалиште, место каде во минатото се закопувале покојници.

                                     

ⓘ Геологија

 • занимаваат со проучувањето на оваа наука се викаат геолози. Зборорот геологија за првпат го употребил Жан Андре Делик 1727 - 1817 во 1778 година, а
 • Астрогеологија егзогеологија, планетарна геологија - гранка на планетологијата што се занимава со геологијата на небесни тела како планетите и нивните
 • или најниската патека низ која се минува меѓу два врва. Во структурната геологија седлото е вдлабнатината сместена долж осното протегање на една антиклинала
 • професор на Факултетот за рударство, геологија и политехника - Штип. Наставните области на проф. д - р Боев се геологија петрологија, минералогија, геохемија
 • докторирал по геологија на Рударско - геолошкиот факултет во Белград. Покрај педагошката активност на факултетот, каде што држел настава по општа геологија и петрографија
 • земја: 800 км2 1993 Монголија Ахит Нур Каталог на монголските езера Геологија на Хархира Ул, Монголски Алтај Координати: 46 00 N 105 00 E 46.000 N
 • Рударско - геолошки факултет беше преименуван во Факултет за рударство, геологија и политехника, а од 7.6.2007 година Факултетот се спојува со Универзитетот
 • карактеристики како што се: геоморфологија, минералогија, петрологија, структурна геологија хидрогеологија, геофизика. Покрај тоа, геолозите се школуваат со методи
 • четириаголници. Список на четириаголници на Марс Картографија на месечевата геологија Планетарен геолошки картографски програм на НАСА УСГС. 19 септември
 • вид, Zby atlanticus. Името го добил по Георгес Збишевски, кој студирал геологија и палеонтологија на Португалија. Зби првпат бил опишан и именуван од Октавио
 • 978 - 94 - 007 - 3961 - 1, DOI 10.1007 978 - 94 - 007 - 3962 - 8, стр. 7 48 Отсек по геологија на универзитетот од Луизијана Делти во светот WISDOM - информации во
                                               

Пред сегашноста

Пред сегашноста, скратено п.с. - израз кој се користи во археологијата, геологијата и други научни дисциплини за да се наведе кога нешто се случило во минатото. Бидејќи значењето на "сегашноста" со текот на времето, вообичаена пракса е за сегашност да се земе 1 јануари 1950 година, заради тоа што радиојаглеродното датирање станало пракса од 1950 година. На пример, 2000 години п.с. означува 1950 - 2000, односно 50 години пред новата ера.

                                               

Црн гранит

Во градежната индустрија, црните карпи кои ја делат цврстината и јачината на гранитните карпи се познати како црн гранит. Во геолошка смисла, црниот гранит може да биде габро, дијабаз, базалт, диорит, норит или анортозит.

Users also searched:

...
...
...